0702Rön att nyttja eklöv i varmbänkarAnonym
1782, april

RÖN AT NYTTJA EK-LÖV MED FÖRDEL I WARM-BÄNKAR

Eklöv som nyss fallit är bättre att täcka varmbänkar med än garveribark, som tidigare använts. De hopsamlas i högar och täckes under 5-6 veckor, då de avger mycket värme.

----------------------------
 
0703Försök med plommonträdAnonym
1782, april

FÖRSÖK MED PLOMMONTRÄD

Inga av mina träd har gjort mig mera bryderi än plommonen. De äro av vit- eller äggplommon och när de ger frukt är de stora och välsmakande. Ingen får ont, som äter dem med måtta. De ger dock frukt sällan. Antingen kommer missväxten ovan- eller nedanifrån. Det tycks inte bero på jordmån och skötsel. Ett år försökte jag fördröja blomningen genom att lägga halm runt träden, så att tjälen skulle stanna längre och försena blomningen tills frosten var över. Detta hjälpte inte. Även andra experiment har slagit fel.

----------------------------
 
0704Om kolstybbs och järnslaggs nyttaHallborg, Brynolph
1782, april

OM KOL-STYBBES OCH JERN-SLAGGS NYTTA

I skogstrakter, där man kolar och gör beck, kan hussvamp lätt utödas. Man lägger stybb under golven. På slättbygden kan man inte få tag på stybb, men sopor från smedjan kan läggas under golvet med samma resultat. Potatis och rotfrukter bevaras både från att ruttna och ätas av råttor och mullvadar, om de får ett lager stybb över sig. Där man förvarar smideskol, kan man ha jordfrukter. Kolstybb och aska driver bort myror och kan strös runt trädgårdssängarna. I höladan gör det också nytta. Runt bikuporna strös stybb.

----------------------------
 
0705Sätt att färga nät och notslingorAnonym
1782, april

SÄTT AT FÄRGA NÄT OCH NOT-SLINGOR

Fiskeredskap, som färgas som nya, håller längre och blir tjänligare att använda. Man kokar en lut av björk, al eller enaska. Björkbark kokas och silas och blandas med luten. Häri doppas näten, som blir mörkbruna. De torkas ute. Till notslingor används samma lut, med tillsats av tjära.

----------------------------
 
0706Anmärkningar angående handelnAnonym
1782, april

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE HANDELN

Redogörelse för ett danskt handelssällskap, som driver handel från Östersjön till kusten vid Guinea. De har besittningar i Indien och Guinea. De utnyttjar den nya Holsteinska kanalen. Vem som helst kan bli delägare. För att undvika svårigheter vid missväxt, skall det alltid finnas 30000 tunnor olika sorters säd i kompaniets magasiner. Danska skeppsbyggeriet skall ge rabatt på byggda fartyg och inga hamnavgifter tas ut. Sjöfarare och hantverksfolk från andra länder skall njuta samma fördelar som danskarna. Auktioner får hållas på varor efter eget gottfinnande. All vinst tillfaller kompaniets huvudfond tills den innehåller 50000 riksdaler. Därefter betalas 6 % per aktie. Detta kompani kan tjäna till mönster för andra nationer.

----------------------------
 
0707Anmärkningar angående väderlek, årsväxt och varupriser i orternaAnonym
1782, april

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK, ÅRSWÄXT OCH WARU-PRISER I ORTERNA

Karlshamn. Torr sommar, svingeln växte bra. Jag skaffade en sädesharpa att skilja säden från svingeln. Det lyckades inte. Grannarna sade att endast omkastning av kornen hjälpte. Kastningen skiljer kornen på grund av dess tyngd. Orkaner och åska i Småland i juni. Fisk säljs alltid vid hamnen i Karlshamn.

Elfdals härad i Värmland. I Råda socken missväxt. Riddaren B.G. Geijer har givit allmogen rådet att hushålla med årsväxten. Dålig höväxt.

Örebro. Årsväxten god om man tar hela provinsen. Fruktträden var bärande, humlen vacker, men kål och jordfrukter ville inte lyckas. Kaffet är dyrt.

----------------------------
 
0708Anmärkningar angående folknumren för år 1781Anonym
1782, april

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE FOLK-NUMMERN FÖR ÅR 1781

Strängnäs har ökat folkmängden.

Nyköping minskat med 18.

Norrköping har trots att de har läkare minskat sin folkmängd. Anmärkningsvärt anses vara att landsbygden utan läkare ökar sin.

Karlskrona är den stad med minst döda.

I Lund föddes 110 barn och dog 119 personer.

Göteborg har 20000 innevånare.

Marstrand 20 fler födda än döda.

I Karlstad föddes 81 och dog 69 personer.

----------------------------
 
0709Kungl. Patriotiska Sällskapet uppgiver följande anledning till grunder för sockenbeskrivningar i allmänhetPatriotiska Sällskapet
1782, april

KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPET UPGIFER FÖLJANDE ANLEDNING TIL GRUNDER FÖR SOCKNE-BESKRIFNINGAR I ALLMÄNHET

Sockenbeskrivningar är till nytta om de är rätt skrivna. De skall innehålla ekonomi och författningar och ortens skiljaktighet.

Patriotiska Sällskapet önskar att beskrivningarna skall innehålla följande.

1) ortens vidd och naturliga beskaffenhet, jordmån, skogar, berg, sjöar och produkter

2) underrättelser om lantbrukets och andra näringars tillstånd, särskilt åkerbrukssätt

3) uppodlingar

4) folkmängden om den tilltar eller avtar och av vilken orsak. Vidare skall beskrivas medicinalanstalter, koppympning, farsoter

5) sedernas tillstånd, polisväsende, sockenmagasin, kyrko- och fattigkassor, tiggeri

6) ungefärlig hushållsbalans

----------------------------
 
0710Anmärkningar angående väderleken för mars 1782Patriotiska Sällskapet
----------------------------