0289Sedan ett boskapskreatur blivit slaktat och köttet insaltat; hur det övriga på Irland till nytta användsMalmstedt, Joh. Magn.
1778, nov

SEDAN ET BOSKAPS-KREATUR BLIFWIT SLAGTADT OCH KÖTTET INSALTADT, HURU DET ÖFWIGA I IRLAND TIL NYTTA ANWÄNDES

Blodet nyttjas vid sockerbruken liksom i Danmark, trots att det är förbjudet. Blodsoppor känner man inte till på Irland.

Huden är näst köttet det viktigaste på djuret. Den som fördärvar en hud med snittande, rivande eller skärande straffas. För ordningens skull skall all handel med hudar hållas på en viss plats. Där skall de också saltas och vägas. Det är vågmästaren som håller stället under tillsyn. Fullt med råttor.

Då hudarna säljs efter vikt släpas de i den värsta orenhet till våghuset. Det är svårt för vågmästaren att se vilken färg huden har. Köttsidan skall vid vite läggas mot en annan köttsida. Man använder ofta engelskt salt. Huden blir bättre ju fortare garvaren bereder den. Läderhandeln har varit en rik guldgruva för England.

Efter parlamentsakten utgiven förra månaden för förekommande av bedrägerier vid läderhantering skall varje hud märkas med första bokstaven i garvarens namn. Det finns också regler för hur hudarna skall avskäras

Hornen säljes till svarvare och kammakare. De som är tagna på djurets högra sida används av slavarna på Nya Guinea till dryckeshorn. De kungliga magasinerna köper dem till kruthorn.

Korta hår används till stolar, sadlar och segel. De brukas även till golvmattor. Det är fångarna på tukthuset, som piskar och väver. De långa håren används till hårdukar vid torkningshusen.

Köttet på huvudet skaves av de fattiga.

Fötterna säljes till limmakare och oljekokare. Det finns flera fabriker, som tar hand om fötterna. Ur det innersta av klövarna kokas klister, som används vid vävning.

Talgen används vid ljusstöpning och såpkokning. Man stöper i glas. Formarna står i ett bord med hål för varje glas.

Magen eller syltan används mest till eget behov. En del utförs till Västindien. Var lördag spisas sylta i Cork, så länge slakttiden varar.

Hjärtat och njurarna säljs dels färska och dels saltade.

Levern är de fattigas mat.

Gallan används av färgare och tvättare.

Tarmarna används till korvtillverkning. I Dublin sysslar fattiga kvinnor med att göra snören av de smalaste oxtarmarna.

Lungorna kastas bort.

----------------------------
 
0290Om sättet att rädda sig, då man fallit i sjönAnonym
1778, nov

OM SÄTTET AT RÄDDA SIG, DÅ MAN FALLIT I SJÖN

I en artikel i Upsala Tidning har häradsmålare Swen Morin i likhet med doktor Franklins brev skrivit om sättet att rädda sig från drunkning. Att med knytnävarna slå sig en gång genom isen och sedan ta sig upp på rygg är väl något bekant. Faller man med huvudet ned skall man hålla andan så länge som möjligt. Försök hitta en isbit av två händers yta att lägga hakan på, så andas man fritt. En brädbit eller käpp gör samma nytta om man faller i klara vattnet. Man flyter upp och skall hålla andan och inte dricka vattnet. Faller flera i på en gång, skall de inte ta tag i varandra, utan var och en räddar sig. Vistas man på ställen där risken är stor att man faller i, kan man ha kork i kläderna. Tussar av bomull i öronen hindrar vattnet att rinna in.

----------------------------
 
0291Om konsten att simma, från den namnkunnige doktor FranklinAnonym
1778, nov

OM KONSTEN AT SIMMA, FRÅN DEN NAMN-KUNNIGE DOCTOR FRANKLIN

I ett brev från minister Franklin ger han goda råd till en vän om hur han skall lära sig simma. Ingenting är bättre att ta bort rädslan för vatten, än att veta att man kan simma till stranden. Till en början kan korkdynor och blåsor kanske vara till nytta, men det är kroppens rörelse i vattnet, som gör dej till simmare. Gå ut i vattnet till brösthöjd. Kasta i ett ägg som sjunker till botten, men syns. Dyk efter ägget. Kasta ägget på djupare ställe, så att du med händer och fötter tvingas arbeta för att nå fram. Du finner att vattnet håller upp dej. Kroppen flyter, om man bara håller andedräkten fri, kroppen i tjänlig ställning och inte är rädd.

