0087Fortsättning av granskning över åtskilliga fördomar i hushållningenAnonym
1777, april

FORTSÄTTNING AF GRANSKNING ÖFWER ÅTSKILLIGA FÖRDOMAR I HUSHÅLLNINGEN

I Hushållnings-Journalen för november 1776 fanns en artikel över åtskilliga fördomar i hushållningen. Jag vill ge ännu fler exempel.

Att vårdslösa gödseln borde vara i lag förbjudet.

Att adeln och ståndspersoner skulle äga all mark och låta den brukas under deras överinseende är inte rätt. Alla har sin uppgift och adeln skall ägna sig åt vetenskaper, utrikes resor och att bli skickliga tjänstemän. Frälsebönderna skall ägna sig åt jordens skötsel både på jordägarens egendom och sin egen. Utan överhet blir folk, som Amerikas vildar och måste söka föda varhelst de kan hitta och leva ett osäkert liv. När viltet tryter och hungersnöden angriper dem, äter de upp sina egna. Liksom i ett ur, är alla delar lika viktiga. Bondens lagliga skyldigheter driver honom till arbete och förkovran.

Redogörelse för folkmängden i södra Sverige. När brännvinsbränning var tillåten fanns ett stort antal pannor igång, vilka krävde en mängd personer både till att tillverka dem och bruka dem. När kronobrännerierna inrättades, sparade man mycket. Att använda sten istället för trä är naturligtvis också arbetsbesparande. Även stora bryggerier och bagerier, som sköts med litet folk är besparande. Ett bra sätt att sköta åkerbruket, goda redskap och välfödda dragare är viktigt för att spara folk.

När en torpare sätter sig på egen gård, måste han räkna med att han kan bli utblottad och drabbad av olyckor. Då kan han falla tillbaks på sina dagsverken. Genom idogt arbete kan han lyckas förbättra sin situation.

Det gäller att hindra utflyttning. I London skall finnas 10000 svenskar.

----------------------------
 
0088Anmärkningar angående fruktträdsplanteringHof, Sv
1777, april

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE FRUKTTRÄDS-PLANTERING

1) På den plats, där man vill anlägga trädskola, gräves en aln djupt och fylles med god mylla. Gödslas med väl brunnen gödsel. Kärr- och mossjord kan med stor fördel nyttjas.

2) Man kan så mogna kärnor direkt på jorden om hösten, men är vintern otjänlig kommer få upp. Bättre är att lägga dem mellan ett par jordtorvor eller så på ett fat och sätta ut på våren.

3) Man skulle tro att kärnor av goda äpplen och päron skall ge samma frukt. Men om de är ympade, blir frukten av samma slag som det ursprungliga trädet, vilket ofta är en vildapel. Det gäller alltså att få kärnor av bra träd.

4) Man bör taga kärnor av gamla träd, då unga inte ger frukt förrän efter 15 år.

5) Vid planteringen grävs en grop ungefär 5 kvarter tvärs över. Plantorna bör vara 4 alnar höga. Stick- och spångödsel läggs i botten och plantan sätts inte för djupt, då solen annars inte värmer rötterna tillräckligt.

6) För att få gödsel till trädgården utan att taga från åkern har jag låtit ingärda en liten plats, där allt köksavfall hamnar. Sopor av hackat granris, hönsträck, inkråm vid slakt, avslag vid bryggning blandas med litet kärrjord, och blir, när det legat 1-2 år utmärkt gödsel.

----------------------------
 
0089Anmärkning om Ackermans sätt att anlägga humleplantering i sängar och vad mera som dess skrift innehållerAckerman
1777, april

ANMÄRKNING WID HR ACKERMANS SÄTT, AT ANLÄGGA HUMLE-PLANTERING UTI SÄNGAR; MED HWAD MERA SOM DES SKRIFT INNEHÅLLER.

1) Detta sätt är inte obekant i Sverige, utan har 1754 beskrivits av Stridsberg i Vetenskapsakademiens handlingar. Han har också gjort försök, utan större framgång.

2) Ackerman har haft gott uppsåt, när han skrev sin artikel, men borde talat om hur försöken lyckades, dess kostnader och dagsverken.

