0750Svar på Kungl. Patriotiska Sällskapets ställda fråga om skogars plantering, deras snara tillväxt, rätta vård och skötselNornberg, Erik
1782, okt

SWAR PÅ KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS UTSTÄLDA FRÅGA, OM SKOGARS PLANTERING, DERAS SNARA TILWÄXT, RÄTTA VÅRD OCH SKÖTSEL

Skogen är efter åkerbruk och boskapsskötsel det viktigaste för livets behov. De södra provinserna har odlat bort skogen och nu råder brist på vedbrand, gärdsel och timmer. Bergverken, brännerierna och hemmansklyvningen orsakar att det går åt större mängd bränsle, men någon nyplantering förekommer sällan.

Vid plantering skall fröna sås tjockt och vara av flera slag. De skall sås som naturen skulle gjort det och vid lugnt och fuktigt väder. Vid odling på gammal skogsmark skall kvistar och ris brännas, annars tar det längre tid, ända till 20-30 år innan de ger matjord. Svedjande är det bästa sättet att skaffa ny skogsmark. Där sår man råg och skogsfrö. Rågen skyddar skogsplantorna och avskärs med så hög stubb, att trädplantorna fortfarande skyddas. Ju tätare skogen växer ju rakare träd och mindre kvistar. Skogstraktens bönder skall samla mer frön än de behöver och sälja till slättbonden, som med hjälp av krattor och hackor sår. Detta arbete görs på våren.

Då man inte genast ser frukten av sitt arbete skjuter man det ofta åt sidan. Viktigt är dock att tänka på framtiden. Ingen bonddräng borde få ingå äktenskap, om han inte planterat skog. Detta arbete kan utföras av barn och ungdomar, nästan lika bra som av vuxna. En kort beskrivning om planteringssättet skulle spridas genom kyrkorna. Beskrivning av de vanligaste trädens frön och vilken jordmån, som är lämpligast.

Planteringen må skyddas av stängsel eller med vallhjon i 3 år, så att inte boskapen skadar. Efter 6-8 år gallras skogen. På 12:te året tas det gallrade till gärdsel.

Att spara skogen gör man genom att bygga husen högt på en grund, så att de konserveras mot röta och att lägga goda tak. Att goda kakelugnar sätts in. Att vedbesparande spisar insättes. Att rummen göras dragfria. Att torkhus och kölnor byggs av sten. Att fähus byggs av sten, åtminstone ställs på en stengrund. Att gärdsgårdsstör konserveras för röta. Stören upphettas och stryks med varm tjära, så långt ner, som den skall stå i jorden.

Vi väntar på en lag som skall upparbeta skogsplanteringen. Att man varje år på varje hemman måste plantera ett litet stycke skog.

----------------------------
 
0751Ekomonisk beskrivning över hemmanet Kimsberg i Fryksdalen i VärmlandFernow, Eric
1782, okt

OEKONOMISK BESRIFNING ÖFWER HEMMANET KYMSBERG ELLER KIMSBERG I FRYKSDALS HÄRAD OCH VÄRMLAND

Beläget i Gräsmark 3 mil väster om Sunne. Högfors Manufaktur med 2 knip- och 3 spikhamrar ligger 1/2 mil från gården. I Hertig Carls tid var stora delar av Värmland öde. Där planterades flera hundra hushåll finska flyktingar, vilka nu brett ut sig och uppodlat marken. Brukspatron Carl Henr. Herweg köpte på 1730-talet Kymsberg och hann under sin livstid göra stora förbättringar, vilka fortsattes av hans änka Maria Eleonora Gyllenspets. Inne i riket skulle detta inte betyda mycket, men i ödemarken vid norska gränsen är det värt att uppmärksammas.

----------------------------
 
0752Blekingska åkerjordens beredning till höstsäde, och hur det samma skerLindwall Johan
1782, okt

BLEKINGSKA ÅKERJORDS BEREDNING TIL HÖSTSÄDE, OCH HURU DET SAMMA SKER

I Blekinge sker beredningen av jorden för höstsädet med mindre dagsverken, dragare och arbetare än annorstädes. Ingen jord läggs i träda. Beskrivning av sättet.

