0592Om lanthushållningen i Chur-PfaltzAlströmer
1781, mars.

OM LANDT-HUSHÅLLNINGEN UTI CHUR-PFALTZ.

Direktör Alströmers fortsatta berättelse om lanthushållning. Denna gång från Chur-Pfaltz. Tack vare kurfurstens regering och förmåga att sätta fart på handel och manufakturer blomstrar även lanthushållningen. Man får avsättning för sina produkter.

Beskrivning av jordmån och odling och boskapsskötsel.

----------------------------
 
0593Granskning över åtskilliga fördomar i hushållningenKrake, Otto
1781, mars.

AMÄRKNINGAR WID DE TANKAR, SOM AF EN OKÄND FÖRFATTARE BLIFWIT YTTRADE UTI KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS HUSHÅLLNINGS JOURNAL FÖR NOVEMBER MÅNAD ÅR 1776, PAG. 127 KALLADE: GRANKSNING ÖFWER ÅRSKILLIGE FÖRDOMAR I HUSHÅLLNINGEN

En okänd författare har skrivit i Hushållsjournalen november 1776 om fördomar i hushållningen. Otto Krake granskar nu artikeln. Han vederlägger satsen: att bonden för att göra rätt gagn, ej själv bör vara jordägare och ingen egendomsherre undergiven. Vilken verkan har det på åkerbruket, folkökningen och sederna?

Åkerbruket fordrar kunskap, flit och förmögenhet. En egendomsägare med språkkunskaper skulle alltså kunna läsa allt av trycket. Men blir den kunskapen gedigen? En bondes erfarenheter är värda mycket mer.

Jag vet att det finns egendomsherrar, som har kunskap och hanterar sina underlydande efter kristligt sinnelag. Det är inte dem jag talar om, utan den mängd höglärda klåpare som fått en stor förmögenhet i arv.

Den som arbetar åt sig själv, är naturligtvis flitigare än om arbetsinsatsen tillfaller någon annan. Där har övervakning ingen verkan.

Vad beträffar folkökningen är det ingen mening med den, om barn föds i familjer, som inte kunna föda dem. Nej, se på en skattebonde omgiven av raska, friska och arbetsamma barn!

De goda sederna frodas, där man har en säker utkomst för sig och sina barn. En herregårdsbonde i sin trälaktiga ställning har ibland av nöd måst avvika från lagen och säkert följer även hans barn i de spåren.

----------------------------
 
0594Beskrivning, jämte ritning över åbyggnaden på ett bondehemmanAnonym
1781, mars.

BESKRIFNING, JEMTE RITNING, ÖFWER ÅBYGGNADEN PÅ ET BONDE-HEMMAN.

Ritning och beskrivning av en åbyggnad på ett bondehemman

----------------------------
 
0595Anmärkning angående handelnAnonym
1781, mars.

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE HANDELN.

Norge vinner avsevärt på den handel som bedrivs i Jämtland och med lapparna. Där säljs kaffe, te, socker, tobak, brännvin och kramvaror till ett betydligt lägre pris än från svenska stapelstäder.

Redogörelse för utskeppade varor från Göteborg och Gävle år 1780.

Antalet fartyg som gått genom sundet redovisas. Dock inte flera nationers krigsskepp

----------------------------
 
0596Om såning och nyttjande av vit och röd klöver i EnglandModeer
1781, mars.

OM SÅNING OCH NYTTJANDE AF RÖD OCH HWIT KLÖFWER I ENGLAND.

Utdrag av Memoires de la Societé des Philanthropes och Reise nach Norwegen angående röd och vit klöver. I England brukas rödklöver överallt och rekommenderas. Vit klöver anses var det bästa fodret för får.

----------------------------
 
0597Anteckning angående folknumrenAnonym
1781, mars.

ANTECKNINGAR ANGÅENDE FOLKNUMMERN.

Folkmängden i Gävle var 6000 personer.

Redogörelse för födda, döda och vigda i Karlskrona, Norrköping, Skara och Stockholm. Dessutom dödsorsaken för avlidna män och barn i Stockholm

----------------------------
 
0598Anmärkning angående väderlek och årsväxt i orternaAnonym
1781, mars.

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT M.M. I ORTERNE.

Björneborg. Dålig skörd, men ganska bördiga ängar.

Värmland. Jämn vinter med lagom snö har gjort att alla körslor kunnat genomföras. Tackjärnet från Bergslagen är nedkört och vid Tiondejärns auktionen i Filipstad den 12 januari kostade tackjärnet 42 Dal. K:mynt.

Örebro. En våldsam snösmältning ställde till besvär med flera förstörda broar och vägar. Skörden blev ganska svag. Utsäde av Fromental gav vacker växt men kornen föll ur axen vid skörden, så att knappt utsädet blev kvar.

Savolax. Denna del av landet har varit spannmålens förrådshus, men är efter de sista årens missväxt så utblottat, att det inte går att beskriva. Redan till jul var säden slut och rotfrukterna gav dålig skörd.

----------------------------
 
0599Om de av Kungl.Patriotiska Sällskapet särskilt till belöning utgivna ämnenPatriotiska Sällskapet
1781, mars.

OM DE AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET SÄRSKILT TIL BELÖNING UTGIFNE ÄMNEN.

Sällskapets utsatta belöningar på 30 dukater till den som skaffat 50 bikupor och skött dem efter den lüneburgska metoden, beskriven i hushållsjournalen. Flera belöningar utdelades.

Brandstodsutdelning till soldaten Hessellund i Dunker. Hans gård brann under gudstjänsten.

Den som kan tillreda bästa hartset och harpös får en skådepenning i guld

----------------------------
 
0600Berömliga gärningarPatriotiska Sällskapet
1781, mars.

BERÖMLIGA GÄRNINGAR.

Avlidne majorn Daniel Ådelberg Bankevi i Eneby församling för hans frikostighet till de fattiga. Han har under farliga sjöresor förvärvat en förmögenhet. Han har skänkt till fattighus och kyrkor.

----------------------------