0348Jämförelse mellan jordens bruk till tobaksplantering eller annan kulturAnonym
1779, april

JEMFÖRELSE EMELLAN JORDENS BRUK TIL TOBAKS-PLANTERING ELLER ANNAN CULTUR

Det viktigaste är födan för djur och människor. Det kan då inte vara rätt, att mycken jord och stor arbetskraft går åt att odla annat än nyttiga växter. Detta är dock vad som sker, särskilt runt städerna, där stora arealer används till att odla tobak. Det vore bättre att odla fruktträd intill städerna. Om man i landet använde 2000 tunnland jord till tobaksodling förlorade man 6.500000 daler. Använd halva summan till tobaksköp utifrån, där klimatet passar växten bättre. Här frambringas tobak med en förfärlig stank och Gud vet hur hälsosamt det är. Vilken matväxt man än odlar ger fördel framför tobaken. All gödsel från städerna går åt till dessa odlingar. Bonden kan aldrig lasta sin skjuts hem med gödsel, när han levererat hö och halm till alla hästar, som behövs i staden.

Tobaken motverkar inte pest och andra sjukdomar, vilket man kan se i Turkiet, där varje människa röker. Då ett barn kvider av hunger, kan man inte bjuda det snus eller en rökpipa. Säger en som rökt i 40 år.

----------------------------
 
0349Utdrag ur herr Le Sages rön och erfarenheter om Alkali Votatile FluorAnonym
1779, april

UTDRAG AF HERR LE SAGES RÖN OCH ERFARENHETER, OM ALKALI VOLATILE FLUOR, SÅSOM DET KRAFTIGASTE MEDEL MOT SLAG, DÅNING, DRUNKNANDE, HUGGORMS- OCH HUNDBETT, OS, BRÄNSÅR, BI- OCH GETINGSTING M M

Detta medel är det förnämsta att uppväcka till synes döda, då medvetslösheten beror av någon syra som nått lungorna. Alkali Votatile skall användas så snart som möjligt. Det får dock aldrig användas vid pest eller sjukdomar orsakade av röta. Att förekomma smitta av pest och om man måste vistas på platser med varmt och sumpigt klimat, skall man morgon och afton frottera sig framför eld. Eldsyran renar luften och förstör rötan. Många lyckade försök med fåglar har gjorts.

Vid kolosförgiftning är det utmärkt. Drunknade kvävs inte av vattnet, utan av att andedräkten, som går ur lungan är en skadlig syra. Den avstannade luftverksamheten i lungan upphör och den skadliga syran blir kvar. Bett av huggorm, bin och getingar svullnar av en syra, som kan påverkas av Alkali Volatile. Vid brännsår lägges ett omslag med alkali. Har effekt på bett av rasande djur. Även slaganfall och medvetslöshet botas.

----------------------------
 
0350Beskrivning på en av de bästa hårdvallsängar i EnglandAnonym
1779, april

BESKRIFNING PÅ EN AF DE BÄSTA HÅRDWALLS ÄNGAR I ENGLAND

Beskrivning av en resa till Hempstedt och alla de växter, som fanns i gräsvallen. Dessa ängar slås flera gånger, men betas inte. Gossar och flickor samlar frön.

----------------------------
 
0351Om insekters utdödande, så ur pälsverk som andra kläder och böckerBerckenmeyer, B N
1779, april

OM INSECTERS UTDÖDANDE, SÅ UTUR PÄLSWERK SOM ANDRA KLÄDER OCH BÖCKER M M

Kamfert är använt i medicinen. Jag upptäckte dess nytta att utrota insekter, då jag lade en bit i en kammare, där flugor slagit till runt syltburkar. Efter några timmar var alla flugor försvunna. Nu lindar jag in en bit kamfer i papper och lägger i klädkistor och klädkamrar och inga insekter trivs där.

----------------------------
 
0352Utdrag ur åtskilliga tidningar angående väderlek, årsväxt och varupriserAnonym
1779, april

UTDRAG AF ÅTSKILLIGA BREF OCH TIDNINGAR, ANGÅENDE WÄDERLEK, ÅRSWÄXT OCH WARUPRISER

Göteborg. Skärgården välsignades med sill under vintern. Ostindiska skeppen, som sedan två månader legat och väntat på vind tillsammans med 15 andra handelsfartyg ligger kvar.

Fräkne, Bohuslän. En orkan gick över bygden och vräkte omkull skogen. En del träd blåste av mittpå. Mycket tidig vår.

Lund. Fruktblommen förstördes i hela Skåne av köld och regn. Väderleken i vinter var mild. Spannmålspriserna stiger varje dag. Boskapssjukan är i Danmark. Rasande hundar och svin har bitit många människor.

Karlstad. Vintern har varit len. Höstsädet är dock förstört.

Vänersborg. Inget slädföre sedan nyår. Veden är dyr och otillräcklig. Vänern är isfri, efter två månaders sunnanvind.

Västerås. En märklig vinter med menföre hela tiden. Körslor med vagn har fördyrat transporterna. Bergslagsbruken har inte fått tillräckligt med spannmål på grund av de svåra transporterna.

----------------------------
 
0353Utdelade belöningar av Kungl. Patriotiska SällskapetPatriotiska Sällskapet
1779, april

UTDELTE BELÖNINGAR AF KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPET

Torparen Jöns Olofsson i Sjöberg.

Soldaten Carl Walström, nu 96 år gammal.

Torparen Olof Nilsson, Skaraborg.

Nils Andersson, Tullinge.

Trädgårdsmästare Måns Brun, Skaraborg.

