0292Berömliga gärningarPatriotiska Sällskapet
1778, nov

BERÖMLIGE GERNINGAR

Förteckning över vad Vasa läns innevånare har skänkt till kronan.

Sekreteraren Backman och Keppo sågverksintressenter samt kronobefallningsman Krok har till tegelbruket givit 50 famnar ved.

Dessa gärningar skall inhuggas i sten vid residenset.

Skomakargesällerna i Stockholm har samlat pengar till Skomakargesällernas sjukhus, vilket nu är byggt.

En ädelsint herre hjälpte en fattig krämare, som hotades av undergång.

Två personer möttes på en gästgivaregård. Den ena tyckte sig igenkänna sin bäste vän, som avlidit. Det var hans son. Hans far hade en gång hjälpt sin vän, vilken nu i sin tur kunde hjälpa sonen.
----------------------------
 
0293Anmärkningar angående väderleken för oktober 1778Patriotiska Sällskapet
Några dagar storm.

----------------------------
 
0294Om förekommande av späda barns förkvävandeArnell, Carl
1778, dec

OM FÖREKOMMANDE AF SPÄDA BARNS FÖRQUÄFWANDE

Redan 1755 gav Kungl. Collgium Medicum ut en skrift om späda barns ans och skötsel, alla kristliga föräldrars åliggande. Att många barn som sover hos sina mödrar eller ammor omkommer genom kvävning är väl känt och beklagligt. I Italien tillverkades en maskin för att förebygga sådana händelser. Tyvärr var den obekväm. Våra lappar har en sovlåda åt sina barn. Den ser ut som ett baktråg och barnet fästs med mässingsband över bröstet, så att det inte kan falla ur, även om lådan stjälper. Även fäderna har ansvar för barnen.

Landshövding Piper har gjort en hemställan till kungen, angående mödrarnas vanskötsel av sina späda barn. De ger dem ofta kall komjölk istället för att amma dem. Konung Adolph Friedrich befaller, att ett prov på lapparnas maskin för barnen att sova i skall visas i varje provins.

----------------------------
 
0295Tankar angående svenska näringarnaAnonym
1778, dec

TANKAR ANGÅENDE SWENSKA NÄRINGARNE

Länge har man diskuterat om manufakturer och handaslöjder är förmånligare för riket än åkerbruk, bergverk och fiske.

När ny uppodling tillkommer ger det riket en vinst. Likaså ger metaller ur berget och fisk ur havet en ny rikedom. Dessa ämnen får konstnären, manufakturisten och hantverkaren sedan förädla. Genom sitt arbete skaffar de varan ett högre värde. Detta värde är dock inte större än att det täcker mat och klädkostnad för utövaren. Ett skeppund järn som råämne är lätt tillverkat, men skall samma mängd förädlas till urkedjor går det åt mycket mat och kläder. Genom import kan konkurens skapas.

----------------------------
 
0296Angående transportfart på vatten inrikes orter emellanAnonym
1778, dec

ANGÅENDE TRANSPORT-FART PÅ WATTEN INRIKES ORTER EMELLAN

Redogörs för en vattentransport på 11 mil och alla de avgifter som fick betalas för den. Det finns ingen anledning att tro att folk väljer transporter på vattnet i stället för landsväg. Det visar att en hop tärande undersåtar tar stor vinst och är orsak till att våra raskaste sjömän söker sig utomlands.

----------------------------
 
0297Om holländska sillsaltningssättetAnonym
1778, dec

OM HOLLÄNDSKA SILLSALTNINGS-SÄTTET

Danska Lanthushållnings Sällskapet har utsatt en premie till den som kan leverera sill saltad efter holländskt recept. Saltet är det bästa, spanskt eller portugisiskt. Även raffinerat, kallat salt av salt. Andra sorter är förbjudna. Den sämre sillen tas bort och den finare märks på tunnan. Den gälas och saltas ombord på fartyget, vartefter den dras upp. De packas, stående upprätt i tunnorna. Alla tunnor skall sedan vid försäljningen öppnas och kontrolleras. All fångst till saltning skall göras från 7/7- 1/1. Den skall vara fångad vid Hetländska, Isländska eller Norska klipporna. All annan sill skall rökas.
----------------------------
 
0298Om drickas bryggandeAnonym
1778, dec

OM DRICKAS BRYGGANDE

När humlen var dyr, har jag använt blad av Carbo Benedict eller bockeblad (Trifolium Aquaticum) och alltid fått gott dricka, dock inte lika klart som med humle.

----------------------------
 
0299Om vita liljors förökandeBerckenmeyer, B N
1778, dec

OM HWITA LILJORS FÖRÖKANDE

De kan förökas genom att man skär av stjälken en halv aln över jord och planterar. När jag tog upp moderlökar och rensade dem, tog jag vara på skalen för att använda i apoteket. Efter en tid fanns smålökar på dessa skal. Vid nyår satte jag dem inomhus i krukor och de har blommat ute i år.

----------------------------
 
0300Att förekomma svampAnonym
1778, dec

AT FÖREKOMMA SWAMP

Innan mitt hus förstördes av eld, hade jag besvär med svamp, som alldeles förstörde golven. Jag strödde salt utefter väggarna, men kunde för brandens skull inte se, om det hade effekt. I kyrkans sakristia, som hade tegelgolv, utbredde sig svampen och förstörde kistor, skåp och bänkar. Jag lät riva golvet och mellan teglet och bräderna strödde jag mycket salt. Sedan har svampen varit försvunnen. Andra har försökt med kolstybb och mager lera.

----------------------------