0898Berättelse om klinkerberedningen i HollandQwist, Andersson Benct
1784, maj

BERÄTTELSE OM KLINKERT-BEREDNINGEN I HOLLAND

Kostnadsberäkning. Beskrivning på alla sorters Holländskt tegel till storlek och färg. Planritning över en tegelugn.

----------------------------
 
0899Att stenbrytning kan fördärva en förut god åkerAnonym
1784, maj

ATT STENBRYTNING KAN FÖRDÄRFWA EN FÖRUT GOD ÅKER

Det är känt att när man tagit bort stora stenar ur åkern har inte resultatet blivit det väntade, nämligen rikligare skörd. Detta kan bero på att stenarna under torrår behållit fuktighet. Matjorden runt omkring släpas ned i gropen och ger ingen växtkraft. Sand och sten kommer i dagen. Under arbetet att få upp en stor sten trampas jorden runt omkring till. Man skall skotta bort matjorden runt stenen och fylla hålet med grus, innan man återför matjorden.

----------------------------
 
0900LandbokontraktHedin, Gösta
1784, maj

LANDBO-CONTRACKT

1781 antog jag en frälsebonde, hans hustru, 2 vuxna söner och 4 yngre döttrar, som arbetshjon vid min gård. De var så utarmade, att hela deras egendom kunde räknas till 2 riksdaler utom kläderna och de hade inte mat till ett enda mål. Jag måste ge dem förskott och ingick följande kontrakt med dem.

1) Han skall sköta allt arbete vid jordbruket, som jag ålägger honom. Göra resor och körslor, skaffa bränsle och sköta hästarna.

2) Han skall äga två hästar och disponerar dessutom 6 oxar, vilka han skall föda.

3) Han lånar redskapen.

4) Han får till en början låna mina kor, men skall vartefter han skaffar egna lämna dem tillbaka.

5) Vid höets bärgande skall stallskullen fyllas med så mycket, som går åt för hästarna. Resten delar vi på.

6) Jag står för allt utsäde, utom lin och hampa.

7) Jag betalar alla kronoutskylderna.

8) Hans lön blir en fjärdedel av säden, några kalvar och grisar och ett slagnöt. Efter saltning av köttet lägges det i min bod och utbetalas vartefter. Detta hindrar misshushållning.

9) Åkerjorden skall vid hans avflyttning lämnas i det tillstånd som det mottogs.

Vid hustruns död 3 år senare uppgick bouppteckningen till 40 riksdaler och bättre gångkläder.

----------------------------
 
0901Angående mossa på fruktträdAnonym
1784, maj

ANGÅENDE MÅSSA PÅ FRUCKT-TRÄD

I trädgårdsböcker står att man skall skrapa mossan av fruktträden. Jag har aldrig stympat något träd eller planta och ändå fått dem lönande. Särskilt viktigt att inte kapa melonrevorna.

Mossan på träden kanske rent av är nyttig. De insekter som lever där angriper inte frukten. Kanske svalkar mossan trädet under torrår. Om vattnet är växternas principal är det illa gjort att skrapa bort den skyddande mossan. Önskar att någon naturkunnig ger upplysning.

----------------------------
 
0902Anmärkningar angående väderleken för april 1784Patriotiska Sällskapet


----------------------------
 
0903Anmärkningar angående Kungl. Patriotiska Sällskapets grunder till hedersbelöningar för landbruketFischerström, Johan
1784, juni.

ANMÄRKNINGAR RÖRANDE DE AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET ANTAGNE GRUNDER TIL HEDERSBELÖNINGARS UTDELANDE FÖR LANDTBRUKET.

Kungl. Patriotiska Sällskapet utgiver månatligen sedan 1776 en Journal, där nyttiga underrättelser sprids och där enskilda personer utan kostnad får införa vad gott och nyttigt är.

De utgiver handlingar sedan 1770, som innehåller viktiga anmärkningar och upplysningar om näringar.

De utsätter frågor i hushållningsämnen och skänker hederliga uppmuntringar för bästa svar.

Införskriver årligen de förmånligaste gräsfrön.

Inskaffar instrumenter från utrikes att med framgång nyttjas till drunknades vederfående.

Översänder till landsorten ritningar på lantmannaredskap och har upprättat en modellkammare.

Utdelar små pensioner.

Utdelar hedersbelöningar.

Johan Fischerström anser i ett memorial att man borde ta under övervägande de regler som gäller för hedersbelöningarna. De var menade som uppmuntran och att väcka tävlan men har ofta blivit föremål för avundsjuka och hat.

Efter sitt första memorial blev Fischerström anmodad att komma med synpunkter på ämnen som särskilt bör beaktas. Han nämner då boskapsskötseln, som den allra viktigaste. Han menar att aldrig kunna länder snarare förkovra sig och vinna folkstyrka, än genom boskapsskötselns uppdrivande. Sveriges första och förnämsta hushållning bör grunda sig på ladugården. Fordom var Sverige ryktbart för en ymnig boskapsavel. Att Sverige aldrig blir rätt folkrikt, eller dess inbyggare rätt välmående, innan boskapsskötseln blir ett allvarligt föremål för allmänt bemödande.

Att ladugårdsskötseln blir föremål för uppmärksamhet, vartill Kungl. Patriotiska Sällskapet i synnerhet täckes sträcka en gynnande omvårdnad.

----------------------------
 
0904Berättelse om klinkerberedning i HollandQwist, andersson Benct
1784, juni.

BERÄTTELSE OM KLINKERT-BEREDNINGEN I HOLLAND.

Beskrivning av de leror som används och en ritning på tegelugn och tegellada.

----------------------------
 
0905Utdrag ur professor Hellenii avhandling om finska allmogens nödårForsander, M
1784, juni.

UTDRAG AF PROFESSORENS DOCT. HELLENII OCH CANDIDATEN J.F.WALLENII ACADEMISKA AFHANDLING OM FINSKA ALLMOGENS NÖDBRÖD.

Recept på barkbröd och nässelbröd samt varning för att ta för mycket ljung i degen, då bröstsveda och svullnad i kroppen uppstår.

----------------------------
 
0906Om de inkommna svaren på frågan om Forssenii åkerbrukssättPatriotiska Sällskapet
1784, juni.

OM DE INKOMNE SWAREN PÅ FRÅGAN ANGÅENDE FORSSENII ÅKERBRUKS-SÄTT.

A. Forssenii skrift om cirkulationsåkerbruket har blivit läsarna underställt och prövat. 5 svar har inkommit men inget var så fullständigt att premien betalats ut. Dock ges en skådepenning till svar 5.

Ny fråga om cirkulationsbruket utsatta.

----------------------------