0515Om plogar av särskilt slagLostbom, Johan
1780, juni.

UTKAST TIL KUNSKAP I SYNNERHET OM SWENSKE LANDTMANNA REDSKAPER. OM PLOGAR AF SÄRSKILDTE SLAG.

Herr Lostbom beskriver olika plogar:

Dalplogen

Finska gaffelplogen

Gästriklands fotplog

Gästriklands stockplog

Hälsinglands plog

Jämtlands plog

Närkes plog

Södermanlands plog

----------------------------
 
0516Försök med humle till brygdAfzelius, Joh.
1780, juni.

FÖRSÖK MED HUMLE TIL BRYGD.

Försök att med stor besparing av humle göra torkade kakor av densamma. Förslagsställaren skickar med två flaskor av ett humlekok, så att de som kan brygga skall få göra experiment

----------------------------
 
0517Underrättelser om renplogsmodellenAnonym
1778, juni.

UNDERRÄTTELSER WID RENPLOGS MODELLEN.

Inspektor Lindfors på Vängsjöbergs säteri i Gottröra anmäler en ny modell till renplog.

----------------------------
 
0518Nyttiga författningar och företagandenAnonym
1780, juni

NYTTIGE FÖRFATTNINGAR OCH FÖRETAGANDER

Södertälje. Det höga vattenståndet i Mälaren har förorsakat svåra olägenheter i Stockholm och andra städer vid Mälaren. Därför har Kungl. Maj:t vidtagit åtgärder för att upptaga kanalen mellan Saltsjön och Mälaren igenom Södertälje stad. Den är 1500 alnar lång. På grund av sanden har man inte vågat bygga den så djup och bred, som om stensättning kunnat ske. Ett kärr, som tidigare har haft avlopp i Mälaren har nu fått sitt avlopp i Saltsjön.

Till minne av den glädjande händelsen av kronprins Gustaf Adolfs födelse, har Södermanlands regemente fått ett ambulerande lasarett, dels att nyttjas i fält och dels vid Malmahed.

Haag. Ett privat sällskap har anlagt en kyrkogård utanför staden, för att avstyra den skadliga vanan, att begrava i kyrkorna.

Norge. För att bryta den fördomen, att det är vanhedrande att dra huden av en häst, har i Norge en belöning utfästs till de bönder, som själva med sitt tjänstefolk utför denna handling.

Göteborg. Handlanden Bagge har hittat ett sätt, att av sågspån, hyvelspån, löv, mossa och stjälkar tillverka grövre papperssorter. Han är sinnad att inrätta ett bruk i Trollhätteströmmen.

----------------------------
 
0519Berättelser om den åbyggnad som avskedade saltpetersjudaren Pehr Samuelsson Björkegren uppförtRoswall, Ol.
1780, juni.

NYTTIGE FÖRFATTNINGAR OCH FÖRETAGANDER.

Ungkarlen Petter Samuelsson, som för 16 år sedan började arbetet vid nybygget Stentorp i Kinda härad, har trots att jorden anses närmast ofruktbar, lyckats förmera arealen och gjort ett mönsterjordbruk. Han har även byggt mangårdsbyggnad, ladugård och anlagt en trädgård, vilket intygas av sockenstämman.

----------------------------
 
0520Att döda eller fördriva råttorAnonym
1780, juni.

AT DÖDA ELLER FÖRDRIVA RÅTTOR.

Varför köpa råttgift på Kungsholms apotek för 16 skilling, när du kan göra det själv för 2 skilling?

Blanda arsenik med rågmjöl till en deg och gör små knäckar, som får torka. Råttorna som äta dem blir törstiga. Man bör se till att inget vatten finns att tillgå. Om råttorna ratar knäckarna på grund av att annan bättre föda finns, kan man blanda i lite sockervatten.

----------------------------
 
0521Om förekommande av insekter som skada fruktträdAnonym
1780, juni.

OM FÖREKOMMANDE AF INSECTER, SOM SKADA FRUCKT-TRÄN.

Att fördriva skadeinsekter på fruktträd med tobaksås är en känd metod. Den är dock långsamt verkande. Tag istället brädor ur tobakslådorna och lägg runt träden, så försvinner insekterna fortare.

----------------------------
 
0522Fråga till besvarande mot belöningPatriotiska Sällskapet
1780, juni

FRÅGA TIL BEFWARANDE, MOT BELÖNING

Frågan om skogars bästa nyttjande och återplanterade har tidigare behandlats av Patriotiska Sällskapet. Dock utsättes nu frågan om skogens bevarande och återväxt med pris. Även har de utsatt ett pris till den, som i Skedvi socken i Norrköping kan tillverka bästa lärften.

----------------------------
 
0523Anmärkningar angående väderleken för maj 1780Patriotiska Sällskapet
----------------------------