0344Recept på ingredienser till en trädsalvaAdelborg, Joh. Ar.
1779, mars

UPSATS PÅ INGREDIENTIER TIL EN TRÄDSALFWA, SOM HÄR I STOCKHOLM MED MYCKEN FÖRDEL BLIFWIT FÖRSÖKT I FLERA ÅR

Harts, tjock terpentin, beck, fårtalg, vax, bomolja och svavel.

----------------------------
 
0345Anmärkningar angående väderleken för februari 1779Patriotiska Sällskapet
Endast två dagar klara och ingen utan blåst. Norrsken.

----------------------------
 
0346Anmärkningar angående inrikes handelAnonym
1779, april

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE INRIKES HANDEL

Handelns egentliga egenskap är att skaffa både in- och utländska varor till bästa pris och kvalitet. Mycket handel och handelsplatser förökar den allmänna förmögenheten. Gustaf I skadade handeln genom hansestädernas inflytande. Senare har Karl IX och Gustaf Adolf anlagt tillsammans med drottning Kristina 35 nya städer. Nya krambodar vid marknadsplatser och där folkmängden är över 50 personer borde inrättas.

----------------------------
 
0347Om uppodling på frälsehemmanAnonym
1779, april

OM UPODLINGAR PÅ FRELSE-HEMMAN

Två frätande sjukdomar i hushållningen är herrgårdsdagsverken och hållskjutsarna. De ge anledning till att skämma sederna, lättja, liderlighet och självsvåld. Barnen och tjänstefolket går på dagsverken och bonden och hans hustru blir hemma med arbetet. Matsäcken till dagsverksfolket skall vara den bästa, då de jämför sina matpåsar. Hemma äter bonden välling utan både sovel och bröd. Dagsverksarbetet är oftast gemensamt, vilket är trivsamt för lättingen.

Man borde låta alla frälsebönder köpa sina hemman och erlägga skatt till herrgården. Säker äganderätt alstrar flit och trevnad hos bonden.

----------------------------
 
0348Jämförelse mellan jordens bruk till tobaksplantering eller annan kulturAnonym
1779, april

JEMFÖRELSE EMELLAN JORDENS BRUK TIL TOBAKS-PLANTERING ELLER ANNAN CULTUR

Det viktigaste är födan för djur och människor. Det kan då inte vara rätt, att mycken jord och stor arbetskraft går åt att odla annat än nyttiga växter. Detta är dock vad som sker, särskilt runt städerna, där stora arealer används till att odla tobak. Det vore bättre att odla fruktträd intill städerna. Om man i landet använde 2000 tunnland jord till tobaksodling förlorade man 6.500000 daler. Använd halva summan till tobaksköp utifrån, där klimatet passar växten bättre. Här frambringas tobak med en förfärlig stank och Gud vet hur hälsosamt det är. Vilken matväxt man än odlar ger fördel framför tobaken. All gödsel från städerna går åt till dessa odlingar. Bonden kan aldrig lasta sin skjuts hem med gödsel, när han levererat hö och halm till alla hästar, som behövs i staden.

Tobaken motverkar inte pest och andra sjukdomar, vilket man kan se i Turkiet, där varje människa röker. Då ett barn kvider av hunger, kan man inte bjuda det snus eller en rökpipa. Säger en som rökt i 40 år.

----------------------------
 
0349Utdrag ur herr Le Sages rön och erfarenheter om Alkali Votatile FluorAnonym
1779, april

UTDRAG AF HERR LE SAGES RÖN OCH ERFARENHETER, OM ALKALI VOLATILE FLUOR, SÅSOM DET KRAFTIGASTE MEDEL MOT SLAG, DÅNING, DRUNKNANDE, HUGGORMS- OCH HUNDBETT, OS, BRÄNSÅR, BI- OCH GETINGSTING M M

Detta medel är det förnämsta att uppväcka till synes döda, då medvetslösheten beror av någon syra som nått lungorna. Alkali Votatile skall användas så snart som möjligt. Det får dock aldrig användas vid pest eller sjukdomar orsakade av röta. Att förekomma smitta av pest och om man måste vistas på platser med varmt och sumpigt klimat, skall man morgon och afton frottera sig framför eld. Eldsyran renar luften och förstör rötan. Många lyckade försök med fåglar har gjorts.

Vid kolosförgiftning är det utmärkt. Drunknade kvävs inte av vattnet, utan av att andedräkten, som går ur lungan är en skadlig syra. Den avstannade luftverksamheten i lungan upphör och den skadliga syran blir kvar. Bett av huggorm, bin och getingar svullnar av en syra, som kan påverkas av Alkali Volatile. Vid brännsår lägges ett omslag med alkali. Har effekt på bett av rasande djur. Även slaganfall och medvetslöshet botas.

----------------------------
 
0350Beskrivning på en av de bästa hårdvallsängar i EnglandAnonym
1779, april

BESKRIFNING PÅ EN AF DE BÄSTA HÅRDWALLS ÄNGAR I ENGLAND

Beskrivning av en resa till Hempstedt och alla de växter, som fanns i gräsvallen. Dessa ängar slås flera gånger, men betas inte. Gossar och flickor samlar frön.

----------------------------
 
0351Om insekters utdödande, så ur pälsverk som andra kläder och böckerBerckenmeyer, B N
1779, april

OM INSECTERS UTDÖDANDE, SÅ UTUR PÄLSWERK SOM ANDRA KLÄDER OCH BÖCKER M M

Kamfert är använt i medicinen. Jag upptäckte dess nytta att utrota insekter, då jag lade en bit i en kammare, där flugor slagit till runt syltburkar. Efter några timmar var alla flugor försvunna. Nu lindar jag in en bit kamfer i papper och lägger i klädkistor och klädkamrar och inga insekter trivs där.

----------------------------
 
0352Utdrag ur åtskilliga tidningar angående väderlek, årsväxt och varupriserAnonym
1779, april

UTDRAG AF ÅTSKILLIGA BREF OCH TIDNINGAR, ANGÅENDE WÄDERLEK, ÅRSWÄXT OCH WARUPRISER

Göteborg. Skärgården välsignades med sill under vintern. Ostindiska skeppen, som sedan två månader legat och väntat på vind tillsammans med 15 andra handelsfartyg ligger kvar.

Fräkne, Bohuslän. En orkan gick över bygden och vräkte omkull skogen. En del träd blåste av mittpå. Mycket tidig vår.

Lund. Fruktblommen förstördes i hela Skåne av köld och regn. Väderleken i vinter var mild. Spannmålspriserna stiger varje dag. Boskapssjukan är i Danmark. Rasande hundar och svin har bitit många människor.

Karlstad. Vintern har varit len. Höstsädet är dock förstört.

Vänersborg. Inget slädföre sedan nyår. Veden är dyr och otillräcklig. Vänern är isfri, efter två månaders sunnanvind.

Västerås. En märklig vinter med menföre hela tiden. Körslor med vagn har fördyrat transporterna. Bergslagsbruken har inte fått tillräckligt med spannmål på grund av de svåra transporterna.

----------------------------