0632,Anmärkningar angående väderleken för juni 1781Patriotiska Sällskapet
Många klara dagar.

----------------------------
 
0633Utdrag ur professor Lefkes programAfzelius, Ad.
1781, aug.

UTDRAG UR PROF. LEFKES PROGRAMME: AGRI NOVALIS CULTURA OCH PECUDES IN FLABULIS PASCENDI, UTGIFWIT, DÅ HAN SKULLE TILLTRÄDA OECNOMISKA PROFESSION I LEIPZIG ÅR 1778.

Författaren har företagit att avgöra två viktiga frågor, nämligen:

Om det är bättre att beständigt bruka åkern eller låta den vila emellan. Svar: bruka beständigt.

Om det är förmånligare att underhålla boskapen inne eller att låta honom gå ute hela året. Svar: hålla boskapen inne.

----------------------------
 
0634Nytt påfund att breda ut gödsel med långsladdAnonym
1781, aug.

NYTT PÅFUND AT BREDA UT GÖDSEL MED LÅNGSLADD.

Gödseln föres på åkern på sommaren och sprides med hjälp av en långsladd istället för grep.

----------------------------
 
0635Berömliga författningar och företagandenAnonym
1781, aug.

BERÖMLIGE FÖRFATTNINGAR OCH FÖRETAGANDER. SKARA.

Carl Uggla har förordnat att efter hans död 500 Rdl anslås till veterinärinrättning i Skara.

----------------------------
 
0636Berättelse om en finsk lanthushållareHall, Daniel
1781, aug.

BERÄTTELSE OM EN FINSK LANDTHUSHÅLLARE. AF DANIEL HALL.

Major von Konov inköpte 1766 ett rusthåll i Karcku socken i Björneborgs län. Han har förbättrat det med sex torp, bättre åker och äng, trädgård, kvarn, tegelbruk och har planer på ett sockenmagasin. Regler för sockenmagasinet fastställdes 1781

----------------------------
 
0637Om allmänna allmoseutdelningens avskaffandeÖversättning
1781, aug.

OM ALLMÄNNA ALMOSE-UTDELNINGENS AFSKAFFANDE.

Viljen I ej hava några tiggare så hjälpen de fattige hemma hos dem, men given aldrig dem allmosor som tigga. Uppmuntra aldrig tiggare utan ge dem arbete. Förslag till straff för den som tigger och den som ger allmosor.

----------------------------
 
0638Anmärkningar angående väderleken för juli 1781Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
0639Uppgift till underbädd för städstockar i hammarsmedjor av moblandad jäslera, i stället för hitintills brukliga ungskogsödande broverkeAnonym
1781, sept

UPGIFT TIL UNDERBÄDD FÖR STÄD-STOCKAR HAMMAR-SMEDJOR AF MOBLANDAD GÄSLERA, I STÄLLET FÖR HÄRINTILS BRUKELIGA UNGSKOGSÖDANDE BROWERKE

På detta sätt har jag till smedernas förnöjsamhet låtit bygga vid mina sju hammare. Detta sätt är både skogsbesparande och tidsbesparande och skonar dessutom hammaren och städet. En kista grävs och fylls med torr jäs- eller veslera i stället för ungskog, som packats tätt. Över alltsammans läggs näver. Mitt i kistan nedsättes städstocken. Det har tidigare gått åt 50 ungträd av bästa kvalitet till att fylla kistan med. Med det nya byggnadssättet bör kistan räcka en mansålder. Det finns 640 hammarverk i gång i landet. 60000 träd kan vinnas årligen.

Eftersyn och uppmuntran kan mycket bidraga, men goda arbetare är ändå det viktigaste.

Om gran får stå ovan jord och är skyddad för röta, duger den lika bra som tall.

----------------------------
 
0640Anmärkningar om de i Hushållnings-Journalen för april och juni månader innevarande år införda översättningarna av herr Fauja De S:t Fonds avhandling om kalk och pouzzolanaArbin, A M v Strussenfelt
1781, sept

ANMÄRKNINGAR WID DE I HUSHÅLLNINGS-JOURNALEN FÖR APRIL OCH JUNI MÅNADER INNEWARANDE ÅR INFÖRDE ÖFWERSÄTTNINGAR AF H:R FAUJA DE S:T FONDS AFHANDLING OM KALK OCH POUZZOLANA M M

Jag har sänt de Hushållnings-Journaler, som behandlar stenbyggnaders bevarande både i vatten och på det torra till major von Strussenfelt, vars omdöme bör iakttas. Undertecknat von Arbin.

Strussenfelt svarar, att han redan läst artiklarna och finner dem i mångt och mycket riktiga. Han har dock anmärkningar att göra. Han redogör för sina experiment i samma ämne.

----------------------------