1115Försök till förbättrade inrättningar av barns underhållande i StockholmAnonym
1786, juli

FÖRSÖK TILL FÖRBÄTTRANDE AF INRÄTTNINGARNE FÖR BARNS UNDERHÅLLANDE I STOCKHOLM.

Dessa inrättningar bör ha två mål. Dels att frälsa fattiga barn från undergång, dels att göra dem till nyttiga samhällsmedlemmar. Fonden för stadens stora barnhus bör ses över, så att flera barn kan underhållas av den.

1783 fanns 11338 riksdaler i fonden och underhölls 270 barn. Stannar barnet i 10 år blir kostnaden per barn 420 riksdaler. Så mycket har inte medelståndens barn fått kosta, men ändå fått bättre uppfostran. Redogörs för barnhusets utgifter.

Frågan är vilken uppfostringsinrättning, som medför att största delen av fonden tillkommer barnen. Som det nu är kostar varje barn effektivt 26 riksdaler. Om hela fonden kunde användas till barnen skulle man vinna 57%.

De behandlas som maskiner och när de komma ut känner de inte världen mer än en hottentott. De lär sig oarter av varandra, vilket man kan se i polisrapporter bland barnhusets avkomlingar.

I Stockholm finns Stora Barnhuset, Frimurar barnhuset med 450 barn utom huset och 50 inom samt Politie barnhuset med 80 barn inom och 1000-1100 utom. För dem som finns utom barnhusen betalas 24 skilling i månaden tills de fyllt 6 år. Frimurarbarnhuset är det bästa. Redogörs för dess ekonomi. På 10 år är 320 barn intagna, varav 104 lämnade huset med livet, 234 med döden, 2 intogs på Danvikshospital. 100 dog under sina första år av tidigare svält. På Stora Barnhuset har dödligheten varit ungefär 5 %. Redogörs för förvaltning och drift i alla tre barnhusen samt de intagningsregler som gäller.

Barn, som behöver hjälp, borde tas om hand på landet och uppfostras till goda lantmän. De tre barnhusen borde slås samman.

En stickerska som kan sy blir flickornas läromoder. Gudstjänsterna flyttas till Adolf Fredriks kyrka. Två pedagoger hålles, att lära barnen läsa och katekesen. Adolf Fredriks pastor skall tillse att barnen lär sig älska sin skapare. Direktionen tingar ut så många barn som möjligt, så att först lilla huset kan stängas och sedan även det stora.

Fosterföräldrarna skall ge huldhet, mat, kläder och undervisning i kristendom. Barnen skall ha med sig en klädning, betalning, lydnad, erkänsla och arbetsamhet. Redogörs för hur länge barnen skall underhållas och med hur mycket. Med denna inrättning borde 600 barn till få vård.

----------------------------
 
1116Beskrivning över en perpendiculaire styckborrvindJärnberg, Eric
1786, juli

BESKRIFNING ÖFWER EN PERDICULAIRE STYCK-BORR-WIND, UPGIFEN OCH BYGD ÅR 1781 WID EHRENDALS STYCKE-BRUK, AF BYGGMÄSTAREN DÄRSTÄDES ERIC JÄRNBERG

De kanoner, som gjutits i Sverige tidigare har ofta blåsor i godset, som gör att kulloppet inte gå att borra rakt. Beslöts att kanonerna skulle gjutas massiva och hela kulloppet borras ur. Gerhard Meijer byggde därför en horisontell borr vid Stockholms Styckebruk 1759. Denna borr har av kostnadsskäl inte byggts vid de mindre styckebruken. Ritning och beskrivning av en förbättrad borr.

----------------------------
 
1117Försök med stenpapperModeer, Adolph
1786, juli

FÖRSÖK MED STENPAPPER

Man har nu i Karlskrona undersökt hur det nyuppfunna stenpappret klarat sig över vintern. Det hade legat på ett platt tak och var helt intakt. Då det är billigare än tegel och hindrar eld är det ett utmärkt taktäckningsmaterial. Kan med fördel användas som golvmatta.

----------------------------
 
1118Sätt att uppföda kalvar utan mjölkAnonym
1786, juli

SÄTT AT UPFÖDA KALFWAR UTAN MJÖLK

Ett par tre dagar efter födseln tages kalvarna från modern. De får en välling på korn och havre med vatten och lite mjölk. Redan efter 10 dagar ges de hö.

----------------------------
 
1119Anteckningar angående folknumrenAnonym
1786, juli

ANTECKNINGAR ANGÅENDE FOLK-NUMMERN

Födda 486 och döda 710. Största antalet barnaföderskor är mellan 30-35 år. I Stiftet dog 1537 av kopporna, 40 barn kvävdes av mödrar eller ammor, 17 dog av svält, 4 självmord, 46 drunknade.

----------------------------
 
1120Anteckningar angående väderlek och årsväxt i landsorternaAnonym
1786, juli

ANTECKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT I LANDSORTERNA

Karlstad. Den 13 maj ligger fortfarande isen på Vänern. Mycket vatten i Klarälven.

Skåne. Ganska gott vårväder. Grödan kommer sent, men efter en gammal regel betyder det att skörden blir tidig. Väderleken i Skåne har inträffat efter herr Lyders i Glycksburg, prognos

----------------------------
 
1121Berömliga gärningarLund, Lars
1786, juli

BERÖMLIGA GERNINGAR

Brukspatron Bureen i Skylberg i Närke har byggt upp Lerbecks kyrka efter den häftiga branden 1782.

Vänerborg. Då jag den 6 maj passerade Bårebergs gästgivargård berättades att en sjuårig flicka fallit i Nåssaån. Hennes fader skulle försöka rädda henne men blev även han kvar i vattnet. När kyrkoherde Hvarfner fick höra om olyckan samlade han folk, som fann de drunknade. Han lyckades rädda flicka till livet genom rullande, frotterande, askas påströende, medan faderns liv inte stod att rädda. En så hedrande gärning, har jag inte kunnat låta bli att berätta.

Kompaniskrivaren Olof Söderlind övertog 1767 ett hemman i Kungsgårds by i Ångermanland. Beskrivning på hans gjorda förbättringar bevittnade av flera ståndspersoner.

----------------------------
 
1122Märkvärdiga händelser i naturenAnonym
1786, juli

MÄRKWÄRDIGA HÄNDELSER I NATUREN

Den 8 juni avled Mätta Maria Böök, 118 år gammal. Hon kom hit för 66 år sedan från Jutland, där hon drabbats av pesten. När hon var 100 år avtog hörseln, men hon fick nya tänder vilka hon senare förlorade. Vid 116 års ålder spann hon fint lingarn. Greve David Hamilton har av barmhärtighet underhållit henne de sista 20 åren och givit henne en hederlig begravning.

----------------------------
 
1123HushållsförfattningAnonym
1786, juli

HUSHÅLLS-FÖRFATTNING

Inga sorgkläder tillåts och kista och svepning får inte kosta mer än 12 riksdaler.

Detta beslut har fattats av Lantgreven av Hessen-Cassel sedan begravningsbruket tagit överflödets skepnad. Männen får bära ett svart band på sina vanliga kläder och kvinnorna ett band om huvudet

----------------------------