0266Anmärkningar angående väderleken i juni 1778Patriotiska Sällskapet
Endast under 3 dagar har det varit helt klart.

----------------------------
 
0267Några anmärkningar, rörande allmänna lagen uti mål, som med lantmannaintresset har nära gemenskapAnonym
1778, aug

NÅGRA ANMÄRKNINGAR, RÖRANDE ALLMÄNNA LAGEN UTI MÅL, SOM MED LANDTMANNA INTRESSET HAFWA NÄRA GEMENSKAP

Svenska folket kan skryta med sina lagars ålder och förträfflighet. Tillsammans med Eddan och Havamal finns lagar, som visar folkets kärlek till rättvisa och klyftighet att uttrycka bud och befallningar. Upplandslagen har legat till grund för den Nya Lagen.

De svenska lagstiftarna var 12 till antalet. De var jordägare, som väl kände lantbrukets problem. Lagen har genom sin mindre stränghet, givit upphov till missbruk ibland.

Bevislig skada är ett uttryck, som är otydligt. Ett arrende kan säljas även om det går med vinst.

Hägna och stänga är en typisk svensk lag. Andra länder har herdar, som passar djuren. Man kan bli skyldig att stänga för den som brister, mot vedergällning. Man kan alltså få stänga för grannen. Den som förstör stängsel skall bötfällas, men flyttar han från orten innan dom fallit, upphör domen. Grannarna borde genom lag förpliktigas att göra gemensam syn på alla stängsel.

Den syn, som skall hållas om svin gjort skada är omständig och kostar ofta mer än själva skadan.

Dödsstraff för tjuvnad bör bort. Däremot är lagen för skonsam mot den som skadar en annan människa. En sådan skada kan inte ersättas med pengar.

För att straffa oseder och överflöd arbetar prästerna. De borde ha till sin hjälp en polismästare.

En byggningsbalk behövs, som reglerade byggnationen på landet efter varje orts behov.

Dikning och rensning av diken vållar skada. Här är lagen maktlös.

Även om något ligger i människans intresse, tycks hon inte fullfölja det. Därför är lindrigt tvång av nöden. I städer borde finnas poliskollegium, poliskammare och hallrätt. Tillsyn på lantbruket vore också av nöden.

Passionspredikningarna skall hållas på söndagarna. När de som nu, hålls på vardagarna, kommer inte folket, vilket är bra, då det inte tar några dagsverken, men de går miste om Guds ord. Även böndagarna skall firas på söndagen. Det skulle räcka med två böndagar. En på hösten och en på våren. En bönedag och en tacksägelsedag.

----------------------------
 
0268Gärdesgårdar, förmodligen de varaktigaste, och med besparing av störSandberg, Magnus
1778, aug

GÄRDESGÅRDAR, FÖRMODLIGEN DE WARAKTIGASTE, OCH MED BESPARINGAR AF STÖR

Gärdslet ruttnar inte så lätt om det ligger horisontellt. Man gräver ned stolpar så långt ifrån varandra som man har långa stänger. Nedtill och upptill görs en utskärning, som passar till stången. Hankar sätts om.

----------------------------
 
0269Att göra väggsåtar tätaAnonym
1778, aug

AT GÖRA WÄGGSÅTAR TÄTA

Att täta med lera, som är det vanligaste, är inte hållbart. Man tar istället sågspån blandat med lim och trycker in i springorna. Press med en järnstång eller talgad bräda gör att det blir som en hel vägg.

----------------------------
 
0270Besparing av färger vid slät enfärgad oljefärgAnonym
Anonym

1778, aug

BESPARING AF FÄRGER WID SLÄT ENFÄRGAD OLJEFÄRG

Man gnider träet med gräs eller gula, röda eller blå blommor till den färg man vill ha. Överstryks med kokad linolja. Efterstryks med kokad terpentinolja, så blir det som lackerat

----------------------------
 
0271Hjulpinnar, förbättradeAnonym
1778, aug

HJULPINNAR, FÖRBÄTTRADE

Istället för fyrkantiga hål på hjulaxeln gör man runda. Skruvgängor i översta axeljärnet. Hjulpinnen är rund, blir gängad och inskruvas med en nyckel som ser ut som ett latinskt T. De stjäls och tappas inte så lätt.

----------------------------
 
0272Om sättet att salta kött på IrlandMalmstedt, Mag.
1778, aug

OM SÄTTET AT SALTA KÖTT I IRLAND

På Irland är lag att allt kött skall saltas med raffinerat salt och aldrig med lake. Det engelska saltet är lättare att gnida in än det portugisiska. I England görs ett salt, där man tar havsvatten och låter det söta vattnet dunsta bort. Detta salt är inte starkt nog för köttsaltning, men används vid fisksaltning.

Fyra arbetare saltar på 8 timmar 30 oxar eller 100 svin. Hela tiden finns en tillsynsman med. Arbetarna är inte edsvurna män utan vanligt folk, som på kort tid lärt sig saltningskonsten. De använder handskar eller ett läderbeslaget järn. Ritning finns. Ibland används gamla fruntimmerstofflor, då man gnider med klacken. Salpeter används inte.

Borgen ställs att köttet skall hålla sig 6 mån efter ankomsten till Västindien. Tungorna är svårast då de inte kan delas.

När laken runnit ur, packas köttet om och läggs med salt emellan noga. Köttet förlorar i vikt och omfång vid saltningen. De sämsta styckena lägger man nederst och de bättre överst. Ju mindre lake dess bättre.

Vissa salterier kokar laken. För falskt mål och vikt är utsatt böter, hälften till kronan och hälften till angivaren.----------------------------
 
0273Anmärkningar över indigo och cochenilleAnonym
1778, aug

ANMÄRKNINGAR ÖFWER INDIGO OCH COCHENILLE

Bara i våra småstäder köps indigo för tre tunnor guld om året. Den blå färgen har blivit omåttligt populär inom alla stånd och används dessutom inom krigsmakten. I Linerstolpes Swenska Färge-konst omtalas att i Tyskland finns förbud mot att använda indigo på grund av dess pris. Vid 1762 års riksdag lät jag ta upp detta ämne. Något förbud blev det inte, då en man erbjöd sig att av svenska ämnen göra en blå färg lika fin som indigo. Detta löfte har inte infriats och troligen kan man inte göra det heller. Därför bör förbud för alla utom krigsmakten att bära indigoblått genomföras.

Detta förbud skulle också gälla den dyra cochenillen, som färgar rött. Särskilt som det finns ämnen som långt billigare färgar rött, även om den inte glänser i fåfängas ögon.

Sedan jag skrivit detta, fanns en notis i Dagligt Allehanda, att kemistuderande Johan Lundberg menar sig kunna göra blått av svenska ämnen.

----------------------------
 
0274Medel att bota blåsstenAnonym
1778, aug

MEDEL AT BOTA BLÅSTEN

15 gram Sal. Tartari upplöst i vatten 4 gånger om dagen och lika mycket rent vatten med 20 droppar Acidum Vitrioli. Denna gör efter några veckor, att stenen upplöses eller utkommer i skärvor. Skulle svullnad uppstå i uringångarna skall man upphöra tills det är läkt. Patienten skall leva på len och lös mat.
----------------------------