0785Nyttiga uppfinningarAnonym
1783, jan.

NYTTIGA UPFINNINGAR.

Brukspatron Levis i Göteborg har gjutit 6 tackjärns blåsbälgar alldeles lika de hyttbälgar, som är i gång hos honom på Nyhyttan. En mjölkvarn med kugghjul av tackjärn snurrar bra, liksom en kolkvarn att mala träkol på. Dessutom gör han bakugnar och fyrugnar av tackjärn.

I Göteborgs Porslinsfabrik brändes 60 sockerformar. Det är det första prov på dylika i Sverige.

Torparen Sven Hansson i Skelleckerödsmark har egenhändigt uppfunnit en svarvstol, som drivs med vatten. Hans far var av lika eldigt snille och ville inrätta en mjölkvarn, som flöt på vattnet efter ett skepp. Ju fortare skeppet seglade desto mer malde kvarnen.

----------------------------
 
0786Märkliga händelser i naturenAnonym
1783, jan.

MÄRKELIGA HÄNDELSER I NATUREN.

Issörjan vid Billnäs järnbruk i Finland orsakade stor förödelse när den täppte till så att dammen svämmade över och dränkte hela bruket. Plötsligt tog sig vattnet en annan väg och drog med sig en kvarn och lämnade sten och grus efter sig så att segelfarten i ån till Saltsjön blev obrukbar. Dessa verk är de äldsta på orten och har aldrig råkat ut för något liknande tidigare.

Bonden Axel Olofssons hustru Catharina Johansdotter i Medleby gifte sig i början av året 1774. Hon har nu inom 7 1/2 år haft 10 barn, av vilka 5 är födda de sista två åren. 1775 födde hon 2 barn. 1780 hade hon tvillingar, som vore döda. Sedan fick hon trillingflickor, som alla lever och är friska. Av alla barnen lever 8.

----------------------------
 
0787Berömliga författningarAnonym
1783, jan.

BERÖMLIGA FÖRFATTNINGAR.

Till minne av Hertigen av Småland Carl Gustafs födelse har staden Björneborgs Handels- och Hantverkssocieteter genom sammanskott inrättat var sin fond till fattiga barns uppfostran.

----------------------------
 
0788Utdelade hedersbelöningarPatriotiska Sällskapet
1783, jan.

FÖR SENARE DELEN AF FÖRBIGÅNGNA ÅR, HAR KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKPET FÖLJANDE HEDERSBELÖNINGAR UTDELT.

Belöningar för odling, för hägnader av sten, för lång och trogen tjänst samt två belöningar för rådigt ingripande vid drunkningsolyckor.

----------------------------
 
0789Anmärkningar angående väderleken för december 1782Patriotiska Sällskapet


----------------------------
 
0790Medel till ernående av ren luft i städer och husSellier
1783, febr.

MEDEL TIL ERNÅENDE AF REN LUFT I STÄDER OCH I HUS, SAMT AT PÅ LÄTTASTE SÄTT FÖREKOMMA DE SMITTOSAMMA SJUKDOMAR, SOM UPKOMMA AF STOCKAD OCH FÖRDÄRFWAD LUFT.

De ohälsosamma dunster som finns i kyrkor där lik begravas och i sjukhus och fängelser eller rum där sjuka finns samt i fartyg kan betydligt förbättras, om man öppnar fönster högt upp i rummet. Vädring varje dag och att bränna vinättika i rummen är nödvändigt.

Dessutom måste man hitta utvägar att förbättra renhållning, så att de skadliga och dödande dunster från avträden och smittosam lukt från rännstenarna undviks.

----------------------------
 
0791Om hammarsmeds-städs fästande i dess stockarRinman, S
1783, febr.

OM HAMMARSMEDS-STÄDS FÄSTANDE UTI DESS STOCKAR.

De dyra storverksträden kan förstärkas med tackjärn och bli mycket hållbarare. Ritning och beskrivning.

----------------------------
 
0792Om de till Patriotiska Sällskapet inkommna svar angående skogsskötselnPatriotiska Sällskapet
1783, febr.

OM DE TIL KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET INKOMMNA ÖFRIGA SWAR ANGÅENDE SKOGSSKÖTSELN.

Några utdrag ur svaren på Patriotiska Sällskapets fråga: Skogarnas bästa vård, nyttjande och återplantering.

----------------------------
 
0793Anledning till lantmannaalmanackaAlgren, Sven
1783, febr.

OM WÄDERLEKEN OCH HURU ANTECKNINGAR DÄROM SKULLE KUNNA MED BEQWÄMLIGHET ANSTÄLLAS.

Årgång betyder ett års ordning i väderlekens omskiften och den därav härflytande äringens eller årsväxtens förmånlighet. Professor Anders Celsius började 1722 ett register för att pröva, om det verkligen är någon gemenskap mellan månens rörelse och väderlekens föränderlighet.

När Kungl. Vetenskapsakademien inrättades 1739 blev det dess ensak att ge ut almanackor, där månens ställning redovisas. Sven Algren redovisar ett väderleksdiarium, som han gjort över vädret i Karlshamn. Han hoppas kunna följa vädret i 19 år, som är den tidsrymd, som månens faser följer. Sedan bör enligt Algren en väderleksprognos vara klar till nytta för lantbrukarna.

----------------------------