0436Fortsättning av Pan SveciusTengmalm, Gust.
1779, nov.

FÖRSTA ARTIKELN. FÖRSÖK TIL EN FÖRBÄTTRAD PAN SVECICUS. AF PEHR GUST. TENMALM.

(Fortsättning). Början i sept.

Tabeller för olika växters påverkan på kornas förmåga att ge mjölk och mjölkens kvalitet.

----------------------------
 
0437Utkast till en allmän lantbruksordningAnonym
1779, nov.

UTKAST TIL EN ALLMÄN LANDT-BRUKS ORDNING I SWERIGE.

Om lantmannens fri- och säkerhet i anseende till jords besittning och odlande. Om kungsgårdars och boställens allmänna skyldigheter. Om frälse- och skatterättigheter och skyldigheter. Om sockne- och stattorpare samt tjänstehjon. Om yppighets hämmande bland allmogen. Om byggnad på landet. Om hägnad och stängsel. Om kreatur och deras skötsel. Om åkerredskap. Om åkerns skötsel. Om ängsskötsel och betesmark. Om undervisning, uppmuntran och belöningar samt denna lantbruksordnings efterlevnad.

----------------------------
 
0438Om torps byggandeAnonym
1779, nov.

OM TORPS BYGGNAD.

Baron Falkenberg har byggt ett torp av sten i Södermanland. Pris och beskrivning.

----------------------------
 
0439Nytt påfund aväÄrjstockarAnonym
1779, nov.

ANDRA ARTIKLEN. NYTT PÅFUND AF ÄRJSTOCKAR.

Beskrivning av ärjstock med tre plogbillar. Anmärkning från Patriotiska Sällskapet att denna uppfinning fungerar så som förslagsställaren kapten von Hertell påstår.

----------------------------
 
0440Brev angående stenbrytningBehm, Joh. Wilh.
1779, nov.

BREF TIL H. BARON OCH R. AF K.N.W. ORDEN E. G. OXENSTIERNA. ANGÅENDE STENBRYTNING.

Att med hjälp av stänger välta stenar. Ritning och beskrivning av tillvägagångssättet. Om stenarna är för stora sprängs de med hjälp av eld.

----------------------------
 
0441Botemedel mot njurstenAnonym
1779, nov.

ET PRÖFWADT BOTEMEDEL EMOT NJURSTEN.

Att kontinuerligt äta torkade rönnbär, men fråga en läkare om det kan skada.

----------------------------
 
0442Medel mot rödsotAnonym
1779, nov.

MEDEL MOT RÖDSOT.

Att i början av sjukdomen ta en sked saltlake och inte dricka på 10-12 timmar. Därefter inta rabarber.

----------------------------
 
0443Berömliga företagandenAnonym
1779, nov

BERÖMLIGE FÖRETAGANDEN

Vilda folkslag följa farvägen till både lands och vatten. Tänkande folk har gjort både land och vatten sig underdåniga. Egypten, Kina och Holland har gjort sig berömt för sina kanaler. Den kostbara Langwedotska kanalen är snarare ett vedermäle av träldom. Under vintern har vi i Norden naturliga broar över alla vatten. Men vi har också höga berg, som är svåra att komma över. De katolska präster, som regerat vårt land i 500 år, har gjort sig mer förtjänta för de broar de byggt, än att ha visat våra förfäder till himmelen. Deras nit och bekvämlighet har vi att tacka för de förnämsta vägar och genvägar i Sverige. Efter dem är många vägar förbättrade av den glorvördigaste gustavianska familjen. Men mycket återstår. Vägen mellan Alingsås och Göteborg är brant och besvärlig, men på grund av kostnaden är inget gjort åt den. Det småländska järnet, som fraktas där måste antingen ta mindre lass eller fler dragare för att klara färden. En utmärkt patriot begärde hos Kungl. Maj:t att för egna medel draga en ny väg här. Hans Kungl. Maj:t behagade genast med särdeles Nåd och Bifall tillåta detta patriotiska förslag.

Nya vägen börjades i augusti 1777 och bygges av allmogen mot betalning. De är ofta hindrade av sitt arbete på åkern och av oväder. Patrioten är Claes Alströmer, och kostnaden blir minst 20000 daler. Han har uppmuntrat sina grannar kommersrådet Christian Arwidsson, direktören för Ostindiska Kompaniet Jacob von Utfall samt direktör för manufakturiet i Alingsås Johan Alströmer att jämna det återstående av den bergiga Alingsåsvägen.----------------------------
 
0444Anmärkningar angående väderleken för oktober 1779Patriotiska Sällskapet
----------------------------