0261Anmärkningar angående handelnAnonym
1778, juli

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE HANDEL

Man skulle önska att en och annan tänkande landsman, skulle sträcka sitt snille till en avhandling angående handel, att biträda Journalen med. Redovisas hur många skepp, som gått från Nordsjön till Östersjön förra året och från vilka länder de voro.

Redovisas priser från marknad i Vänersborg och Karlstad.

Redovisas Englands handel med Sverige från 1720 till 1769.

----------------------------
 
0262Anteckningar angående folknumrenAnonym
1778, juli

ANTECKNINGAR ANGÅENDE FOLK-NUMERN

I Norrköping är 280 födda och 478 döda.

I Karlskrona föddes 61 barn och dog 55 personer.

I Göteborg föddes 455 och dog 335. En av dem var Anna Thalena Gathe född 1694 och gift 1711. Hon hade i det äktenskapet en dotter nu 66 år. Gifte sig andra gången 1713 och fick 5 söner och 8 döttrar. Den yngsta är 41 år. Hon bars till graven av barnbarn och barnbarns barn. Hon hade 50 barnbarns barn.----------------------------
 
0263Berömliga gärningarPatriotiska Sällskapet
1778, juli

BERÖMLIGE GÄRNINGAR

Vår Nådigaste Konung har behagat uttrycka sitt välbehag över den författning, som antagits i pastoratet, att sörja för de fattiga. En socken ansåg sig för ringa till detta, men bruksherrar och andra vid Lilla Edet har gjort sammanskott till dem.

Vid marknaden i Kristinehamn ha bruksägarna av ädelmodigt medlidande förenat sig till ett sammanskott på 3 riksdaler 16 skilling specie för varje skeppund hammarskatt till denna stadens innevånare och till uppbyggnad av de avbrända publika husen. Även från Gävle och Göteborg har kommit understöd.

----------------------------
 
0264Märkvärdiga händelser i naturenAnonym
1778, juli

MÄRKVÄRDIGA HÄNDELSER I NATUREN

En man, Börje Jonsson i Värmland, förfrös både händer och fötter så illa, att fingrarna föllo av efter handlederna och fötterna efter fotlederna. Trots detta är han en duktig klensmed och gör de bästa klockor.

Ett stort jordras inträffade i Berghems socken. Halva socknen är nu avstängd från kyrkan. 5 bönder förlorade sina åkrar.

I Söderköping inträffade 31 mars ett töväder och regn, som fyllde strömmarna, så att de svämmade över 7 broar. Kyrkan och staden blev översvämmade.

Den 18 april drog ett ras med sig lastageplatsen Fyrudden vid Stegeborg ned i sjön. Där fanns 5500 skeppund järnmalm, som följde med i djupet. Föga eller intet kan bärgas. 100 skeppund tackjärn höll också på att dragas i djupet. Knutstenarna på sjöboden sjönk och jorden under boden försvann.

----------------------------
 
0265Utdrag ur herr landshövdingens i Uleåborgs län till Kungl- Kommerskollegium ingifna berättelse om årsväxten för nästlidet årAnonym
1778, juli

UTDRAG AF HERR LANDSHÖFDINGEN UTI ULEÅBORGS LÄN TIL KONGL COMMERCE-COLLEGIUM INGIFNE BERÄTTELSE OM ÅRSWÄXTEN FÖR NÄSTLEDIT ÅR

På grund av mycket väta har både säden och höet blivit skadat. Det kommer inte att råda brist på foder till boskapen.

----------------------------
 
0266Anmärkningar angående väderleken i juni 1778Patriotiska Sällskapet
Endast under 3 dagar har det varit helt klart.

----------------------------
 
0267Några anmärkningar, rörande allmänna lagen uti mål, som med lantmannaintresset har nära gemenskapAnonym
1778, aug

NÅGRA ANMÄRKNINGAR, RÖRANDE ALLMÄNNA LAGEN UTI MÅL, SOM MED LANDTMANNA INTRESSET HAFWA NÄRA GEMENSKAP

Svenska folket kan skryta med sina lagars ålder och förträfflighet. Tillsammans med Eddan och Havamal finns lagar, som visar folkets kärlek till rättvisa och klyftighet att uttrycka bud och befallningar. Upplandslagen har legat till grund för den Nya Lagen.

De svenska lagstiftarna var 12 till antalet. De var jordägare, som väl kände lantbrukets problem. Lagen har genom sin mindre stränghet, givit upphov till missbruk ibland.

Bevislig skada är ett uttryck, som är otydligt. Ett arrende kan säljas även om det går med vinst.

Hägna och stänga är en typisk svensk lag. Andra länder har herdar, som passar djuren. Man kan bli skyldig att stänga för den som brister, mot vedergällning. Man kan alltså få stänga för grannen. Den som förstör stängsel skall bötfällas, men flyttar han från orten innan dom fallit, upphör domen. Grannarna borde genom lag förpliktigas att göra gemensam syn på alla stängsel.

Den syn, som skall hållas om svin gjort skada är omständig och kostar ofta mer än själva skadan.

Dödsstraff för tjuvnad bör bort. Däremot är lagen för skonsam mot den som skadar en annan människa. En sådan skada kan inte ersättas med pengar.

För att straffa oseder och överflöd arbetar prästerna. De borde ha till sin hjälp en polismästare.

En byggningsbalk behövs, som reglerade byggnationen på landet efter varje orts behov.

Dikning och rensning av diken vållar skada. Här är lagen maktlös.

Även om något ligger i människans intresse, tycks hon inte fullfölja det. Därför är lindrigt tvång av nöden. I städer borde finnas poliskollegium, poliskammare och hallrätt. Tillsyn på lantbruket vore också av nöden.

Passionspredikningarna skall hållas på söndagarna. När de som nu, hålls på vardagarna, kommer inte folket, vilket är bra, då det inte tar några dagsverken, men de går miste om Guds ord. Även böndagarna skall firas på söndagen. Det skulle räcka med två böndagar. En på hösten och en på våren. En bönedag och en tacksägelsedag.

----------------------------
 
0268Gärdesgårdar, förmodligen de varaktigaste, och med besparing av störSandberg, Magnus
1778, aug

GÄRDESGÅRDAR, FÖRMODLIGEN DE WARAKTIGASTE, OCH MED BESPARINGAR AF STÖR

Gärdslet ruttnar inte så lätt om det ligger horisontellt. Man gräver ned stolpar så långt ifrån varandra som man har långa stänger. Nedtill och upptill görs en utskärning, som passar till stången. Hankar sätts om.

----------------------------
 
0269Att göra väggsåtar tätaAnonym
1778, aug

AT GÖRA WÄGGSÅTAR TÄTA

Att täta med lera, som är det vanligaste, är inte hållbart. Man tar istället sågspån blandat med lim och trycker in i springorna. Press med en järnstång eller talgad bräda gör att det blir som en hel vägg.

----------------------------