0894Hur och på vad sätt en lantman vid foderbrist och när lång vår infaller, skall bärga sina djur att de ej döAnonym
1784, april.

HURU OCH PÅ HWAD SÄTT EN LANDTMAN, UTI FODERBRIST, OCH ENÄR LÅNG WÅR INFALLER, SKALL KUNNA BÄRGA SINA DRAGARE OCH BOSKAP, AT DE EJ DÖ AF HUNGER.

All slags kvistar av träd och buskar och ris hackas och kokas.

----------------------------
 
0895Berömliga gärningarAnonym
1784, april.

BERÖMLIGE GERNINGAR.

Drottningen har av medfödd ömhet och ur egen kassa skänkt 20000 Dal. K:mt till Stockholms fattiga, under nuvarande svåra vedbrist.

Chefen för Södermanlands Regemente baron Siegroth har anlagt Camperings- och Exercitiaeplats vid Malma, som anses vara den prydligaste och bästa i riket.

Anlagt en stad med tillsammans 20 hus, gator och planteringar.

Anlagt träd- kål- och kryddgård, samt flera åkrar och ängar.

Tagit upp 8 källor och brunnar med utmärkt gott vatten.

Inrättat regements- och janitscharsmusik i turkisk dräkt.

Artilleriinrättning med 4 kanoner och all dess attiralj.

En batteri- och skottvall.

Kruthus och tyghus.

Ny landsväg till kvarnen för att slippa köra över platsen.

Salongsbyggnad med flera rum och trädgård.

Bibliotek med militäriska vetenskaper, kartor, himlaglob.

Väl inrättat lasarett för fångar och med alla tillbehör.

Offentlig undervisning för unga officerare.

Till Akademiens bekvämlighet en byggnad med 6 rum helt möblerad och en ridbana.

----------------------------
 
0896Anmärkningar angående väderleken för mars 1784Patriotiska Sällskapet


----------------------------
 
0897Några anmärkningar om de mest brukliga foderväxternaAnonym
1784, maj

NÅGRA ANMÄRKNINGAR WID DE MÄST BRUKLIGA FODER-WÄXTER

Fromental eller knylhavre förtjänar beröm. Birdgrass trivs inte, tillhör Poasläktet. Timotej, uppkallat av Thimothy Hanson i New York, tilldrar sig stort intresse. Flera andra gräs beskrivs.

Halvfoder, som kål, rovor, morötter och palsternackor hör inte under artificiella ängsskötseln.

----------------------------
 
0898Berättelse om klinkerberedningen i HollandQwist, Andersson Benct
1784, maj

BERÄTTELSE OM KLINKERT-BEREDNINGEN I HOLLAND

Kostnadsberäkning. Beskrivning på alla sorters Holländskt tegel till storlek och färg. Planritning över en tegelugn.

----------------------------
 
0899Att stenbrytning kan fördärva en förut god åkerAnonym
1784, maj

ATT STENBRYTNING KAN FÖRDÄRFWA EN FÖRUT GOD ÅKER

Det är känt att när man tagit bort stora stenar ur åkern har inte resultatet blivit det väntade, nämligen rikligare skörd. Detta kan bero på att stenarna under torrår behållit fuktighet. Matjorden runt omkring släpas ned i gropen och ger ingen växtkraft. Sand och sten kommer i dagen. Under arbetet att få upp en stor sten trampas jorden runt omkring till. Man skall skotta bort matjorden runt stenen och fylla hålet med grus, innan man återför matjorden.

----------------------------
 
0900LandbokontraktHedin, Gösta
1784, maj

LANDBO-CONTRACKT

1781 antog jag en frälsebonde, hans hustru, 2 vuxna söner och 4 yngre döttrar, som arbetshjon vid min gård. De var så utarmade, att hela deras egendom kunde räknas till 2 riksdaler utom kläderna och de hade inte mat till ett enda mål. Jag måste ge dem förskott och ingick följande kontrakt med dem.

1) Han skall sköta allt arbete vid jordbruket, som jag ålägger honom. Göra resor och körslor, skaffa bränsle och sköta hästarna.

2) Han skall äga två hästar och disponerar dessutom 6 oxar, vilka han skall föda.

3) Han lånar redskapen.

4) Han får till en början låna mina kor, men skall vartefter han skaffar egna lämna dem tillbaka.

5) Vid höets bärgande skall stallskullen fyllas med så mycket, som går åt för hästarna. Resten delar vi på.

6) Jag står för allt utsäde, utom lin och hampa.

7) Jag betalar alla kronoutskylderna.

8) Hans lön blir en fjärdedel av säden, några kalvar och grisar och ett slagnöt. Efter saltning av köttet lägges det i min bod och utbetalas vartefter. Detta hindrar misshushållning.

9) Åkerjorden skall vid hans avflyttning lämnas i det tillstånd som det mottogs.

Vid hustruns död 3 år senare uppgick bouppteckningen till 40 riksdaler och bättre gångkläder.

----------------------------
 
0901Angående mossa på fruktträdAnonym
1784, maj

ANGÅENDE MÅSSA PÅ FRUCKT-TRÄD

I trädgårdsböcker står att man skall skrapa mossan av fruktträden. Jag har aldrig stympat något träd eller planta och ändå fått dem lönande. Särskilt viktigt att inte kapa melonrevorna.

Mossan på träden kanske rent av är nyttig. De insekter som lever där angriper inte frukten. Kanske svalkar mossan trädet under torrår. Om vattnet är växternas principal är det illa gjort att skrapa bort den skyddande mossan. Önskar att någon naturkunnig ger upplysning.

----------------------------
 
0902Anmärkningar angående väderleken för april 1784Patriotiska Sällskapet


----------------------------