0541Om stutars tämjandeAnonym
1780, sept

OM STUTARS TÄMJANDE

Det är svårt att lära stutar gå framför plog och kärror. Många blir under inlärningstiden så illa medfarna av ilskna torpare och drängar, att de för all framtid vägrar.

När en stut är 4-5 år, gnor jag honom över manken med en käpp varje gång jag går i oxhuset. Han lär sig då att känna lilla föroket. När det riktiga oket läggs på, sker det alltid i min närvaro och han står tillsammans med en gammal stadig oxe.

Det är lättare att tämja 2 stutar ihop. De får först gå med ok utan att draga något. Man börjar att låta honom dra en kälke på lätt före. Framför går inkörda oxar med kälkar. Man får aldrig sätta för tungt lass efter förrän han kan tekniken. När han sedan skall gå i åkern skall någon gå vid sidan första dagen och han får stanna så ofta han vill. Av utskurna tjurar blir goda och starka oxar.

----------------------------
 
0542Brev om förbättring av kokkärlGeyer, Carl Fredric
1780, sept

BREF OM FÖRBÄTTRING AF KOKKÄRL

Kokkärl av koppar och metall är hälsovådliga och har orsakat mycken sjukdom. Järngrytor är ganska hälsosamma, kostar mindre, kan lätt förtennas och fordrar inte mer ved. Rosten skadar inte.

Förtenning är lika skadlig som kopparn, då bly blandas med tenn. Det finns nu ett alkaliskt salt, som förtar skadan. Lätt att använda och inte så kostsamt.

----------------------------
 
0543Ett förträffligt och länge försökt arquebusade-vatten eller sårdropparAnonym
1780, sept

ET FÖRTRÄFFLIGT OCH LÄNGE FÖRSÖKT ARQUEBUSADE-WATTEN ELLER SÅRDROPPAR

Blåsippor och vitsippor plockas och läggs i en butelj med brännvin. Efter 6 månader är det färdigt att användas. Det stryks på alla sår.

Såret blöder ut och tvättas med brännvin. Sedan lägges ett dvärgsnät på och fuktas med sårvattnet. Strös litet kanariesocker och förbindes. Sårvattnet lägges på 3-4 gånger om dagen. I brist på spindelnät kan linne användas.

----------------------------
 
0544Berömliga företagandenStangenberg, Zickerman
1780, sept

BERÖMLIGE FÖRETAGANDER I LANDTHUSHÅLLNINGEN, I BREF FRÅN SMÅLAND TIL SÄLLSKAPETS FÖRSTE SECRETERARE

Då jag tillträdde 1761 måste jag för stor kostnad reparera kvarnen och järnmanufakturverket. Jag lät bygga en ny stendamm. Även en damm för det skattlagda ålfisket förfärdigades, 70 alnar lång. Jag utdikade och rothögg sedan en mosse, men fick inte så mycket hö, som jag väntat. Jag lät då med spade uppkasta torven och så havre. Tyvärr förstörs detta ofta av mina grannar, som har mossar ovanför min och inte kan förmås att utdika sina. Torven och dikesjorden för jag på åkern.

1779 brast en ställning på ett fartyg och en avskedad artillerisoldat och 3 gardessoldater föll i vattnet. De tre yngre räddade sig själva medan artillerisoldaten sjönk. Sjökapten Peter Johansson hörde ropen på hjälp och hämtade en båtshake och drog upp mannen, som var livlös. Kaptenen lät hämta en tunna och lade den drunknade på den och rullade sakta. Mycket vatten strömmade ur honom. Därefter blåstes luft i honom. Han frotterades med ylle, särskilt under fötterna. Efter en lång tid började den drunknade rycka och röra sig och frågade vad de ville med honom, han bodde ju på Luntmakargatan. Kapten bjöd honom vin och lät honom sova ombord på sitt skepp. Mot aftonen kunde soldaten ganska munter återvända till Luntmakargatan.

Vittnena önska att kapten Johansson får någon belöning.

----------------------------
 
0545Berättelse om en starrstickning opererad på en änka som varit blind i fem årRobsahm, Carl
1780, sept

BERÄTTELSE OM EN STARR-STICKNING, OPERERAD PÅ EN ÄNKA SOM WARIT BLIND I FEM ÅR

Gardessoldaten Uggelbergs hustru blev för fem år sedan så försvagad i synen, att hon inte kunde urskilja mer än något ljus. Hon fick pärla på båda ögonen. Hon opererade sitt högra öga, men operationen lyckades inte och hon vågade inte riskera det vänstra. När mannen blev sjuk och dog, försattes hon i yttersta nöd. Hon försökte komma in på fattighus, men detta lyckades inte, så nu var hon dessutom husvill. Då beslöt hon att operera det vänstra ögat. Hon fick adress till en hos stadsfältskär Olle Weldt konditionerad kirurg, Joachim Gottfried Billroth, som lovade att med Guds hjälp utföra operationen. Hon bodde hos en ullkammare, vilket var olämpligt med tanke på allt damm. Hon fick då bo hos gardessoldat Friedrich Hagelberg och hans hustru, som skötte henne 4 veckor efter den lyckade operationen. Med hjälp av glasögon kan hon läsa det finstilta i psalmboken. Hon kunde inte betala
----------------------------
 
0546Utdrag ur Stockholms konsistorietabeller över födda och döda i stadens församlingar år 1779Hambräus, lars
1780, sept

UTDRAG AF STOCKHOLMS CONSISTORII TABELLER ÖFWER FÖDDE OCH DÖDE I STADENS FÖRSAMLINGAR, ÅR 1779

Födda 2312, döda 2417. Två kvinnor har lidit dödsstraff för barnamord och en man för mord.

----------------------------
 
0547Utdrag ur mortalitetstabellen för Kinds kontrakt och år 1779Anonym
1780, sept

UTDRAG AF MORTALITETS-TABELLEN FÖR KINDS CONTRACT OCH ÅR 1779

564 födda, 500 döda, däribland en vid 113 års ålder. Märklig knall i luften, som var helt klar, vid Tenghem den 24 augusti.

----------------------------
 
0548Anmärkningar angående årstiderna från orternaAnonym
1780, sept

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE ÅRSTIDERNE FRÅN ORTERNE

Efter en lång vinter blev islossningen så häftig att man inte minns dess like. Vattnet steg 20-30 alnar över åkrarna och förstörde kvarnar och vattenverk, broar och den på åkrarna utförda gödseln. Folket efter strömmarna var tvungna att flytta till högre belägna områden. Flera drunknade. Vägarna måste nu repareras. Detsamma rapporteras från Finnmarken och Björneborg.

----------------------------
 
0549Anmärkningar angående näderleken för augusti 1780Patriotiska Sällskapet
Halva månaden varmt och klart, senare mulet men litet regn.

----------------------------