1108Anmärkningar angående väderleken för april 1786Patriotiska Sällskapet


----------------------------
 
1109Tankar om sockenmagasiner eller förrådshus för spannmålNyrén, Carl
1786, juni

TANKAR OM SOKNE-MAGAZINER ELLER FÖRRÅDS-HUS AF SPANNEMÅL

Ett förrådshus bör vara byggt så att det inte bara utestänger skadedjur, utan också den fuktiga luften. Det bör vara så stort att det rymmer två tunnor säd för varje person i orten. Härigenom undviker man missväxt och kan hålla jämna spannmålspriser.

Vi får lägga ned dubbelt arbete på vårt åkerbruk mot södra Europa och måste ändå kännas vid missväxt ganska ofta. Därför är det viktigt att vi hushållar med spannmålen och nyttjar de goda åren mot de onda. Med hjälp av spannmålsmagasin skulle Sverige kunna föda sina innevånare. Innevånarantalet är 2 1/2 miljon personer och 649660 tunnland besås årligen. Detta räcker inte till att föda befolkningen. Fanns överflöd brändes brännvin, tills Gustaf III förbjöd husbehovsbränningen. Nu får man ut mera brännvin av varje tunna säd, men mig veterligt säljs inget utomlands.

Om man genom bättre ängsskötsel kunde öka boskapsstammen, skulle vi öka folkmängden. Men att göra detta utan att kunna föda de nya, fyller bara landet med skälmar, uslingar och tiggare. Förr utvandrade svenskar och översvämmade Europa.

Många kloka ministrar vill härma Perikles i Aten och Tiberius i Rom, då de påstått att lyx är nyttigt. Vad den ena staten kallar yppighet, kallar den andra tarvlighet. Man måste skilja på lyx och slöseri. En gammal regel är att rätta mun efter matsäcken. Men av alla statsfel är det svåraste ett vacklande spannmålspris.

Våra nuvarande sädesmagasin är byggda av trä och tillåter skadedjur att komma in. Detta gäller särskilt maskar. Även om man kunde hindra detta skulle den fuktiga luften skada, så att säden ornar eller brinner ihop. För att undvika detta lägger man ned stort arbete på att skyffla och lyfta säden. Blir flera goda år i rad måste låntagarna ta ut sin gamla säd med någon förminskning för att den nya skall få plats.

Grannar har blivit osams om dessa förvaringar och det har ibland lett till processer. Våra vanliga magasiner gör mer skada än nytta. Beskrivning från en socken, där magasinet blivit helt misslyckat.

I Polen gräver man gropar i en sandbacke och klär med bräder och tegel. Där kan säd förvaras 10-20 år. Vi har väl för lerig jord för att detta skall kunna gå, även om rotfrukter klarar sig i gropar. I Egypten visar oss berättelsen om Josef och hans bröder, att man där, troligen i pyramiderna samlade säd. Mumierna är ju väl bevarade. I Frankrike fann man säd, som kunde vara 1000 år under ett raserat slott från romartiden. Är säden torr och förvaras luftfritt kan den förmodligen förvaras hur länge som helst.

Mitt förslag är att bygga som överdirektören vid lantmäteriet Faggot för 26 år sedan föreslog. Dock bör man göra en spalt mellan väggen och bingen och fylla den med kalk. Kalken drar till sig fukten, som uppkommer under vintern. I kalken trivs heller inga skadeinsekter. Detta hus är också stöldsäkert. Det blir svårt att övertyga allmogen att stå för kostnaden. Staten måste träda in. Landshövdingen skall vara överstyresman tillsammans med en direktör. Nycklarna bör förseglas mellan varje gång de används. Det bör finnas plats i valvet för köpmän, att hyra in sig. Man borde pröva detta byggande i Östergötland, där mycket säd växer.

Jag ber i mina böner, att varje medborgare i landet skall arbeta för fädernelandets väl.

----------------------------
 
1110Svar på anmärkningarna över inmurade grytorNornberg, Eric
1786, juni

SWAR PÅ ANMÄRKNINGARNE ÖFWER INMURADE GRYTOR, HWILKA ANMÄRKNINGAR FINNAS I KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS HUSHÅLLNINGS-JOURNAL FÖR NOVEMBER MÅNAD 1784

Jag har endast fått ett kort utdrag av anmärkningarna och är sinnad att göra nästan samma ändringar som föreslås.

En rökgång för varje gryta med vindspjäll istället för skottspjäll. Piporna skall kunna rensas från sot nerifrån. Imman och dammet kan med en bröstmur och pipa undvikas. Om värmen kan tas tillvara för ett angränsande rum måste prövas mera. Transportabla fyrugnar tycker jag inte är konstigt. De kan användas till mindre matlagning och modeller finns på apoteken

----------------------------
 
1111Om brödbakning av sillgrumsHellman
1786, juni

OM BRÖDBAKNING AF SILL-GRUMS

Blanda sillgrums efter 5 tjog sill med 2 kannor kornmjöl och salt. Hela kostnaden med arbete och torv till gräddning är 4 skilling och 9 runstycken.

