2222Översikt av åkerbrukssättet i EnglandThaer, Albrecht
1813, sept-okt

KORT ÖFWERSIGT AF ÅKERBRUKSSÄTTET I ENGLANDS SERSKILTA PROVINSER ELLER SÅ KALLADE GREFSKAP, ISYNNERHET I AFSEENDE PÅ DE DERSTÄDES BRUKLIGA OLIKA OMLOPPSSÄDEN; AF PREUSSISKE STATS-RÅDET ALBRECHT THAER.

I det följande anföres endast de allmänna brukningssätten och inte de sällsynta förbättrade hushållsmetoder, som är antagna på vissa ställen.

I Northumberland är jorden storskiftad och lanthushållningen bättre än i de flesta andra orter. Jorden är vid västkusten bördig. Genom det förträffliga betet hålls mycket får av cheviotrasen. Här brukas tredingsädet träda, vete och havre. Förhållandet mellan åkerbruket och boskapsskötseln är här den bästa i landet.

I Cumberland, som är ett oändligt skönt landskap, ligger största delen som äng. Marken är gräsrik och då den uppköres sås havre, korn och åter havre.

Arrendena är ärftliga men kan inte säljas utan ägarens tillstånd. En liten ränta uttages.

I Westmoreland råder ett liknande hushållssätt.

I Durham på den fuktiga lerjorden sås omväxlande rovor och korn.

I Lancashire står lanthushållningen otroligt lågt. I stället är landskapet känt för sina utmärkta manufakturer. Lantmannen har ingen kunskap om cirkulationsjordbruk utan sår det som faller honom in. Gödsel påföres aldrig. Det enda som odlas med flit är potatis, dock på ett besynnerligt vis, som kallas Lazy-bed-metoden, översatt latsängsmetoden. Potatisen odlas bara till människoföda och för avsalu. Lönerna inom jordbruket har påverkats av manufakturerna och är mycket höga.

I Yorkshire finns tre olika hushållningssätt beroende på olika jordmån i de olika delarna. Här uppfödas ridhästar av hög kvalitet.

I Lincolnshire har blott få ställen ett gott åkerbruk.

Nottingham har mycket olika indelning på sitt jordbruk. Detta beror på gamla vanor.

Stafford och Derbyshire har väl avpassad jämvikt mellan åkerbruk och boskapsskötsel. Denna ort har gjort goda framsteg sedan arrendetiden förlängdes. Vidare har man goda redskap.

De mitt i landet liggande grevskapen ägnar sig helt åt boskapsskötsel och bereder ost och mjölk och smör. Åkerbruket betraktas som binäring och understöd till ladugården.

I Norfolk är jordbruket förträffligt med många goda hushållare. Vidare finns de mindre vackra men högproducerande mjölkkorna av den kulliga suffolkerrasen.

Likaså i Suffolk och Cambridge har man på sina håll förträfflig odling. Essex och Middlesex har ganska slätt jordbruk.

I Huntington, Hartford, Buckingham och Berkshire idkas jordbruk med omtanke. Där är den märkvärdiga Windsor-Park beläget.

I Kent brukas de små egendomarna av ägaren. De större egendomarna styckas till mindre enheter. På flera ställen får man för litet gödsel vilket kan kompenseras genom att man tar till vara sjöväxter vid ebb. Gödsel finns också att få från London. Plogarna som används är mycket tunga och drages av flera hästar.

Kritkullarna i östra Kent nyttjas till bete åt fåren.

----------------------------
 
2223Anmärkningar angående väderleken i augusti och september 1813Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
2224Översikt av åkerbrukssättet i England (forts från 922)Thaer, Albrecht
1813, nov-dec

KORT ÖFERSIGT AF ÅKERBRUKSÄTTET I ENGLANDS SERSKILTA PROVINSER ELLER SÅ KALLADE GREFSKAP, ISYNNERHET I AFFSEENDE PÅ DE DERSTÄDES BRUKLIGA OLIKA OMLOPPSSÄDEN; AF PREUSSISKE STATS-RÅDET ALBRECHT THAER.

På ön Shepey omväxlar man med bönor och vete. Denna orts vete anses vara det bästa i landet. Även kålodling har börjat sprida sig. Annars odlar man efter väderlek och tycke. I närheten av Themsen sås ofta ärter, vilka spritade förs in till London. Råg och vintervicker avbetas om våren av digivande tackor med sina lamm. Här hålls ingen boskap utom får, då man får gödsel från London.

Kent förser nästan ensamt Londons torg med vete. Även humle och handelsväxter odlas.

På de stora godsen i Surrey och Suffer följes en snillrik hushållsmetod. Drillkultur, potatisodling för boskapsfoder och början till stallfodring träffas här på många ställen.

I de övriga södra och västra delarna av England och i Wallis idkas åkerbruket ganska illa. Avkastningen är helt eländig. Brist på gödsel är bl.a. orsaken. Den kalkgödning som ersätter gödseln är inte verksam tillräckligt. Åkrarna läggs igen till äng och betesmark för får.

----------------------------
 
2225Försök med potatissorterBillberg, G J
1813, nov-dec

BERÄTTELSE OM ANSTÄLDT FÖRSÖK MED DE AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET ÅR 1813 INFÖRSKRIFNE POTAT-SORTER.