En människa som i salt vatten kastar sig bakåt i vattnet flyter i den ställningen. I sött vatten sjunker kroppen och blir upprättstående. Det gäller att i en nödsituation hålla kroppen, så att den flyter tills hjälp anländer. Krigsmän borde alla kunna simma, då de med detta knep kan överraska en fiende. Hade jag barn, skulle jag lära dem denna konst, som man aldrig glömmer.

----------------------------
 
0292Berömliga gärningarPatriotiska Sällskapet
1778, nov

BERÖMLIGE GERNINGAR

Förteckning över vad Vasa läns innevånare har skänkt till kronan.

Sekreteraren Backman och Keppo sågverksintressenter samt kronobefallningsman Krok har till tegelbruket givit 50 famnar ved.

Dessa gärningar skall inhuggas i sten vid residenset.

Skomakargesällerna i Stockholm har samlat pengar till Skomakargesällernas sjukhus, vilket nu är byggt.

En ädelsint herre hjälpte en fattig krämare, som hotades av undergång.

Två personer möttes på en gästgivaregård. Den ena tyckte sig igenkänna sin bäste vän, som avlidit. Det var hans son. Hans far hade en gång hjälpt sin vän, vilken nu i sin tur kunde hjälpa sonen.
----------------------------
 
0293Anmärkningar angående väderleken för oktober 1778Patriotiska Sällskapet
Några dagar storm.

----------------------------
 
0294Om förekommande av späda barns förkvävandeArnell, Carl
1778, dec

OM FÖREKOMMANDE AF SPÄDA BARNS FÖRQUÄFWANDE

Redan 1755 gav Kungl. Collgium Medicum ut en skrift om späda barns ans och skötsel, alla kristliga föräldrars åliggande. Att många barn som sover hos sina mödrar eller ammor omkommer genom kvävning är väl känt och beklagligt. I Italien tillverkades en maskin för att förebygga sådana händelser. Tyvärr var den obekväm. Våra lappar har en sovlåda åt sina barn. Den ser ut som ett baktråg och barnet fästs med mässingsband över bröstet, så att det inte kan falla ur, även om lådan stjälper. Även fäderna har ansvar för barnen.

Landshövding Piper har gjort en hemställan till kungen, angående mödrarnas vanskötsel av sina späda barn. De ger dem ofta kall komjölk istället för att amma dem. Konung Adolph Friedrich befaller, att ett prov på lapparnas maskin för barnen att sova i skall visas i varje provins.

----------------------------
 
0295Tankar angående svenska näringarnaAnonym
1778, dec

TANKAR ANGÅENDE SWENSKA NÄRINGARNE

Länge har man diskuterat om manufakturer och handaslöjder är förmånligare för riket än åkerbruk, bergverk och fiske.

När ny uppodling tillkommer ger det riket en vinst. Likaså ger metaller ur berget och fisk ur havet en ny rikedom. Dessa ämnen får konstnären, manufakturisten och hantverkaren sedan förädla. Genom sitt arbete skaffar de varan ett högre värde. Detta värde är dock inte större än att det täcker mat och klädkostnad för utövaren. Ett skeppund järn som råämne är lätt tillverkat, men skall samma mängd förädlas till urkedjor går det åt mycket mat och kläder. Genom import kan konkurens skapas.

----------------------------
 
0296Angående transportfart på vatten inrikes orter emellanAnonym
1778, dec

ANGÅENDE TRANSPORT-FART PÅ WATTEN INRIKES ORTER EMELLAN

Redogörs för en vattentransport på 11 mil och alla de avgifter som fick betalas för den. Det finns ingen anledning att tro att folk väljer transporter på vattnet i stället för landsväg. Det visar att en hop tärande undersåtar tar stor vinst och är orsak till att våra raskaste sjömän söker sig utomlands.

----------------------------
 
0297Om holländska sillsaltningssättetAnonym
1778, dec

OM HOLLÄNDSKA SILLSALTNINGS-SÄTTET

Danska Lanthushållnings Sällskapet har utsatt en premie till den som kan leverera sill saltad efter holländskt recept. Saltet är det bästa, spanskt eller portugisiskt. Även raffinerat, kallat salt av salt. Andra sorter är förbjudna. Den sämre sillen tas bort och den finare märks på tunnan. Den gälas och saltas ombord på fartyget, vartefter den dras upp. De packas, stående upprätt i tunnorna. Alla tunnor skall sedan vid försäljningen öppnas och kontrolleras. All fångst till saltning skall göras från 7/7- 1/1. Den skall vara fångad vid Hetländska, Isländska eller Norska klipporna. All annan sill skall rökas.
----------------------------