Härav fick man 1 lispund sillgrumsbröd, som begärligt ätes av hästar. Borde vid hungersnöd kunna ätas även av människor. Prov på brödet lämnat till Patriotiska Sällskapet.

----------------------------
 
1112Utdelade belöningar av Kungl. Patriotiska SällskapetPatriotiska Sällskapet
1786, juni

UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET

FÖR UPPODLING, TRÄDPLANTERING, STENHUSBYGGNAD OCH LÅNGVARIG TROGEN TJÄNST.

----------------------------
 
1113Utsatta belöningar av Kungl. Patriotiska SällskapetPatriotiska Sällskapet
1786, juni

UTSATTE BELÖNINGAR AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET

Fråga: Vilka är de orsaker (utom väderlek), som i allmänhet bidraga till missväxter i vårt land. Böra de uppsökas, antingen uti lantmannens mindre arbetsamhet och okunnighet eller uti rådande fördomar, eller uti brister, vilka uti allmänna och enskilda författningar torde kunna uppletas. Varjämte önskas, att de medel och utvägar uppgivas, som kunna förekomma missväxter på det lättaste och för allmogen minst kostsamma sätt.

Fyra svar på frågan: Vilka är de rätta och alltid gällande grunder som vid inrättningen av cirkulationsbruk bör iakttagas. Då frågan inte blivit tillräckligt utredd i de 4 svaren utfästes ånyo 30 dukater som prissumma.

----------------------------
 
1114Anmärkningar angående väderleken för maj 1786Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1115Försök till förbättrade inrättningar av barns underhållande i StockholmAnonym
1786, juli

FÖRSÖK TILL FÖRBÄTTRANDE AF INRÄTTNINGARNE FÖR BARNS UNDERHÅLLANDE I STOCKHOLM.

Dessa inrättningar bör ha två mål. Dels att frälsa fattiga barn från undergång, dels att göra dem till nyttiga samhällsmedlemmar. Fonden för stadens stora barnhus bör ses över, så att flera barn kan underhållas av den.

1783 fanns 11338 riksdaler i fonden och underhölls 270 barn. Stannar barnet i 10 år blir kostnaden per barn 420 riksdaler. Så mycket har inte medelståndens barn fått kosta, men ändå fått bättre uppfostran. Redogörs för barnhusets utgifter.

Frågan är vilken uppfostringsinrättning, som medför att största delen av fonden tillkommer barnen. Som det nu är kostar varje barn effektivt 26 riksdaler. Om hela fonden kunde användas till barnen skulle man vinna 57%.

De behandlas som maskiner och när de komma ut känner de inte världen mer än en hottentott. De lär sig oarter av varandra, vilket man kan se i polisrapporter bland barnhusets avkomlingar.

I Stockholm finns Stora Barnhuset, Frimurar barnhuset med 450 barn utom huset och 50 inom samt Politie barnhuset med 80 barn inom och 1000-1100 utom. För dem som finns utom barnhusen betalas 24 skilling i månaden tills de fyllt 6 år. Frimurarbarnhuset är det bästa. Redogörs för dess ekonomi. På 10 år är 320 barn intagna, varav 104 lämnade huset med livet, 234 med döden, 2 intogs på Danvikshospital. 100 dog under sina första år av tidigare svält. På Stora Barnhuset har dödligheten varit ungefär 5 %. Redogörs för förvaltning och drift i alla tre barnhusen samt de intagningsregler som gäller.

Barn, som behöver hjälp, borde tas om hand på landet och uppfostras till goda lantmän. De tre barnhusen borde slås samman.

En stickerska som kan sy blir flickornas läromoder. Gudstjänsterna flyttas till Adolf Fredriks kyrka. Två pedagoger hålles, att lära barnen läsa och katekesen. Adolf Fredriks pastor skall tillse att barnen lär sig älska sin skapare. Direktionen tingar ut så många barn som möjligt, så att först lilla huset kan stängas och sedan även det stora.

Fosterföräldrarna skall ge huldhet, mat, kläder och undervisning i kristendom. Barnen skall ha med sig en klädning, betalning, lydnad, erkänsla och arbetsamhet. Redogörs för hur länge barnen skall underhållas och med hur mycket. Med denna inrättning borde 600 barn till få vård.

----------------------------
 
1116Beskrivning över en perpendiculaire styckborrvindJärnberg, Eric
1786, juli

BESKRIFNING ÖFWER EN PERDICULAIRE STYCK-BORR-WIND, UPGIFEN OCH BYGD ÅR 1781 WID EHRENDALS STYCKE-BRUK, AF BYGGMÄSTAREN DÄRSTÄDES ERIC JÄRNBERG

De kanoner, som gjutits i Sverige tidigare har ofta blåsor i godset, som gör att kulloppet inte gå att borra rakt. Beslöts att kanonerna skulle gjutas massiva och hela kulloppet borras ur. Gerhard Meijer byggde därför en horisontell borr vid Stockholms Styckebruk 1759. Denna borr har av kostnadsskäl inte byggts vid de mindre styckebruken. Ritning och beskrivning av en förbättrad borr.

----------------------------