0582Anmärkningar angående väderleken i december 1780Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
0583Om kakelugnarAnonym
1781, febr

OM KAKELUGNAR

I rikets södra provinser och bergslagen brukades järnugnar nästan överallt. Nu finns de kvar hos allmogen. De varar i flera mansåldrar och ärvs som lösöresegendom. Ibland kan man hitta järnugnar från 1500-talet från Pehr Brahes bruk. De luktar vid stark upphettning och leran i fogarna faller bort varefter de ryker. De har nu ersatts av porslins eller kakelugnar. Dessa är vackrare, men kostar åtskilligt i underhåll.

Sedan den lärde doktor Franklin, nu amerikanskt sändebud i Paris, sagt att järn aldrig är skadligt, om det inte används till vapen, har man funderat över att göra en järnkamin och klä den med kakel. Även på Stockholms slott har man försökt. Ritning och beskrivning följer.

----------------------------
 
0584Om granrisets nytta i utfordring av kreaturModeer
1781, febr

OM GRANRISETS NYTTA I UTFORDRING FÖR KREATUR

I vårt land där sädesbrist ofta förekommer är det önskvärt att man tar till den utvägen att utfordra djuren med grankvistar. Det synes som att det är någon mening med alla våra året runt gröna träd, som begärligt ätes av både hästar och kor. Kvistarna är så sönderstötta att det inte finns risk att de skadar inälvorna hos djuren.

Jag hackar och stöter grankvistarna och varvar med sämre agnar eller halmhack. Vatten och salt hälls över och blandningen står i 24 timmar. Skulle någon påstå, att hans djur inte äter, beror det på felaktig tillredning.

Anmärkning om föregående. Om granrisfodring i längden är skadligt vet man inte. När granen är uppäten är den borta, men den fläck jord, som frambringar säd och halm, gör det även nästa och kommande år.

Granen består av kåda, som räknas till stärkande, Roborantia, och inte som närande, Nutrientia. Således skulle riset inte bidraga med föda till kreaturen. När nöden står för dörren, är det naturligtvis nödvändigt med denna kost.

----------------------------
 
0585Anmärkning angående väderlekens inflytande vid sädesarternas såningAnonym
1781, febr

ANMÄRKNING ANGÅENDE WÄDERLEKENS INFLYTANDE WID SÄDESARTERNAS SÅNING

Nutidens åkerbrukare har kanske gjort forntidens lantmän orätt, då de inte längre iakttar de tider, som olika arbeten utfördes vid, beroende på månens faser. En god skörd ankommer på den rätta födelsetimman. Om det är sant som sägs, att musten tas ur luften och väderlekens verkningar påverkas av ny och nedan, är rätt såningstid viktig. Följaktligen har tiden olika verkan i varje nytändning och är mer eller mindre tjänlig.

Jag har flera år envisats med att så ärter av olika slag i nordanväder och hela tiden fått hårdkokta ärter. Önskar att flera gör försök med dessa tankar som bakgrund och inte fattar dem med åtlöje

----------------------------
 
0586Beprövat sätt att göra hus innantill dragfriaGeyer. Carl Fr.
1781, febr

BEPRÖVAT SÄTT, AT GÖRA HUS INNANTIL DRAGFRIA, MEDDELT AF COMMINISTER ERIC NORDENBERG

Man blandar ler och sand till en tjock välling, som uppblandas med draglimsvatten. Detta strykes på de ställen, där man befarar drag, även golv och tak behandlas på samma sätt. Har man brist på näver kan man ta björnmossa eller sågspån.

----------------------------
 
0587Berömliga gärningarAnonym
1781, febr

BERÖMLIGA GÄRNINGAR

Greve Melker Falkenberg har skänkt en stor boksamling till Kungl. Karolinska Akademiens bibliotek.

Vid Kronobergs regemente finns en skolinrättning för de 1400 barnen. De undervisas 10-12 i taget av avskedade soldater. Vid mitt besök blev jag imponerad av den ordning och tydliga metod, som användes. Dock lyckades jag inte få reda på hur denna inrättning finansierades.

----------------------------
 
0588Vittsjö sockenmäns å allmän sockenstämma den 3 september 1780 träffade överenskommelse om en fattigstocks upprättande till fattiga barns understödAnonym
1781, febr

LUND. WITTSJÖ SOCKNEMÄNS Å ALLMÄN SOCKNESTÄMMA DEN 3 SEPTEMBER 1780 TRÄFFADE ÖFWERENSKOMMELSE OM EN FATTIGSTOCKS UPRÄTTANDE TIL FATTIGE BARNS UNDERSTÖD

Då det är känt, att flera barn i socknen på grund av fattigdom inte får någon undervisning i kristendom utan lever ett otidigt liv, beslöts att inrätta en fattigstock, där kristliga människor kunde lägga en slant. Vidare skall böter betalas för följande brott:

1) den som uppträder berusad, så att han inte kan reda sig själv

2) den som utbrister i eder och svordomar

3) den som åstadkommer träta och slagsmål

Var och en äger rätt att vara den andres angivare och tredskas någon skall sexmännen uttaga böterna. En gång om året skall fattigstocken öppnas och de barn, som är armast, men visar mesta flit skall få mest.

----------------------------
 
0589Utdelade hedersbelöningar av Kungl. Patriotiska SällskapetPatriotiska Sällskapet
1781, febr

UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR AF KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPET

För odling, frukt- och trädplantering, stenbrytning, biskötsel och för lång och trogen tjänst.

----------------------------
 
0590Kungl. Patriotiska Sällskapets redan tagna grunder för dess hedersbelöningars utdelandePatriotiska Sällskapet
1781, febr

KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS REDAN TAGNE GRUNDER FÖR DESS HEDERSBELÖNINGARS UTDELANDE

Patriotiska Sällskapet har tidigare utsträckt sina belöningar utanför huvudnäringen till ämnen av skilda slag t.ex. spånad, vävning, byggnader, koppympning, läkare som lyckats med kurer för människor och djur, målning, teckning, färgning, långvarig tjänst och vackra gärningar. Tyvärr kan man inte fortsätta efter den belöningsplanen, då fler och fler söker och kassan inte ökar i samma takt.

Belöning för uppodling skall gälla för den, som skapat fyra tunnland åker eller 12 lass äng samt dessutom hävdat gammal åker. Har marken varit särskilt svår räcker hälften. Samma belöning gäller för torpare och hälftenbrukare. Ståndspersoner, fogdar, officerare, ryttare, länsmän, soldater och båtsmän utesluts.

Minst 50 frukträd med 6 års växttid eller 200 lövträd fordras för belöning. Trädgårdsmästare utesluts, om han inte planterat 300 träd.

Hägnader av sten skall vara 100 famnar, trakter där det finns gott om sten 200 famnar.

Minst 30 bistockar fordras.

Hela mangården eller ladugården skall i fortsättningen var uppförd av sten.

För tjänstefolk förlängs anställningstiderna.

Vid ansökan skall bevis från präst eller kyrkvärdar uppläsas från predikstolarna

----------------------------