0522Fråga till besvarande mot belöningPatriotiska Sällskapet
1780, juni

FRÅGA TIL BEFWARANDE, MOT BELÖNING

Frågan om skogars bästa nyttjande och återplanterade har tidigare behandlats av Patriotiska Sällskapet. Dock utsättes nu frågan om skogens bevarande och återväxt med pris. Även har de utsatt ett pris till den, som i Skedvi socken i Norrköping kan tillverka bästa lärften.

----------------------------
 
0523Anmärkningar angående väderleken för maj 1780Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
0524Utkast till kunskap i synnerhet om svenska lantmannaredskapLostbom, Johan
1780, juli

UTKAST TIL KUNSKAP I SYNNERHET OM SWENSKE LANDTMANNA REDSKAPER

Beskrivning av Skånska stockplogen, Skånska bult- eller hjulplogen, Ångermanlands norra plog, Östergötlands plog, Engelska plogar, mullplog och dikesplog.

Det finns nu 21 svenska och 3 utländska plogar i modellkammaren.

----------------------------
 
0525Inrättning av vinterfålla för får, beskriven i Rouenska Åkerbruks-Sällskapets handlingarAnonym
1780, juli

INRÄTTNING AF WINTER-FÅLLA FÖR FÅR, BESKRIFWEN I ROUENSKA ÅKERBRUKS-SÄLLSKAPETS HANDLINGAR UNDER TITUL: DELIBERATIONS ET MEMOIRES DE LA SOCIETÉ ROYALE D'AGRICULTURE DE LA GENERALITÉ DE ROUEN TOME SECOND. ROUEN 1767.

Ritning och beskrivning av en vinterfålla för 120 får. Här tillvaratas gödseln, som gör jorden mycket fruktbar. Det vore nödvändigt att regeringen stod för kostnaden för en sådan fålla, som föredöme.

En österrikare beskriver hur osunda boskapshusen kan vara. Sedan beskriver han, hur boskapen vistas ute under vintern i flera länder och de skydd, som byggs åt dem. Det viktiga är att djuren får frisk luft.

----------------------------
 
0526Oförgripliga tankar om tobaksrökandets avskaffande, till vinnande av besparing så i den allmänna som enskilda hushållningenGedda, Dan.
1780, juli

OFÖRGRIPLIGA TANKAR, OM TOBAKS-RÖKANDES AFSKAFFANDE, TIL WINNANDE AF BESPARING SÅ I DEN ALLMÄNNA SOM ENSKILDA HUSHÅLLNINGEN

Tobak är den i vår tid varande nödvändighetsartikeln, som vi dels måste köpa dyrt från utlänningen eller ta vår bästa åkermark för att odla. Tobaksrökningen tilltar. Att på en gång dra in tobaken vore omöjligt och inte nyttigt för dem, som kommit så långt i sin last, att de anse den för nödvändig. Men på sikt borde man kunna förbjuda tobakens användande, om föräldrar och husbönder såg efter de sina. Böter för dem som tredskas.

----------------------------
 
0527Rön angående saltningAnonym
1780, juli

RÖN ANGÅENDE SALTNING

Man har trott, att smör, fläsk och kött väger mindre då de blivit saltade. Jag har gjort experiment med smör, fläsk och gåshalvor och funnit att mycket litet förloras i vikt. Vid slaktning av oxkött låter man för mycket blod stanna i köttet och därför förlorar det i vikt.

----------------------------
 
0528Om sättet att få nankinsfärg på bomullsgarn, samt att göra holländska skrivpennorLostbom, Johan
1780, juli

OM SÄTTET AT FÅ NANKINS FÄRG PÅ BOMULLS-GARN, SAMT AT GÖRA HOLLÄNDSKA SKRIF-PENNOR

Då jag föreläste om, hur man kan skaffa frö av grankottar till utsåning och använda kottar vid brännerierna i stället för ved, berättade en studerande, hur hans mor gjort lyckade försök med att färga med grankottar. Hon hade fått samma gula färg, som nankinen från Ostindien har.

Det vore önskvärt, att en färgbok för allmogen kom till, så att de lärde sig använda inhemska färger.

En förbättring av våra inhemska pennor efter holländsk modell vore önskvärt. Orsaken till att holländska, skånska och tyska gåspennor är bättre kan bero på, att de kommer från bättre slags gäss.

----------------------------
 
0529Beskrivning av nankinsfärg på bomullsgarnAnonym
1780, juli

BESKRIFNING, AT FÅ NANKINS FÄRG PÅ BOMULLS-GARN

Sönderskurna grankottar kokas i två timmar. Silas och kokas åter nu med garnet. När man fått önskad färg tas garnet upp och torkas. Tvättas 3 gånger i hett tvållödder. Till sist kokas det i alun.

----------------------------
 
0530Att beredahHolländska skrivpennorHaggren, Lars Chr.
1780, juli

AT BEREDA HOLLÄNDSKA SKRIF-PENNOR

Det är märkligt att pennor är så dyrt, de kan med ringa arbete tillredas. Bäst är pennor, som gässen fällt. De skrapas rena och lindas med pappersremsor och sättes i ett glas med vatten. Glaset kokas nu i vattenbad 1 1/2 timma. De torkas sakta, för att vattnet skall rinna ut snabbare kan man sticka ett hål i pennan med en grov nål.

----------------------------