0325Beskrivning jämte grundritning på Färna gårds fähus, byggt av gråsten och i bruk 1756Ramsell, Jac.
1779, febr

BESKRIFNING JEMTE GRUND-RITNING, PÅ FERNA GÅRDS FÄHUS, BYGT AF GRÅSTEN I BRUK 1756

Beskrivning och användning av huset.

----------------------------
 
0326Åtskilliga anmärkningar angående väderleken och årsväxten förledne årAnonym
1779, febr

ÅTSKILLIGE ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEKEN OCH ÅRSWÄXTEN FÖR FÖRLEDNE ÅR

Årsväxten på Åland riklig.

Torka i Tuna i Dalarna. Klen årsväxt.

Skärkind i Östergötland. Höet ymnigt, men säden hälften mot förra året.

----------------------------
 
0327Om väderleken och årsväxten för förlidna år från Jönköpings län och Östra HäradAnonym
1779, febr

OM WÄDERLEKEN OCH ÅRSWÄXTEN FÖR FÖRLEDNE ÅR, IFRÅN JÖNKÖPINGS LÄN OCH ÖSTRA HÄRAD

Beskrivning av vädret månad för månad. Svårt väder på våren gjorde att årsväxten blev mycket svag.

Lund i okt. Svår storm och kraftigt urväder.

----------------------------
 
0328Meteorologiska observationer och kort berättelse om årsväxten i Skaraborgs län för år 1778Anonym
1779, febr

METEROLOGISKA OBSERWATIONER OCH KORT BERÄTTELSE OM ÅRSWÄXTEN I SKARABORGS LÄN, FÖR ÅR 1778

20 juli var det 30 grader varmt. Mest regn i juni. Bina svärmade ymnigt och gav mycket honung. Mullvadar förstörde mycket, likaså sniglar.

----------------------------
 
0329Korta berättelser om sjukdomar och dödlighet, folknumrens förökelse eller avtagande, åkerbruket, ängsskötseln samt fisket i Bohus län 1778Holmsten, Andr.
1779, febr

KORTA BERÄTTELSER OM SJUKDOMAR OCH DÖDLIGHETEN, FOLKNUMRENS FÖRÖKELSE ELLER AFTAGANDE, ÅKERBRUKET, ÄNGSSKÖTSELN, SAMT FISKERIEN MED HWAD MERA, SOM HUSHÅLLNINGEN ANGÅ KAN, I BOHUS LÄN, FÖR ÅRET 1778

Inga smittsamma sjukdomar. Åkerbruket och ängsskötseln tilltar genom flera skickliga jordägare. Nötboskapen har varit mager och givit lite mjölk beroende på dåligt foder. Även fisket har avtagit.

----------------------------
 
0330Berättelse om de byggnader och uppodlingar, som torparen Jöns Olofsson i Sjöberg i Västra Eneby socken, Kinda härad, Östergötland, gjortJuringius, Anders
1779, febr

BERÄTTELSE, OM DE BYGNADER OCH UPODLINGAR, SOM TORPAREN JÖNS OLOFSSON UTI SJÖBERG FÖRRÄTTAT WID DE AF HONOM, UTI DENNA WESTRA ENEBY SOKN, KINDA HÄRAD OCH ÖSTERGÖTLAND, ANLAGDE OCH UPBRUKADE TRENNE TORP, SKRÄDDAREBERG, GIORDBERG OCH SJÖBERG

Efter 15 år som skräddare i socknen byggde han ett torp, Skräddartorpet. Där fick han bara stanna i 4 år. Då flyttade han till Nedre Killingavid. Där blev han snart husvill och anlade ett nybygge, Jordberga. Han hade väl tänkt att stanna här, vilket han också fått lov om. Men en ägotvist orsakade att han ånyo fick bygga nytt, nu i Sjöberg. Han har under denna svåra tid skött en sjuklig och svagsint hustru och sjuka barn. Den av sönerna, som trots dålig syn, skulle hjälpa föräldrarna på deras ålderdom, drunknade.

----------------------------
 
0331Summarisk förteckning över stengärsdgårdarLjunggren, C
1779, febr

SUMMARISK FÖRTEKNING, ÖFWER DE STEN-GÄRDESGÅRDAR, SOM ENLIGT KONUNGENS HÖGA BEFALLNINGSHAFWANDES I CHRISTIANSTAD ORDERS D 19 FEBR 1777, SAMMA ÅR BLIFWIT LAGDE

I Västra och Östra Göinge härad 7749 famnar stenmur och 210 famnar jordvallar.

----------------------------
 
0332Anmärkningar angående väderleken för januari 1779Patriotiska Sällskapet
Lite snö och dåligt före.

----------------------------
 
0333Om svenska folkets utflyttningBennet, Stephan
1779, mars

OM SWENSKA FOLKETS UTFLYTTNING

Jag önskar belysa orsakerna till sjöfolkets utflyttning. Jag har själv för fattigdoms skull måst flytta.

Större hyror hos utlänningen. Jag har träffat många på mina resor och alla har velat komma åter till fäderneslandet, men inte vågat, då de inte kan resa ut och tjäna pengar igen.

I andra länder är det tillåtet för en matros att idka småhandel, vilket är helt förbjudet i Sverige. Jag har ofta ätit rutten och otjänlig mat ombord, även svultit. Flottans spisning är sämre än kronans. Vad skall en svensk matros tänka, när han ser sina utländska vänner sitta och äta den bästa mat så mycket de orkar. Den matros, som blir hemma över vintern får inget stöd. De trettio år gamla sjöfartshusen bör bort och samma gälla för anställning som innan deras tillkomst. Det ger större frihet för sjömännen och förhindrar rymning.

----------------------------