----------------------------
 
0753Kort och behändigt sätt att av björksaft eller lake tillreda en ganska god och välsmakande sirapAnonym
1782, okt

KÅRT OCH BEHÄNDIGT SÄTT, AT AF BJÖRKSAFT ELLER LAKE TILREDA EN GANSKA GOD OCH WÄLSMAKANDE SIROP

På våren borras hål i björken och sättes ett kärl under. 10-12 kannor tappas av varje träd, sedan pluggas hålen igen. Saften kokas 6-7 timmar, då den tjocknat och sötmat

----------------------------
 
0754Påminnelser angående förslaget som influtit i Hushållning-Journalen för april 1782Patriotiska Sällskapet
1782, okt

PÅMINNELSER WID FÖRSLAGET, SOM INFLUTIT I HUSHÅLLNINGS JOURNALEN FÖR APRIL MÅNAD 1782, SIDAN 275 OCH FÖLJANDE

Skallgång är ett gammalt och beprövat sätt att fånga varg. Fanns redan i Kung Erics stadga 1414. Kung Albrechts Mandat av år 1376 låter 6 bönder fånga en varg varje år och leverera skinnet. Annars utgick böter. Författaren är kritisk till de nya förslagen om vargjakt.

----------------------------
 
0755Om ängars röjandeAnonym
1782, okt

OM ÄNGARS RÖDJANDE

1781 begärdes underrättelse om ett enkelt sätt att rensa en äng, som håller på att växa igen av sly. Jag har tillverkat en kvistlie, som liknar en vanlig lie. Med den slås slyet av vid den tiden då det kan torkas och lövet användas till foder. Gräset får nu plats att växa. Samma sätt brukas under kommande år, tills roten inte längre orkar producera fler telningar.

----------------------------
 
0756Anmärkningar angående väderlek, årsväxt och sädespriser i landsorternaAnonym
1782, okt

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK, ÅRSWÄVXT OCH SÄDESPRISER I LANDSORTERNA

Frösön. Mycket snö 16 september. Fortsatt snöblandat regn, som hindrat skördearbetet. Dålig höskörd.

Klackås, Frykeryds socken. Hö har inte kunnat säljas, varför inga körslor kunnat göras i Bergslagen. Endast 11 man har rest till Uddevalla efter sill.

Karlstad. Rågen bärgad men dåligt hö.

Skara. Regnig och kall sommar. Insekterna har försvunnit. Då skörden varit god har priserna sjunkit. Den svåra missväxten förra året har gjort att det varit nöd efter bröd i sommar. Konungens utlovade sädesleveranser har blivit fördröjda och heta diskussioner om orsaken ventileras

----------------------------
 
0757Anmärkningar angående väderleken för september 1782Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
0758Svar på Kungl. Patriotiska Sällskapets fråga: Om skogarnas vårdEnander, Adolph Daniel
1782, nov.

WÄLMENT FÖRSÖK TIL WÖRDSAMT SWAR PÅ KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS FRÅGA: OM SKOGARNES WÅRD, NYTTJANDE OCH ÅTER-PLANTERING.

Skogen delas i mindre områden, där man varje år hugger rent och börjar med den skog som är äldst.

Tall och gran kan fällas hela året, utom när tjälen är i träden.

En del hugges i maj, då barken är lös och kan nyttjas till bast.

All lövskog hugges på sommaren, då lövet kan nyttjas till kreaturen.

Allt ris och grenar bredas jämt ut på jorden för att vid sin förruttnelse tillföra marken mylla, där frön till den nya skogen sedan kan gro.

Mitt på hygget kvarlämnas några fröträd.

Det är viktigt att uppmuntra allmogen att sätta även träd, som normalt inte växer i området. Gäller särskilt på slättlandet, där skogen är värdefull. Även fruktodling bör uppmuntras. Alla sorters frön och kärnor skall samlas.

De späda plantorna måste skyddas för kreaturen och området inhägnas.

De första åren kan plantorna lämnas i frihet, men lövträden skall avputsas sina nedersta grenar för att bli raka och fina. Även en viss gallring i barrskogen kan behövas.

Asp och sälg kan avtoppas, men björk som skall användas till slöjdvirke får inte toppas. 1739 års förklaring över 1734 års skogsordning bör indras, då den tillåter att björken toppas.

Även missbruket att svedja måste stoppas.

----------------------------