2053Anmärkningar angående väderleken för augusti och september 1807Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
2054Underrättelse om vitbetan, dess odling och användande till foder för boskap; roten till socker, sirap och brännvin, överlevorna till föda åt svin och andra kreaturAnonym
1807, nov-dec

UNDERRÄTTELSE OM HWITBETAN, DESS ODLING OCH ANWÄNDANDE TILL FODER FÖR BOSKAP, ROTENS TILL SOCKER, SIRAP OCH BRÄNNWIN; OCH ÖFWERLEFWORNAS TILL FÖDA FÖR SWIN OCH ANDRA KREATUR

Vitbetan (Beta vulgaris alba) fordrar lös och god svartmylla beredd som till kålland. Fröna läggs ett och ett i hål och landet måste rensas noga från ogräs. Somliga föredrar att så i bänk och sedan plantera ut plantorna.

Bladen kan användas som spenat, roten som rovor och inlagd i ättika till sallad. Vill man bereda socker skall rötterna tagas ur jorden innan frosten. De rengörs från jord och den del som växt ovan jord skärs bort. Rötterna skivas och skivorna träs upp på starka trådar och torkas i luften.

De torkade rötterna läggs i träkar med tappar i botten. Rent vatten hälls på. Efter tre timmar tappas sockerlösningen av i ett nytt kar, som fyllts med torkade betskivor. Vatten hälls på i det första karet. Detta upprepas med ett tredje kar. Sockersaften kokas antingen till sirap eller sockerkristaller.

----------------------------
 
2055Sätt att färga svart med ängssyraAnonym
1807, nov-dec

SÄTT ATT FÄRGA SWART MED ÄNGSYRA

Ängssyra (Rumex Acetofa) tros innehålla färg, då vattnet blir rött om man kokar roten. Tyget tvättas först med såpa och torkas. Hela växten kokas och tyget knådas och kokas i flera timmar. Brun bresilja tillsätts och kokningen fortsätter. Urin tillsätts och efter torkning i skuggan har man en svart färg på tyget.

----------------------------
 
2056Beskrivning på en enkel anstalt till rötters och stubbars uppbrytning genom krut och sprängningAnonym
1807, nov-dec

BESKRIFNING PÅ EN ENKEL ANSTALLT TILL RÖTTERS OCH STUBBARS UPPBRYTNING GENOM KRUT OCH SPRÄNGNING

Det fordras ett huggjärn till att göra början till hålet i stubben. En skarp navare gör hålet med en tums diameter. En cylindrisk skruv av järn förs in i det borrade hålet. Skaftet är en ring i vilken kan sättas en hävstång. Hävstången fästes med en rem, om den skulle skjutas ut vid skottet kan den lättare återfinnas. Lagom mycket krut läggs i hålet och skruven sätts i. En bomullsveke luttrad med salpeter förs genom skruven in till krutet, varpå den påtänds. Man skyndar sig undan för att undvika skada.

----------------------------
 
2057Nytt sätt att färga bomull amarantröttAnonym
1807, nov-dec

NYTT SÄTT ATT FÄRGA BOMULL AMARANT-RÖDT

Amarantfärgen liknar purpur och sättet att färga saffian med färnbock kom till av en händelse. Bomullsgodset kokas rent i vatten och betas sedan med svensk och romersk alun, blyvitt, alikantisk soda och fernbock. Efter kokningen vrider man varsamt och torkar. Vändes ofta under torkningen.

Färgning med krapp.

Holländsk krapp tillsätts till vatten och ljummas. Öka värmen, dock inte till kokning. Efter ett par timmar lägges godset på ett vitt halster och sköljes sedan i rinnande vatten. Man har nu en vacker röd färg.

Färgning i fernbocksspad.

Raspad fernbock lägges i en lärftpåse och sänks i vatten. Spadet kokas och godset lägges på botten av kitteln. Sköljes och vrides tills vattnet är klart. Färgen är beständig och lika vacker, som den som färgats med koschenill.

----------------------------
 
2058Beskrivning på en förtenning av kopparkärl, vilken är varaktigare och säkrare än den som verkställes efter de hittills kända sättenAnonym
1807, nov-dec

BESKRIFNING PÅ EN FÖRTENNING AF KOPPARKÄRL, HWILKEN ÄR WARAKTIGARE OCH SÄKRARE ÄN DEN, SOM WERKSTÄLLES EFTER DE HITTILLS KÄNDA SÄTTEN

I en degel lägger man smått järn, spik, söm och nubb tillsammans med spitsglans (Antimonium crudum) och smälter alltsammans. Smältes ännu en gång, nu med malaccatenn. Massan breds ut på en järnplåt och delas i stycken när den kallnat. Är godset som skall förtennas tunt och slitet tas mera tenn. Kärlet skall skuras rent med sand eller lera. Det sätts över en glödande ugn och beströs med salmiak. Nu läggs förtenningen i och när den smält stryks den till den tjocklek man önskar.

Denna förtenning är som silver och inte blåaktig, vilket den blir av bly.

