0432Mot vägglössAnonym
1779, okt

FÖR WÄGGLÖSS

Har flera gånger strukit väggarna i en bondstuga med vitriolvatten och nu är vägglössen försvunna.

----------------------------
 
0433Underrättelser angående väderlek och årsväxt i landsorternaAnonym
1779, okt

UNDERRÄTTELSER ANGÅENDE WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXTEN I LANDSORTERNE

Abborfors. Blid vinter, men i maj och juni mycket frost, vilket skadat rågen. Kymmene älv har stigit över sina breddar och tagit med sig vattenverk och trädgårdar.

Torp i Medelpad. God säd.

Gävle. Svår nattfrost i början av juni fördärvade rågen och kryddväxterna. T.o.m. lövträd och granskott fördärvades. Mycket blåst och storm under sommaren.

Öland. Frost och regn förstörde nötter och ollon. Svår torka på östra sidan. God havreskörd. Ganska bra råg och vete.

Lund. Ovanligt god ärtskörd.

----------------------------
 
0434För andra tredjedelen innevarande år har Kungl. Patriotiska Sällskapet utdelat följande hedersbelöningarPatriotiska Sällskapet
1779, okt

FÖR ANDRA TREDJEDELEN AF INNEWARANDE ÅR HAR KONGL PATR SÄLLSKAPET UTDELT FÖLJANDE HEDERS-BELÖNINGAR

För uppodling och stenmurar samt trädplanteringar har ett trettiotal personer belönats. Ett tjugotal pigor och drängar med lång och trogen tjänst har belönats. En piga räddades efter drunkning. Man redogör för, hur de nyttiga instrumenterna och beskrivningarna av medlen för drunknades räddande, börja spridas. Ännu har dock ingen anmält sig för den hedersbelöning, som Sällskapet utfärdade redan 1776. Belöning för biskötseln har däremot kunnat delas ut, sedan behöriga bevis kommit in.

----------------------------
 
0435Anmärkningar angående väderleken för september 1779Patriotiska Sällskapet


----------------------------
 
0436Fortsättning av Pan SveciusTengmalm, Gust.
1779, nov.

FÖRSTA ARTIKELN. FÖRSÖK TIL EN FÖRBÄTTRAD PAN SVECICUS. AF PEHR GUST. TENMALM.

(Fortsättning). Början i sept.

Tabeller för olika växters påverkan på kornas förmåga att ge mjölk och mjölkens kvalitet.

----------------------------
 
0437Utkast till en allmän lantbruksordningAnonym
1779, nov.

UTKAST TIL EN ALLMÄN LANDT-BRUKS ORDNING I SWERIGE.

Om lantmannens fri- och säkerhet i anseende till jords besittning och odlande. Om kungsgårdars och boställens allmänna skyldigheter. Om frälse- och skatterättigheter och skyldigheter. Om sockne- och stattorpare samt tjänstehjon. Om yppighets hämmande bland allmogen. Om byggnad på landet. Om hägnad och stängsel. Om kreatur och deras skötsel. Om åkerredskap. Om åkerns skötsel. Om ängsskötsel och betesmark. Om undervisning, uppmuntran och belöningar samt denna lantbruksordnings efterlevnad.

----------------------------
 
0438Om torps byggandeAnonym
1779, nov.

OM TORPS BYGGNAD.

Baron Falkenberg har byggt ett torp av sten i Södermanland. Pris och beskrivning.

----------------------------
 
0439Nytt påfund aväÄrjstockarAnonym
1779, nov.

ANDRA ARTIKLEN. NYTT PÅFUND AF ÄRJSTOCKAR.

Beskrivning av ärjstock med tre plogbillar. Anmärkning från Patriotiska Sällskapet att denna uppfinning fungerar så som förslagsställaren kapten von Hertell påstår.

----------------------------
 
0440Brev angående stenbrytningBehm, Joh. Wilh.
1779, nov.

BREF TIL H. BARON OCH R. AF K.N.W. ORDEN E. G. OXENSTIERNA. ANGÅENDE STENBRYTNING.

Att med hjälp av stänger välta stenar. Ritning och beskrivning av tillvägagångssättet. Om stenarna är för stora sprängs de med hjälp av eld.

----------------------------