0761Om mudderverkVitruvius, Sven
1782, nov.

OM MUDDER-WERK.

Att med maskiner, konstiga verk och redskap göra arbeten har nu för tiden blivit populära, men jag håller före att det inte alltid är så förmånligt. Människans kropp är det mest förträffliga konstverk, som blivit upptäckt. Att slå, räfsa, skära, tröska, rensa eller muddra med maskin ger ingen förmån eller besparing. Människans kroppskrafter skall nyttjas så långt möjligt är, men kan understödjas med tjänliga maskiner och redskap, som är simpla och av ringa kostnad. Det kan endast finnas ett sätt att uträtta en sak.

Jag känner 6 olika mudderinrättningar. Vilken är mest förmånlig?

Beskrivning av den som Sven Vitruvius anser vara bäst.

----------------------------
 
0762Om en ny tygvävnadAnonym
1782, nov.

NYTTIGA UPFINNINGAR.

En fabrikör har uppfunnit ett sätt att väva ett tyg av plantor, som överträffar siden. Han har fått privilegium att tillverka västar, byxor och strumpor. Herr Billette i Paris tar emot rekvisitioner.

----------------------------
 
0763Ritning på en engelsk stegkärraModeer, Adolph
1782, nov.

RITNING PÅ EN ENGELSK STEG-KÄRRA.

Ritning men ingen beskrivning på kärran.

----------------------------
 
0764En ny art pump av M:r VeraAnonym
1782, nov.

EN NY ART PUMP AF M:R VERA I PARIS.

Beskrivning på hur man med hjälp av tåg och block på kort tid och utan ansträngning kan lyfta vatten ur en brunn.

----------------------------
 
0765Beskrivning över Manufakturverket ThorskogAnonym
1782, nov.

BESKRIFNING ÖFWER MANUFACTUR WERKET THORSKOG OCH DE DÄRSTÄDES GJORDA UPODLINGAR.

1739 anhöll brukspatron Wennergren att få privilegier till anläggningar till befordran av mossars och oländig marks upptagning. Hans järnbruk Thorskog i närheten av Göteborg skulle drivas helt utan träkol. Han har planterat ekskog och annan lövskog, och har efter 30 års förlopp en skog, som det skulle ta jägeribetjäningen flera veckor att räkna träden i.

----------------------------
 
0766Berömliga gärningarAnonym
1782, nov.

BERÖMLIGA GÄRNINGAR OCH FÖRFATTNINGAR.

Med anledning av Drottningens kyrktagning, har friherre Carl Sparre donerat 42000 Dal. K:mt för utlösande av fattiga gillstugufångar. Överskottet delas mellan frimurar- och gardesbarnhusen.

Änkan Valborg Österman testamenterade sin egendom, att tillfalla 4 fattiga änkor, som inte har annan pension. Ett epitafium av marmor finns i Maria Magdalenakyrkan med text:

Til. Hugkomst. Fru Wahlborg Österman. Född. Den. 21. Julii. 1720. Död. Den. 21. April. 1780. Som. Skänkte. Sin. Efterlämnade. Egendom. Til. Ewärdeligt. Understöd. För. Fyra. Hederliga. Och. Torftiga. Enkor. Upsattes. Detta. Äreminne. Af. Maria Församlings Kyrko-Råd. Och Föreståndare. 1782. Du. Rike. Följ. Hennes. Efterdöme. Du. Fattige. Wälsigna. Hennes. Stoft. Jac. 1:21.

En man i S:t Clara församling har föresatt sig att belöna en flicka mellan 15 och 30 år, som arbetat med flit och är av hederlig vandel och kunnat bidraga till sina fattiga föräldrars föda och underhåll.

Två vackra gärningar noteras från Värmland. Lektorn vid Karlstads gymnasium Magister Olof Spak har sålt billig säd till allmogen. Prosten i Filipstad har skänkt sina påskören till lasarettet och hospitalet.

----------------------------
 
0767Kungörelse om Kungl. Patriotiska Sällsk.Patriotiska Sällskapet
1782, nov.

KUNGÖRELSE.

Två avhandlingar har belönats. Systematisk-Praktisk och Teoretisk Lanthushållning av Forssenius och Frågan angående Skogsskötsel med tabeller och en kopparstucken karta.

----------------------------
 
0768Anmärkningar angående väderleken för oktober 1782Patriotiska Sällskapet


----------------------------
 
0769Försök med skogarnas besparande och förökande i anledning av Kungl. Patriotiska Sällskapets frågorEkeberg, Carl Gustaf
1782, dec

FÖRSÖK WID SKOGARNES BESPARANDE OCH FÖRÖKANDE, I ANLEDNING AF KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS FRÅGOR, 1781

Vid mina resor i landet har jag sett, hur den unga skogen ofta är borttagen. Det är enklare att ta unga träd till stör och gärdsel, men man måste tänka på återväxten. En 24 famnars gärdsgård drar lika mycket träd, som en hel stuga 15 år senare. Vedbrand kan tas av vindfällen, stubbar och ris. Kolning kan också göras av gamla träd för att spara de unga. Stängsel bör göras av sten. Ritning och beskrivning hur ett stängsel skall göras.

----------------------------