0627Teori om ängsskötsel grundad på rönHolmberger, Pehr
1781, juli

THEORI OM ÄNGS-SKÖTSEL, GRUNDAD PÅ RÖN

När man på växtkännares vis granskar våra sädeslag finner man att de är gräs. Jordbrukaren lägger ner stor möda att bereda sina åkrar väl, men bryr sig inte om ängen. Min mening är att ängen skall behandlas som åkern. Djurens föda är lika viktig, som människans. Det gäller att kontrollera, hur djuren mår, beroende på vad föda de får. Man ser ju, vilka växter djuren ratar vid betet och ändå säljs dessa som hö. Det borde tillsättas tillsyningsmän, som undersökte höets beskaffenhet. Varför skall inte höet kontrolleras, som så många andra varor? Tabell på de växter en häst lämnar på betet.

Jättegröe och rörflen växer i kärr och är begärliga för husdjuren. Det går lätt att plantera dessa tillsammans med starrväxter och få en givande äng av kärret. Visserligen måste sand påköras för att ge stadga åt sumpiga orter.

Mossar skall utdikas och befrias från träd och buskar. Otjänliga växter grävs upp med spade. Ängskavle, blåtåtel och långlosta är utmärkta för kreaturen. Endast svinet ratar dem. De kan planteras både genom rötter och frö.

Uppräkning av växter som trivs på svartmylla och sandblandad jord.

----------------------------
 
0628Om sättet att göra vaxstaplarWetter, Athanasius Laur.
1781, juli

OM SÄTTET AT GÖRA WAXSTAPLAR

Biodlingen har ökat och ger nu honung och vax. Dock känner man inte konsten att draga vaxstaplar, som ger bättre ljus än talgljus. Man behöver vax, terpentin och kvickkåda. Till vekar används bomull eller hörblånor, grov som en grov sytråd. På en spinnrock sammansnor man trådarna till en vanlig vekes grovlek. Kådan tar man av granen.

Ritning och beskrivning av de instrumenter som behövs.

----------------------------
 
0629Utdrag av ett brev från doktor Osbeck, angående den lilla fågeln MuscicapaOsbeck
1781, juli

Den 11 maj uppträdde en flock fåglar, som vi inte kände. En sköts för att kunna säkerställa vilka de voro. Då den endast var skadskjuten åt den allehanda insekter, som vi bjöd. Den gör stor nytta på sin ort. En stark kyla och torka kom samtidigt.

Lägg rovolja blandad med sot eller kimrök i en glasburk. Ställ burken bakom spisen, fyll upp utanpå med sand så att syrsorna kan klättra i burken. Ju fler burkar ju fortare fångst.

----------------------------
 
0630Anmärkningar angående handelnAnonym
1781, juli

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE HANDELN

Redogörelse för sidentyger och florer, som kommit till Sverige.

Karlstad. Järnpriser på Kronsäters marknad

----------------------------
 
0631TävlingsämnenPatriotiska Sällskapet
1781, juli

TÄFLINGS-ÄMNEN

Belöning till den, som gör en betydande förbättring av järnets blandning till kanongjutning. De skall motsvara metallkanoner och inte vara kostsammare.

Belöning till den, som uppger det minst kostsamma och varaktigaste taktäckningssättet för städer och landsbygd.

----------------------------
 
0632,Anmärkningar angående väderleken för juni 1781Patriotiska Sällskapet
Många klara dagar.

----------------------------
 
0633Utdrag ur professor Lefkes programAfzelius, Ad.
1781, aug.

UTDRAG UR PROF. LEFKES PROGRAMME: AGRI NOVALIS CULTURA OCH PECUDES IN FLABULIS PASCENDI, UTGIFWIT, DÅ HAN SKULLE TILLTRÄDA OECNOMISKA PROFESSION I LEIPZIG ÅR 1778.

Författaren har företagit att avgöra två viktiga frågor, nämligen:

Om det är bättre att beständigt bruka åkern eller låta den vila emellan. Svar: bruka beständigt.

Om det är förmånligare att underhålla boskapen inne eller att låta honom gå ute hela året. Svar: hålla boskapen inne.

----------------------------
 
0634Nytt påfund att breda ut gödsel med långsladdAnonym
1781, aug.

NYTT PÅFUND AT BREDA UT GÖDSEL MED LÅNGSLADD.

Gödseln föres på åkern på sommaren och sprides med hjälp av en långsladd istället för grep.

----------------------------
 
0635Berömliga författningar och företagandenAnonym
1781, aug.

BERÖMLIGE FÖRFATTNINGAR OCH FÖRETAGANDER. SKARA.

Carl Uggla har förordnat att efter hans död 500 Rdl anslås till veterinärinrättning i Skara.

----------------------------