0822Anmärkningar angående väderleken för maj 1783Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
0823Tankar om det fördelaktigaste täckningssättetHedberg, Pehr
1783, juli.

TANKAR, OM DET FÖRDELAKTIGASTE TÄCKNINGSSÄTTET.

Kostnadsjämförelse mellan ett tak av bräder och ett med taktegel. Även aspekten på skogsödning har iakttagits. Takteglet blir betydligt billigare och beständigare. Dessutom är det inte lika farligt ur brandsynpunkt.

Torvtak kan vara billiga, men är inte beständiga.

Sten och slagg lockar ingen och den utomlands använda skiffern finns inte i tillräcklig mängd.

Rörtak är billiga, men det finns inte rörvass överallt och dessutom är de farliga vid brand. Passar inte bra på sätesbyggnader.

Halmtak är de mest brukliga, men är mycket skogsödande, då en trösklada behöver 1400 ungträd under en tid av 80-90 år för att hålla fast halmen. Ofta trivs fåglar och råttor i halmen och lämnar hål som ideligen måste lagas.

Till de dyrare taktäckningsmetoderna hör spåntak av ek, koppar och järn. Kopparen ärgar och järnet rostar, så de måste hela tiden underhållas.

Om taktegel skall slå igenom som taktäckningsmaterial för allmogen, måste de lära sig att göra teglet själva. Här följer förslag på hur man enkelt skall gå till väga. Även kostnadsförslag.

----------------------------
 
0824Försökt utväg att hindra höstsäd från grodd i våta årAnonym
1783, juli.

FÖRSÖKT UTVÄG, AT HINDRA HÖST-SÄD FRÅN SÖTMANDE OCH GRODD, I WÅTA ÅR.

Vårt tidevarvs fel är att lita för mycket på teoretiska inkast och med bitterhet invända mot verkliga erfarenheter.

Här redovisas olika förslag att skörda.

Att se efter den lämpliga tiden med hjälp av barometern och ta in säden även om den inte är mogen, för att slippa få den våt.

Att lägga säden på ärtgalgar och skära av axen och då ha ett skydd under, som fångar upp alla lösa korn.

Att sätta hattar över skylarna för att hålla dem torra. En ritning på en hjässa med tak.

----------------------------
 
0825Tillägg rörande sädens förvarande vid infallande regnväder under bärgningenModeer
1783, juli.

TILLÄGGNING WID FÄREGÅENDE ÄMNE.

Ingen artikel

----------------------------
 
0826Anledning till en almanackaAnonym
1783, juli.

ANLEDNING TIL EN LANDTMANNAALMANACH.

Vad man bör iakttaga i juli månad.

Hästar och svin mår bra av att simma. Hästarna skall vattnas ofta.

Gässen förvaras mot mygg.

Källrar och visthus skyddas mot hetta. Surdegen saltas. Spannmålen omskyfflas. Kvarndammar rensas. Man söker säkra källor och brunnar.

I trädgården vattnas de träd som stå i solen. Körsbär och vinbär plockas. Vass skäres. Lin ryckes.

Folket får en längre middagsvila för hettans skull. De börjar tidigare på morgonen istället. Man passar noga elden så att det inte blir eldsvåda eller skogsbrand.

Faller Olofsmässan in i fullmåne blir det full vinter. Regnar det den 14 juli blir sommaren våt följande år.

----------------------------
 
0827Anmärkningar angående väderleken för juni 1783Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
0828Tankar om det fördelaktigaste täckningssättetHedberg, Pehr
1783, aug

TANKAR, OM DET FÖRDELAKTIGASTE TÄCKNINGSSÄTT

Till tegelslagning åtgår fyra man. Beskrivning av bränningen och kostnaden. Lämpligaste tiden i början av sommaren. Bolag av närboende grannar. Anmärkningar mot tegelbruk vid varje gård är att skogen skövlas, det hindrar annan verksamhet, att kvaliteten inte blir så bra, att små tegelbruk kräver mer arbetskraft än större. Mot tegeltak talar att på uthusen kan man använda halmen till nödfoder. Lämpligaste fästen för takpannan. Teglets varaktighet beror på ämnets godhet och tillverkningens grannlagenhet. Glasering är bra men kostsam.

Fördelarna med tegeltak bör komma allmogen till del. Sockentegelbruk och den lagstiftning som i så fall krävs. Skulle åbon ha täckt med tegel, skulle det räknas honom som fördel vid avträdandet av hemmanet. Kunde jämföras med den som bygger stenhus och får belöningar och hedersomnämnande. Förbud mot brädtak.

Sammandrag av tidigare avhandlingar i ämnet

----------------------------
 
0829Berättelse om en ny påfinning av renrensareBjörkblad, Clas
1783, aug

BERÄTTELSE OM EN NY PÅFINNING AF REN-RENSARE

Många klagar att de efter körningarna av åkern måste använda flera dagsverken att lägga tillbaka jorden, som hamnat på åkerrenen. Min granne, rättaren på Fors säteri i Södermanland, uppfann en renrensningsplog som är mycket tidsbesparande. Denne förträfflige man har nu gjort en modell av renplogen. Ritning och beskrivning

----------------------------
 
0830Förslag till vägars förbättring där tillgång är på kalkAnonym
1783, aug

FÖRSLAG TIL WÄGARS FÖRBÄTTRING DÄR TILGÅNG ÄR PÅ KALK

Ett förslag från England att göra vägarna fasta är att blanda kalk i vägförbättringsmaterialet.

----------------------------