Dragonen Anders Hagberg, Sundsvall. Alla för uppodling.

Nils Jonsson, Kalmar län för biskötsel.

Erik Andersson, Elfsborgs län.

Anders Matsson, Uppsala län.

Magnus Persson Elfsborg län.

Petter Pehrsson, Elfsborgs län.

Anders Jöransson, Ovansjö.

Länsman Frankenberg, Ljusdal.

Klockaren Petter Palmgren, Östergötland.Trädgårdsmästaren Jonas Jungström, Ådö säteri, Bro socken, Uppsala län. Han har planterat 156 fruktträd om 6 års ålder och 1305 yngre träd.

Hans Tollesson, Elfsborg, tjärugn.

Gösta Gustafsson och Abraham Nilsson för lång drängtjänst.

För lång och trogen tjänst i ladugården Kerstin Persdotter, Stockholms län, Maja Jansdotter Gränna och Sara Larsdotter, Västerås. Sara har i flera år varit blind, vilket inte hindrat henne att spinna och karda. Margareta Knutsdotter, Margareta Ersdotter, Elin Swensdotter.

Pehr Pehrsson för inrättande av skola. Han har givit en gåva på 250 daler.

----------------------------
 
0354Anmärkningar angående väderleken för mars 1779Patriotiska Sällskapet
Blåsigt och klart.

----------------------------
 
0355Försök till teori för jordbruketAhlgren, Sven
1779, maj

FÖRSÖK TIL THEORIE FÖR JORDBRUKET

Allt ifrån Adams tid har jordbruket varit en konst. I vårt upplysta tidevarv har det upphöjts till vetenskap.

1) Varifrån kommer fruktbarheten i jorden?

2) Varje växt består av jord, salt, fetma och vatten.

3) Runt jorden finns atmosfären, som består av utdunstningar från jorden. De kan vara syrliga, brännbara eller vattenaktiga. Då nu samma ämnen finns i växterna, synes ju klart, att de hämtats ur luften och inte ur jorden.

4) Under sommaren innehåller regnet jord, syra och fetma och växterna finner all sin föda ur regnvattnet.

5) Salpeterjord, även om den är under tak, drar till sig salpeterämne ur luften.

6) Ligger jorden i soltorka utdrages fetma, salt och vatten och stiga i luften, där de blir flytande.

7) Det finns tre jordarter, mull, lera och sand. De är oftast blandade.

8) Varje frö ger sin speciella växt, vilket redan Adam visste, då han gav dem namn.

9) Växterna väcks av vårsolen och slocknar med hösten.

10) Växandet och förmultnandet får hjälp av alla fyra elementen.Jordens översta lager är svartmylla och under finns ler- och sandlager. Regnet stannar längst, där leran finns. Jorden är skapad med berg och dalar. Havet är lägst. Detta gör att vattnet kan rinna och drar med sig svartmylla ned i dalarna. Växterna har två rötter. En som går rakt ned och samlar regnet som faller på växten. Runt den finns spridrötter, som samlar föda ur jorden. Svartmyllan kallas matjord. Växterna behöver olika jordarter och rättar sig efter om växtstället är högt eller lågt beläget, hur botten ser ut och om marken är torr eller sur.

Växterna är invärtes bestående av fina rör, som går till spridrötterna. Genom värmen drages maten upp i växten och vid kylan på natten pressas det yttre ihop och det inre förmeras.

När hösten och mognaden kommer, undergår växten liksom människan samma öde. Av jord är du kommen och jord skall du åter bliva. Detta sker på två sätt. Växterna omvandlas till föda för djur och människor. De som inte tas om hand faller till marken och omvandlas till mull. Den bästa fetman, jorden och syran stiger till luften och det sämsta ligger kvar på marken.

Denna vetenskap heter jordbruk. Jordblandningarna, som är så olika, borde bli beskrivna så att de används på ett klokt sätt.

Beskrivning av sådd och skörd av vicker. Författaren talar också om vickerns jordförbättringsegenskap. Det skulle bero på, att vickern täcker jorden.

----------------------------
 
0356Både mot och för herr prosten Chydenii med så mycket skäl berömda memorial om tjänstehjonTham, P
1779, maj

BÅDE EMOT OCH MED HERR PROBSTEN CHYDENII MED SÅ MYCKET SKÄL BERÖMDA MEMORIAL OM TJENSTE-HJON

Årstjänst är lika bra både för husbönder som för tjänstehjon. Chydenius påstår att det bara gynnar tjänstefolket.

Varifrån kommer den tanken, att författningen hindrar giftermål bland tjänstehjonen? Även en torpare med dagsverksskyldighet är väl ett tjänstehjon. Alla äga rätt att gifta sig, när de hittar något att föda sig med. Vildarna och lapparna hos oss har all frihet att gifta sig, men det finns endast en person på kvadratmilen. I s.k. civiliserade länder finns ofta 1000 personer på kvadratmilen. En bildad person som prosten borde veta, att världens folkrikaste land, Kina, har livegna och trälar.

Det är ofta tjänstehjonen, som behöver en husbonde och inte tvärt om. På hösten har jag träffat pojkar och flickor, som tiggande gått fram och sökt en husbonde, men jag har aldrig träffat ett hushåll, som gått omkring och sökt tjänstefolk.

En angiven taxa borde finnas på varje ort och städseldagen är inte fel vid Mikaeli. En årstjänst skall gälla och inte brytas, utan att båda parter är överens. Den gamla tjänstehjonsstadgan kan avskaffas.

----------------------------