Man borde utnyttja stengärdsgården och så i den fina myllan, som samlas på insidan av gärdsgården. Dock måste husdjur och hundar tämjas att inte förstöra planteringen. Jag har inte gjort försök, men när jag rensade humle föll en del vid ett plank och växte utmärkt. Det vore också en prydnad, att få gärdsgården klädd med grönt.

Ackermans bekymmer, att humlefrö kan ge gallhumle, kan man undvika genom att så och sedan gallra bort gallhumlen. Orsaken till att humlen går ut är dess ålder. Liksom människan kan den inte bära frukt hur länge som helst. Att avlägga rotskott är en god sak. Nu verkar det som om lantmannen tröttnat på att odla humle och återgår till pors, jordbinda, malört och enbär, vilka ger hälsosamt, men inte så klart dricka. Lantmannen skall nu odla så många växter, att han inte hinner sköta dem alla. Det vore bättre att välja dem, som kan trivas med de förhållanden som finns. Kungl. Förordningen, att varje gård skall ha en humlegård är inte lätt att följa, när det är brist på rötter och frön och kunskap. Man borde koncentrera sig till skogsområden. Vi borde följa engelsmännens exempel att följa naturen och odla där växten har förutsättningar att trivas.

----------------------------
 
0090Förbättrat sätt att bleka lärfterAnonym
1777, april

FÖRBÄTTRADT SÄTT AT BLEKA LÄRFTER

Miltz anser att det vanliga sättet att bleka lärft är långsamt. Han föreslår att man, när väven är färdig, lägger den i ett kar med vatten att trampas. Flera vatten bytes. När man suger på väven och inte känner lutsmak, breder man ut den på marken och låter den ligga två dagar. Efter två dagar vänder man den och byker och sköljer den på nytt. Nu skadar inte solen längre.

Hans lutrecept är, att ta bokaska. Efter fyra dagar på marken har han tvättat väven i brun såpa. Detta upprepas. Sköljning i mjölkvatten rekommenderas.

----------------------------
 
0091Anmärkning om strömmingsfisket i östgötiska skärenAnonym
1777, april

ANMÄRKNING WID STRÖMMINGSFISKET I ÖSTGÖTHA SKÄREN, INFÖRDE I FEBRUARI MÅNADS HUSHÅLLNINGSJOURNAL, ÄR INKOMMEN EN CRITIK, HWARAF ET UTDRAG BORDT MEDDELAS

Om det vore, som författaren säger, att strömming är i jämförelse med sill, som lamm med får, nämligen av samma slag, att skillnaden endast är i ålder och växt tror kritikus att kräftor kanske blir humrar.

Kritikus anser inte att lerkärl är lämpliga på grund av dess bräcklighet. Dessutom åtgår skog till deras tillverkning och trätunnorna kan användas till bränsle, när de är uttjänta.

----------------------------
 
0092Hälsingeharven, förbättrad i UpplandAnonym
1777, april

HELSINGE-BILL-HARFWEN FÖRBÄTTRAD I UPLAND

1770 fick jag av professor Lostbom en billpinne, som var böjd som en fot. Den var kommen från Hälsingland. Jag hoppades mycket av denna bill, då tidigare billharvar och trädstockar arbetade för grovt och långsamt. De enbetsårder, som jag använt med häst var besvärliga, då hästarna inte tålde de olika körsvennerna. Jag fick dessa billpinnar gjorda vid Skattmansö bruk.

Följer ritning och beskrivning av harven och dess användning.

----------------------------
 
0093Berömliga gärningarPatriotiska Sällskapet
1777, april

BERÖMLIGE GERNINGAR

Genom lantegendomens förbättring i Bömen, har kejsaren befriat bönderna från livegenskap och en del dagverken.

Till den utsatta belöningen för drunknades verderfående har ingen anmält sig. I en artikel i Gazette d'Agricultur beskrivs hur 19 personer räddats.
----------------------------
 
0094Av Kungl. Patriotiska Sällskapet utdelade belöningarPatriotiska Sällskapet
Patriotiska Sällskapet

1777, april

AF KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPET UTDELADE BELÖNINGAR

Bergner för sällsamma och vackra uppodlingar vid Brygga.

Peter Nyberg vid Sarfelax för 12 torp och åtskilligt annat.

----------------------------
 
0095Anmärkningar angående väderlekenPatriotiska Sällskapet
Nattfrost i början av april. Efter den 12:e varmare. Isarna uppbröts den 14:e.
----------------------------