0258Försök till deras vederfående som blivit kvävdaAnonym
1778, juli

FÖRSÖK TIL DERAS WEDERFÅENDE SOM BLIFWIT QWAFDE

En piga, 25 år, hade kvävts av kolos och var i 2 timmar helt utan medvetande. Man slog på henne vinättika, men inget hjälpte, utom doktor Sages Alcali Volatilis fluor, som hon fick i näsan och sedan intog 25 droppar av. Hon är nu helt återställd.

----------------------------
 
0259Följande berättelse från Soissons visar farligheten av os, och förtjänar att göras allmänAnonym
1778, juli

FÖLJANDE BERÄTTELSE IFRÅN SOISSONS UTWISAR FARLIGHETEN AF OS, OCH FÖRTJENAR AT GÖRAS ALLMÄN

Tre män skulle utföra lödning i en trumma. De uppsteg var kvart för att hämta frisk luft och uppträdde då som druckna. Efter ett par timmar kom de inte upp utan hittades livlösa. En man hissas ned och lyckas med ett tåg få upp grytan med glöd. Sedan hissades de tre arbetarna upp. En av dem återkom strax till sans, medan två måste gnidas med ylle och vatten. Efter en halvtimme visade de tecken på liv. Då användes tobaksmaskinen och tobaken gjorde strax sin verkan och karlarna började röra sig.

Att stänka kallt vatten på den avdomnade ger effekt. Även en piga i Göteborg räddades genom att hon lades i en snödriva och bestänktes med vatten.

----------------------------
 
0260Utdrag ur redovisning av en del växter som undertecknad under åren samlat och försäntKjellström, Pet. Mag.
1778, juli

UTDRAG PÅ EN DEL WÄXTER, SOM UNDERTEKNAD PÅ ANFÖRDE ÅREN SAMLAT OCH FÖRSÄNT

Redovisas åren 1754, 1762 och 1770 hur många skålpund av varje växt som försålts. På egen plantage har en mängd växter planterats och framdragits. Dessa kan dagligen erfås.

----------------------------
 
0261Anmärkningar angående handelnAnonym
1778, juli

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE HANDEL

Man skulle önska att en och annan tänkande landsman, skulle sträcka sitt snille till en avhandling angående handel, att biträda Journalen med. Redovisas hur många skepp, som gått från Nordsjön till Östersjön förra året och från vilka länder de voro.

Redovisas priser från marknad i Vänersborg och Karlstad.

Redovisas Englands handel med Sverige från 1720 till 1769.

----------------------------
 
0262Anteckningar angående folknumrenAnonym
1778, juli

ANTECKNINGAR ANGÅENDE FOLK-NUMERN

I Norrköping är 280 födda och 478 döda.

I Karlskrona föddes 61 barn och dog 55 personer.

I Göteborg föddes 455 och dog 335. En av dem var Anna Thalena Gathe född 1694 och gift 1711. Hon hade i det äktenskapet en dotter nu 66 år. Gifte sig andra gången 1713 och fick 5 söner och 8 döttrar. Den yngsta är 41 år. Hon bars till graven av barnbarn och barnbarns barn. Hon hade 50 barnbarns barn.----------------------------
 
0263Berömliga gärningarPatriotiska Sällskapet
1778, juli

BERÖMLIGE GÄRNINGAR

Vår Nådigaste Konung har behagat uttrycka sitt välbehag över den författning, som antagits i pastoratet, att sörja för de fattiga. En socken ansåg sig för ringa till detta, men bruksherrar och andra vid Lilla Edet har gjort sammanskott till dem.

Vid marknaden i Kristinehamn ha bruksägarna av ädelmodigt medlidande förenat sig till ett sammanskott på 3 riksdaler 16 skilling specie för varje skeppund hammarskatt till denna stadens innevånare och till uppbyggnad av de avbrända publika husen. Även från Gävle och Göteborg har kommit understöd.

----------------------------
 
0264Märkvärdiga händelser i naturenAnonym
1778, juli

MÄRKVÄRDIGA HÄNDELSER I NATUREN

En man, Börje Jonsson i Värmland, förfrös både händer och fötter så illa, att fingrarna föllo av efter handlederna och fötterna efter fotlederna. Trots detta är han en duktig klensmed och gör de bästa klockor.

Ett stort jordras inträffade i Berghems socken. Halva socknen är nu avstängd från kyrkan. 5 bönder förlorade sina åkrar.

I Söderköping inträffade 31 mars ett töväder och regn, som fyllde strömmarna, så att de svämmade över 7 broar. Kyrkan och staden blev översvämmade.

Den 18 april drog ett ras med sig lastageplatsen Fyrudden vid Stegeborg ned i sjön. Där fanns 5500 skeppund järnmalm, som följde med i djupet. Föga eller intet kan bärgas. 100 skeppund tackjärn höll också på att dragas i djupet. Knutstenarna på sjöboden sjönk och jorden under boden försvann.

----------------------------
 
0265Utdrag ur herr landshövdingens i Uleåborgs län till Kungl- Kommerskollegium ingifna berättelse om årsväxten för nästlidet årAnonym
1778, juli

UTDRAG AF HERR LANDSHÖFDINGEN UTI ULEÅBORGS LÄN TIL KONGL COMMERCE-COLLEGIUM INGIFNE BERÄTTELSE OM ÅRSWÄXTEN FÖR NÄSTLEDIT ÅR

På grund av mycket väta har både säden och höet blivit skadat. Det kommer inte att råda brist på foder till boskapen.

----------------------------
 
0266Anmärkningar angående väderleken i juni 1778Patriotiska Sällskapet
Endast under 3 dagar har det varit helt klart.

----------------------------