----------------------------
 
2059Rön om brandkorns eller mjöldrygors egenskap och beståndsdelarAnonym
1807, nov-dec

RÖN OM BRANDKORNS ELLER MJÖLDRYGORS EGENSKAP OCH BESTÅNDSDELAR

Mjöldryga är skadligt för hälsan om den ingår i säd eller mat. Mjölet uppblött med vatten till rutten jäsning ger ifrån sig en stank och visar alkalisk egenskap. Blandad med sprit gör man en tvål lika som den av olja och pottaska. Den påskyndar animala ämnens förruttnelse. Lagt i vinättika har brandkornet tagit bort all syra. Det bibehålles om det blandas med kinapulver. Efter tio dagar har ingen förruttnelse visat sig i vatten, som varit syrat med de tre mineralsyrorna.

----------------------------
 
2060Anmärkningar angående väderleken för oktober och november1807Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
2061Berättelse om de på senare åren skedda uppodlingar på Ekenäs säteriLandell, Carl Fredric
1808, jan-febr

BERÄTTELSE OM DE Å SÄTERIET EKENÄS M M PÅ DE SEDNARE ÅREN SKEDDE UPPODLINGAR OCH FÖRBÄTTRINGAR

För mer än 20 år sedan kallades jag till ledamot av det aktningsvärda Patriotiska Sällskapet. På grund av ämbetssysslor har jag inte kunna framvisa något prov på det som ligger mig varmt om hjärtat, nämligen lanthushållningen. Nu vill jag emellertid berätta om de förbättringar jag utfört på Ekenäs säteri i Södermanland. Jag mottog egendomen 1783 under förpantning som ofrälse. Vid besiktning befanns endast karaktärsbyggnaden vara nybyggd, men den innehöll endast 3 rum och var uppförd av 100-årigt ruttet timmer. 2/3 delar av åkern låg i fast linda och vägen, som går över en å, saknade bro. Det fanns endast ett torp och med så få händer hade förre ägaren inte lyckats driva egendomen.

1783 inköpte jag Kulsta, Blacksta och Berga samt Mölnebo. Sedan Hans Kungl. Majestät beviljat mig rättighet, att lika med frälsemän få besitta säteri har jag med håg och trygghet gjort följande förbättringar.

Ekenäs. Karaktärshuset byggdes i två våningar och innehåller 13 rum. Det är helt inrett och målat i vit färg. Denna färg är framtagen efter många försök och innehåller nu ekbarksspad, salpeterlut, mjölk, krita, mjöl, harts och linolja. I trädgården finns 211 fruktträd och ett öppet tempel. Altaret är av granit och de joniska pelarna som utgör kolonnerna är av huggen sten. I parken står träbilder här och var bland allehanda lövträd. De bildar en teater av grenar. En allé går från landsvägen till huset.

Kulsta. Där saknades diken och jag försökte länge intressera grannarna till att göra sin del. Så småningom lyckades det och bonden fick igen de spadtag han tagit på min del och en sup dessutom. Han bärgade vid nästa skörd en vacker gröda och hela byn vann på företaget. Jag har sått 1000 björkar.

Blacksta och Berga. Ängarna är röjda och dammar har anlagts för att hålla kvar vattnet på våren. Tröskverk är inrättat. Här finns en mosse, där både jag och grannarna förlorat flera kreatur. Jag har odlat upp detta kärr och inrättat 3 torp, London, Edinburg och Rom.

Mölnbo. Engelska siktmaskinen förbättrades och en hissmaskin inrättades. Rensverk anlades och 2 nya kvarnkamrar med starka rörkakelugnar inrättades. Dammarna rensades och nybyggdes. En journal inrättades, där alla mäldposter infördes och maldes i rätt ordning. Inga gräl och mutor kan nu äga rum. Skulle snatteri upptäckas stängs kvarnen och alla poster vägs och överses. Om någon då har mer mjöl än det anges i journalen kan han anklagas för tjuvnad. Efter 3-4 fall har all tjuvnad upphört. Journalen tjänar också som kontroll över tullsumman.

När vattenbrist uppstod häromåret skickade jag bud till kyrkorna att uppläsas från predikstolen, att följande måndag så många som ville skulle komma och hjälpa till med rensningen. Lönen var 12 skillingar och någon liten traktering. Det kom 150 man på måndagen och 200 på tisdagen. Nu var dammen rensad och fördjupad och verket gick igång igen, så att 300 tunnor säd kunde malas innan fredagen. I samma ström byggde jag 1807 på landshövdingens befallningen ännu en kvarn. Där finns en pärlgrynskvarn, som gör bättre gryn än de holländska. En helgrynskvarn där grynen säljs av allmogen till Stockholm. En stålkvarn med vetesikt finns i storhuset. En klädesvalk med fyra hamrar och en potatiskvarn samt en maskin, som renar potatisen från jord innan de mals.

Sågverkets kapacitet har ökats och jag har låtit brandförsäkra både kvarn och såg. Jag har byggt åtskilliga hus vid Mölnebo och röjt hagar och ängar. Jag sår klöver på trädet.

----------------------------