0596Om såning och nyttjande av vit och röd klöver i EnglandModeer
1781, mars.

OM SÅNING OCH NYTTJANDE AF RÖD OCH HWIT KLÖFWER I ENGLAND.

Utdrag av Memoires de la Societé des Philanthropes och Reise nach Norwegen angående röd och vit klöver. I England brukas rödklöver överallt och rekommenderas. Vit klöver anses var det bästa fodret för får.

----------------------------
 
0597Anteckning angående folknumrenAnonym
1781, mars.

ANTECKNINGAR ANGÅENDE FOLKNUMMERN.

Folkmängden i Gävle var 6000 personer.

Redogörelse för födda, döda och vigda i Karlskrona, Norrköping, Skara och Stockholm. Dessutom dödsorsaken för avlidna män och barn i Stockholm

----------------------------
 
0598Anmärkning angående väderlek och årsväxt i orternaAnonym
1781, mars.

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT M.M. I ORTERNE.

Björneborg. Dålig skörd, men ganska bördiga ängar.

Värmland. Jämn vinter med lagom snö har gjort att alla körslor kunnat genomföras. Tackjärnet från Bergslagen är nedkört och vid Tiondejärns auktionen i Filipstad den 12 januari kostade tackjärnet 42 Dal. K:mynt.

Örebro. En våldsam snösmältning ställde till besvär med flera förstörda broar och vägar. Skörden blev ganska svag. Utsäde av Fromental gav vacker växt men kornen föll ur axen vid skörden, så att knappt utsädet blev kvar.

Savolax. Denna del av landet har varit spannmålens förrådshus, men är efter de sista årens missväxt så utblottat, att det inte går att beskriva. Redan till jul var säden slut och rotfrukterna gav dålig skörd.

----------------------------
 
0599Om de av Kungl.Patriotiska Sällskapet särskilt till belöning utgivna ämnenPatriotiska Sällskapet
1781, mars.

OM DE AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET SÄRSKILT TIL BELÖNING UTGIFNE ÄMNEN.

Sällskapets utsatta belöningar på 30 dukater till den som skaffat 50 bikupor och skött dem efter den lüneburgska metoden, beskriven i hushållsjournalen. Flera belöningar utdelades.

Brandstodsutdelning till soldaten Hessellund i Dunker. Hans gård brann under gudstjänsten.

Den som kan tillreda bästa hartset och harpös får en skådepenning i guld

----------------------------
 
0600Berömliga gärningarPatriotiska Sällskapet
1781, mars.

BERÖMLIGA GÄRNINGAR.

Avlidne majorn Daniel Ådelberg Bankevi i Eneby församling för hans frikostighet till de fattiga. Han har under farliga sjöresor förvärvat en förmögenhet. Han har skänkt till fattighus och kyrkor.

----------------------------
 
0601Anmärkningar angående väderleken för februari 1781Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
0602Underrättelse om lantgodsAnonym
1781, april

UNDERRÄTTELSE OM LANTGODZ

Allmogens fattigdom och svårighet att komma ut med sina utskylder, beror på att de inte är så begivna på vinst och girighet. En annan orsak är deras oförnuftiga hushållning. Hustrun kan slösa på kläder och överflödigt husgeråd och skaffa dåligt tjänstefolk. Bonden saknar medel och undervisning. En god hushållare han tar ur skog, vatten, jord och fähus sin bärgning. Ur skogen kan han göra slöjdsaker. Ur vattnet får han fisk. Jorden kan han bruka och odla inte bara säd utan trädgårdsprodukter, som han sedan kan sälja. Jorden kan också innehålla berg och sten, som kan förädlas. Ur fähuset skall han kunna få mer än till egen försörjning. Hustrun kan med fördel bränna brännvin och brygga öl. Det är viktigt att barnen tidigt lär sig allehanda sysslor. De kan t.ex. samla växter och sälja på apoteken eller fånga kramsfågel.

När landbofogden reser omkring och tar upp utskylderna, bör han noga ta reda på gårdens tillstånd och ge undervisning. Han skall också rannsaka bondens och husfolkets tillstånd, om de är flitiga och skötsamma. Finner han att så inte är fallet, skall han söka ny åbo. Det är viktigt att bonden lär sig göra beräkningar över sina inkomster och utgifter. Bönderna skall få några djur, kor, svin, gäss, höns och kalkoner för att föda och ge husbonden viss avkastning per år. Det är god förtjänst med humle, alltså skall åbon hålla humlegård.

Det gäller för landbofogden att själv känna gårdens möjligheter och sedan söka övertala bonden, att göra det bästa. Bokhållaren skall sälja överflödiga produkter, där det bäst lönar sig. Fogden och bokhållaren får inte full lön, om de inte lyckas i sitt arbete.

----------------------------
 
0603Översättning av några för Sverige lämpliga avhandlingar, som givits ut i Frankrike, om kalkteorin och orsaken till murbrukshårdhetArbin, A M von
1781, april

ÖFWERSÄTTNING AF NÅGRA TIL SWERIGE LÄMPELIGA AFHANDLINGAR, UTI DEN I FRANKRIKE PÅ TRYCKET UTGIFNA UNDERSÖKNING OM PUOZZOLANA, OM KALK-THEORIN OCH OM ORDSAKEN TIL MURBRUKS HÅRDHET AF H:R FAVJAS DE SAINT FOND, 1778

Man delar in kalken i vitkalk, gråkalk och fetkalk.

Vitkalken tas ur marmorbrott. När den är bränd har den förlorat hälften av tyngden, men är ändå hård och klingande. Den kan ligga en månad, om den förvaras torrt. Blandad med sand och vatten kan den hålla sig en månad bara den är fuktig.

De andra kalkerna som utvinnes av vekare kalkstenar måste ligga insyltade i vatten länge, innan de kan sönderdelas.

Vitkalken är den enda, som kan användas i pouzzolanebruk. Det går att blanda tegelskärv och slagg till en varaktig murning. Romarna har använt tegel och efter färgen kallas det ciment. De gamla romerska byggnaderna var dock murade med tillsats av lava. Vid Vänersborg har herr Bagge funnit en slags skiffersten, som bränd och malen fullkomligt liknar Pouzzalanan.

Pouzzolanans förnämsta egenskap, är att den tål vatten och kan användas till dammar, vattenledningar o.dyl. När jag skulle bygga ett rutigt golv i en sal, blandade jag ett murbruk av nysläckt vitkalk och Pouzzolana från Vivarais med sand och stenskärvor. Det andra bruket gjordes av röd Pouzzolana från Vivarais. Golvet jämnades och sandades och härpå packades murbruket med stamp. Golvet täcktes med halm, som hölls fuktigt fjorton dagar. Nu delades golvet i rutor med hjälp av ståltråd, som nedtrycktes i murbruket. Man har nu ett stenliknande golv. Likadant gjorde jag en altan. Det finns betyg över dessa framgångsrika försök utfärdat av en ingenjör och chef för brobyggnader i Dauphiné.

----------------------------
 
0604Botemedel mot tandvärkAnonym
1781, april

BOTEMEDEL EMOT TANDVÄRK

Man lägger Conii plåster på en skinnlapp och binder om kinden. Efter en stund känns värme och värken avtar.

----------------------------