0660Anmärkning vid noten i Oeconom Dictions 2:dra del, tagen ur Kungl. Patriotiska Sällskapets Hushållnings-Journal 1777Anonym
1781, nov

ANMÄRKNING WID NOTEN I OECONOM. DICTION. 2:DRA DEL. PAG. 490, TAGEN UTUR KONGL, PATR, SÄLSK. HUSHÅLLNINGS-JOURNAL 1777, SIDAN 76. F MOZELIUS

Anmärkningen gäller utsäde på ett tunnland. Man har inte gjort denna anmärkning för att bestrida den stora förmån artificiella ängar har, utan för att visa hur uträkningar kan göras på en annan hushållsgrens bekostnad, nämligen åkerbrukets

----------------------------
 
0661Anmärkningar angående väderleken för oktober 1781Patriotiska Sällskapet
Sommaren som höll ut hela september fick ett brått slut, då det var frost den 2 oktober.

----------------------------
 
0662Tankar om skogars vård och nyttjandeAnonym
1781, dec.

TANKAR OM SKOGARS WÅRD OCH NYTTJANDE.

Stormväder, yxa och eld är skogens fiender. Enstaka träd som blir stående, faller ofta vid storm. Om man har en mosse med vitriolvatten kan man konservera träden i den.

Om man fäller ett träd i avsikt att ta lövet skövlar man snart sin skog. Att kvista trädet ger lika mycket löv, men trädet står kvar. Om man tar näver skall man spara litet och inte ta runt om. Trädet överlever med en remsa näver kvar.

Till gärdsel bör man välja gran eller en, som är varaktigare än tallen.

Lagen tillåter svedjning för mulbetets skull. Men man bör iakttaga stor försiktighet och anpassa tiden till när träden fäller sina frön, annars får man ingen återväxt.

Man bör inte lämna eldstål till vallhjonen, som ofta eldar för mygg. De kan orsaka svåra vådeldar. Husbonden borde plikta något.

Det vore önskvärt att man återplanterar efter svedjning.

Man bör skaffa sig ny kunskap om skogshushållning. Patriotiska Sällskapet verkar i hög grad för detta, men vid varje gymnasium borde finnas en lektor, som lärde eleverna dessa praktiska ting.

Till vad glädje och nytta lär vi oss Roms och Greklands historia, om vi inte kan lära oss sköta vår lanthushållning.

----------------------------
 
0663Om arrenden, lantegendomar, kronoutlagor, utrikes skatteköp och penningbrist i SverigeAnonym
1781, dec.

OM ARRENDEN, LANDT-EGENDOMAR OCH KRONO-UTLAGOR UTRIKES, SKATTE-KÖP OCH PENNINGE BRIST I SWERIGE, TJENANDE TIL SWAR PÅ ANMÄRKNINGARNE, SOM INFLUTIT UTI MARS MÅNADS HUSHÅLLNINGS-JOURNAL 1781. SIDAN 8 OCH DE FÖLJANDE.

Att jord, som från sitt vilda tillstånd skall förvandlas till åker, alltid fordra påkostning. Det räcker inte att på lättingars sätt utnyttja elden som sin arbetare.

I Sverige finns inga uträkningar på kostnaden, att förvandla ett stycke vildmark till åker. En hög herre i Frankrike har gjort en sådan uträkning vilken redovisas.

----------------------------
 
0664Anmärkningar vid ängsskötselnAnonym
1781, dec

ANMÄRKNINGAR WID ÄNGS-SKÖTSELN

En äng som är våt av höstregn blir mossig. Därför bör ängen dikas och groparna fyllas innan jorden fryser. Höstvattnet är skadligt för jorden, medan vårvattnet är gödande. Kan man ha en damm för vårvattnet, som släppes på vartefter våren framskrider, är detta till nytta. Om hela ängen på hösten täcks med vatten till en sjö, som fryser är det inte skadligt. Det är endast när vattnet står i pussar.

----------------------------
 
0665Om mortaliteten i StockholmAnonym
1781, dec.

OM MORTALITETEN I STOCKHOLM.

I alla stora städer dör fler än som föds, men i Stockholm är antalet döda betydligt fler än födda. Till Stockholm måste vart år i medeltal inflytta 786 personer om folkmängden skall vara stabil.

----------------------------
 
0666Anmärkningar angående väderleken för november 1781Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
0667Grunder till indelningen av ett förbättrat åkerbrukAlströmer, Jonas
1782, jan.

GRUNDER TIL INDELNINGEN WID ETT FÖRBÄTTRADT JORDBRUK.

Att indela sin jord i åker eller äng har tidigare skett efter vana. Nu finns en del litteratur med anvisningar hur man skall bete sig. Dock måste var och en tänka över och anställa försök på sin jord, om den högsta avkastning skall nås.

Hur mycket gödsel fordras, hur mycket hö ger det och hur mycket gödsel producerar boskapen då? Följer utdrag ur goda hushållsböcker, som kan vara till hjälp.

----------------------------
 
0668Om förbättringar i åkerbruket, samt höfrösåningAnonym
1782, jan.

OM FÖRBÄTTRINGAR I ÅKERBRUKET, SAMT HÖ-FRÖ-SÅNING.

Redogörelse för förbättringar genom stenröjning och dikning och påförsel av kärrjord samt försök med olika frösorter

----------------------------