Då frosten förlidet år kom tidigt förstördes potatisskörden. Patriotiska Sällskapet skaffade då sättpotatis från England och lät en del provodla. Jag anmälde mitt intresse. Tyvärr kom de hit mycket sent men den 8 juni var de satta.

Under sjötransporten hade de skjutit långa ålar så jag trodde de skulle vara förstörda. Men den gynnsamma väderleken och varsam plantering gjorde att de kom upp. För att kunna jämföra resultatet planterades ett lika stort mått på samma jordrymd av varje sort. Hela sommaren hölls ogräset borta.

White kidney gav 218 st och var givande. Den var jämnt liten.

Red nose kidney gav 150 st och vägde inte så mycket.

Early forcing gav 118 st och var ringa givande och tycks inte förtjäna att odlas.

Early shaws gav 160 st och var den bästa.

Red apple gav 160 och Champions gav 108 st. De synes inte vara att förkasta.

Redogörelse för de Sätt-Potäter som Kungl. Patriotiska Sällskapet mig förärade år 1813 och vilka utplanterades den 8 juni vid bostället Wijk.Elsa Beata Wredes redovisning av potatisodlingen.

Champions gav 723 st fullkomliga sättningsnötter. De var friska, goda men olika till skapnaden.

Av Early Shaws sattes 8 st och gav 240 st av vanlig smak och rika på ögon.

Early forcing tidig sort. Planterades 4 st och gav 45 sättbara frukter med vanlig smak.

Av Red nosed eller rödnäsige njurpotatisen sattes 6 st och gav 110 tillbaka. De var vita och förträffliga i smaken. Olyckligtvis vore de fallne för sjukdomen curl.

Av Red apple eller röd äppelpotatis sattes 4 st och gav 125 blekröda potäter friska och läckra till smaken med en besynnerlig mjölaktighet.

Av White kidneys eller vita njurpotatisen sattes 1 st och gav 6 st fulla av curl och skabb.

På Wijk planterades 1 frö som jag fått från Amerika 1801. Dess planta gav besynnerliga blad och blommor. På hösten upptogs plantan i närvaro av ett stort sällskap och befanns att detta frö givit 87 vackra blekröda potatisar med tydliga ögon. Även fanns där 37 matnyttiga äppellika rötter. De kallades hädanefter Oscariner.

Tillägg om de i föregående artikel nämnde Potat-Sorter.

Det har bara inkommit dessa två rapporter med resultat från de nio personer som åtog sig att provodla de från England införskrivna sättpotatisarna. Potatis är en växt som kräver den största uppmärksamhet och kunskap om slag, odling och användande. 1795 gav Engelska Åkerbruks-Colleigiet ut en berättelse med samlade underrättelser om potatisväxten.

Av ovannämnda sex sorter som kom till Sverige för provodling våren 1813, var Champion eller kämpar en gul stor och rund sort. Anses inte mycket givande men omtyckt för sin tidiga växt och att inte vara underkastad sjukdomen curl.

Red nose kidney rödnäsige njurpotatis även kalla Pink nose är smala vita med röd ända. De får ofta curl.

Minst givande är Red apple som blir stor och rund med tjockt skal.

White kidney vita njurpotatisen är fallen för att få curl.

Tidig Cumberland eller kungspotatisen är en förträfflig sort som efter hand utestänger alla andra sorter.

----------------------------
 
2226Utdrag ur brev angående bönorna av Betiska Strageln eller Kaffe StragelnSilversparre, G U
1813, nov-dec

UTDRAG AV BREF ANGÅENDE BÖNORNA AF BETISKA STRANGELN ELLER KAFFE-STRANGELN (ASTRAGALUS BAETICUS), SURROGAT FÖR DE WANLIGA KAFFEBÖNORNA.

Nyligen anfördes i tidningarna ett kaffesurrogat, som dock måste ha tillsats av riktigt kaffe. Då det är nästan omöjligt att bannlysa denna husgud för svenska allmänheten, som utsuger landet på pengar, bör en inhemsk växt kunna ersätta kaffet.

Efter min övertygelse finns en sådan, nämligen kaffestrangeln. Den har en böna som både i färg och hårdhet liknar den västindiske och ger ett välsmakande och hälsosamt kaffe.

Bränningen skall ske något lindrigare men i övrigt behandlas den lika som riktigt kaffe. Det är dessutom billigt. Jag ämnar nästa år om jag lever så dessa bönor som annat säde samt genom ett par valsar ta dem ut deras skidor, vilket annars är ett långsamt göromål.

----------------------------
 
2227Utdelade hedersbelöningarPatriotiska Sällskapet
1813, nov-dec

UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.

För odling och skicklighet i mekanisk slöjd.

För kostnadsfri undervisning åt fattiga barn. För vård och uppfostran åt 17 faderlösa barn.

För trogen och flitig tjänst inom jordbruket.

För uppskattat arbete vid Lerums Bomullsfabrik.

----------------------------
 
2228Anmärkningar angående väderleken för oktober och november 1813Patriotiska Sällskapet


----------------------------