0753Kort och behändigt sätt att av björksaft eller lake tillreda en ganska god och välsmakande sirapAnonym
1782, okt

KÅRT OCH BEHÄNDIGT SÄTT, AT AF BJÖRKSAFT ELLER LAKE TILREDA EN GANSKA GOD OCH WÄLSMAKANDE SIROP

På våren borras hål i björken och sättes ett kärl under. 10-12 kannor tappas av varje träd, sedan pluggas hålen igen. Saften kokas 6-7 timmar, då den tjocknat och sötmat

----------------------------
 
0754Påminnelser angående förslaget som influtit i Hushållning-Journalen för april 1782Patriotiska Sällskapet
1782, okt

PÅMINNELSER WID FÖRSLAGET, SOM INFLUTIT I HUSHÅLLNINGS JOURNALEN FÖR APRIL MÅNAD 1782, SIDAN 275 OCH FÖLJANDE

Skallgång är ett gammalt och beprövat sätt att fånga varg. Fanns redan i Kung Erics stadga 1414. Kung Albrechts Mandat av år 1376 låter 6 bönder fånga en varg varje år och leverera skinnet. Annars utgick böter. Författaren är kritisk till de nya förslagen om vargjakt.

----------------------------
 
0755Om ängars röjandeAnonym
1782, okt

OM ÄNGARS RÖDJANDE

1781 begärdes underrättelse om ett enkelt sätt att rensa en äng, som håller på att växa igen av sly. Jag har tillverkat en kvistlie, som liknar en vanlig lie. Med den slås slyet av vid den tiden då det kan torkas och lövet användas till foder. Gräset får nu plats att växa. Samma sätt brukas under kommande år, tills roten inte längre orkar producera fler telningar.

----------------------------
 
0756Anmärkningar angående väderlek, årsväxt och sädespriser i landsorternaAnonym
1782, okt

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK, ÅRSWÄVXT OCH SÄDESPRISER I LANDSORTERNA

Frösön. Mycket snö 16 september. Fortsatt snöblandat regn, som hindrat skördearbetet. Dålig höskörd.

Klackås, Frykeryds socken. Hö har inte kunnat säljas, varför inga körslor kunnat göras i Bergslagen. Endast 11 man har rest till Uddevalla efter sill.

Karlstad. Rågen bärgad men dåligt hö.

Skara. Regnig och kall sommar. Insekterna har försvunnit. Då skörden varit god har priserna sjunkit. Den svåra missväxten förra året har gjort att det varit nöd efter bröd i sommar. Konungens utlovade sädesleveranser har blivit fördröjda och heta diskussioner om orsaken ventileras

----------------------------
 
0757Anmärkningar angående väderleken för september 1782Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
0758Svar på Kungl. Patriotiska Sällskapets fråga: Om skogarnas vårdEnander, Adolph Daniel
1782, nov.

WÄLMENT FÖRSÖK TIL WÖRDSAMT SWAR PÅ KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS FRÅGA: OM SKOGARNES WÅRD, NYTTJANDE OCH ÅTER-PLANTERING.

Skogen delas i mindre områden, där man varje år hugger rent och börjar med den skog som är äldst.

Tall och gran kan fällas hela året, utom när tjälen är i träden.

En del hugges i maj, då barken är lös och kan nyttjas till bast.

All lövskog hugges på sommaren, då lövet kan nyttjas till kreaturen.

Allt ris och grenar bredas jämt ut på jorden för att vid sin förruttnelse tillföra marken mylla, där frön till den nya skogen sedan kan gro.

Mitt på hygget kvarlämnas några fröträd.

Det är viktigt att uppmuntra allmogen att sätta även träd, som normalt inte växer i området. Gäller särskilt på slättlandet, där skogen är värdefull. Även fruktodling bör uppmuntras. Alla sorters frön och kärnor skall samlas.

De späda plantorna måste skyddas för kreaturen och området inhägnas.

De första åren kan plantorna lämnas i frihet, men lövträden skall avputsas sina nedersta grenar för att bli raka och fina. Även en viss gallring i barrskogen kan behövas.

Asp och sälg kan avtoppas, men björk som skall användas till slöjdvirke får inte toppas. 1739 års förklaring över 1734 års skogsordning bör indras, då den tillåter att björken toppas.

Även missbruket att svedja måste stoppas.

----------------------------
 
0759Utdrag ur Fermer Youngs Voyage through the East part of England Vol 1.Anonym
1782, nov.

UTDRAG AF FERMER YOUNGS VOYAGE THROUGH THE EAST PART OF ENGLAND. VOL 1.

Om man låter arrendatorerna betala efter vad jorden är värd, höjer de sin förmåga och sköter jorden bättre.

----------------------------
 
0760Om jordbruket i England och i synnerhet hos Farmer DucketAlströmer, Joh.
1782, nov.

OM JORDBRUKET I ENGLAND OCH I SYNNERHET HOS FARMER DUCKET.

Man använder dubbelplog och drillplog och sår för hand. Jorden ligger aldrig i träde. Gödning sker vart tredje år. Rensning sker dels för hand och dels med maskin. Man odlar vete, havre, korn, vicker, rovor och klöver.

Då gården ligger nära London, föder man upp lamm och kalvar.

----------------------------
 
0761Om mudderverkVitruvius, Sven
1782, nov.

OM MUDDER-WERK.

Att med maskiner, konstiga verk och redskap göra arbeten har nu för tiden blivit populära, men jag håller före att det inte alltid är så förmånligt. Människans kropp är det mest förträffliga konstverk, som blivit upptäckt. Att slå, räfsa, skära, tröska, rensa eller muddra med maskin ger ingen förmån eller besparing. Människans kroppskrafter skall nyttjas så långt möjligt är, men kan understödjas med tjänliga maskiner och redskap, som är simpla och av ringa kostnad. Det kan endast finnas ett sätt att uträtta en sak.

Jag känner 6 olika mudderinrättningar. Vilken är mest förmånlig?

Beskrivning av den som Sven Vitruvius anser vara bäst.

----------------------------