2217Om jordbruksarrenden i EnglandAnonym
1813, juli-aug

OM JORDBRUKS ARRENDEN I ENGLAND.

Ägaren av land ingår kontrakt med arrendatorn på villkor att båda kommer överens. Land som ägs genom Kungl. donation vidkänns en liten ränta av ägaren.

I England finns inte bönder och torpare som i Sverige. Engelska farmers är arrendatorer. Dagsverkare är personer som arbetar på landet, där de få mest betalt. Detta innebär den olägenheten att de uteblir och strandsätter jordägaren. De bor i kojor med blott en liten täppa till och betalar till ägaren för hyran. Vid höbärgningen kommer många från Wales och Irland.

Det finns olika arrenden beroende på land och egendom.

Äganderätten är indelad i Freehold, som är den högsta, där ägaren har fullkomlig frihet. Han betalar dock en liten ränta, en gås eller höna och ett pepparkorn, som på bestämd dag skall erläggas. Om inte förlorar han äganderätten till kronan eller den societet av vilken den varit donerad.

Ett distrikt kallas Manor och ägaren Lord of the Manor. Han är snart sagt en småkung. Han är också domare. Detta är nu inte mer än ett kontor där räntor uppbäres och kontrakt skrives. Därav namnet copyhold.

Leafehold är det tredje slaget. Det är ett vanligt arrende med kontrakt ofta på 100 år. Ingenting rubbar kontraktet. Utan överenskommelse får inte äng ändras till åker och åbyggnaderna inte ändras.

Allmänna taxor i England är Kings taxes och Parliamentary Taxes. Vidare finns fönsteravgift, koltaxa, skorstenstaxa. Dessa taxor är lika på landet och i staden, där också renhållning och gathållning skall betalas.

I varje församling hålles fattighus och arbetshus.

----------------------------
 
2218Utdrag ur ett brev av Journalens redaktörSchenström, J M
1813, juli-aug

UTDRAG UR BREF TILL JOURNALENS REDACTEUR.

Då det inte finns möjlighet att köpa ostindiskt fnöske har jag stöpt vanligt tryckpapper i blyättika och låtit det torka i solen. Det har blivit det bästa fnöske.Redaktörens tillägg.

Denna uppgift är försökt och bestyrkt. Detta fnöske är lättare att preparera och tager mindre plats, släcker inte svavelstickan och ger inte smak åt tobaken om den används att tända pipan med. Det kan aldrig vara skadligt för hälsan.

----------------------------
 
2219Sätt att utrota lanthavreAnonym
1813, juli-aug

SÄTT ATT UTROTA LANDTHAFRE.

Det vanligaste sättet är att låta åkern ligga i träda och slå landhavren innan den blir mogen. Ladugården får därigenom gott foder. Nackdelen är att rötterna finns kvar och utsuger jorden.

Ett bättre sätt var, att på ett stycke med lerblandad mylla där korn vuxit och till 2/3 utgjordes av landhavre, lägga åkern i träda. Den kördes och såddes om hösten med råg. Någon landhavre visade sig men andra året var den borta. En annan åker med mycket sand blev också fri från landhavre efter att man sått råg.

Ett försök att så först vete och sedan korn misslyckades. Det var först rågen som tog bort landhavren.

----------------------------
 
2220Utdelade hedersbelöningarPatriotiska Sällskapet
1813, juli-aug

HEDERSBELÖNINGAR UTDELTA AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.

För dikning och kärrmarksodling och lång och trogen tjänst

----------------------------
 
2221Anmärkningar angående väderleken för juni och juli 1813Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
2222Översikt av åkerbrukssättet i EnglandThaer, Albrecht
1813, sept-okt

KORT ÖFWERSIGT AF ÅKERBRUKSSÄTTET I ENGLANDS SERSKILTA PROVINSER ELLER SÅ KALLADE GREFSKAP, ISYNNERHET I AFSEENDE PÅ DE DERSTÄDES BRUKLIGA OLIKA OMLOPPSSÄDEN; AF PREUSSISKE STATS-RÅDET ALBRECHT THAER.

I det följande anföres endast de allmänna brukningssätten och inte de sällsynta förbättrade hushållsmetoder, som är antagna på vissa ställen.

I Northumberland är jorden storskiftad och lanthushållningen bättre än i de flesta andra orter. Jorden är vid västkusten bördig. Genom det förträffliga betet hålls mycket får av cheviotrasen. Här brukas tredingsädet träda, vete och havre. Förhållandet mellan åkerbruket och boskapsskötseln är här den bästa i landet.

I Cumberland, som är ett oändligt skönt landskap, ligger största delen som äng. Marken är gräsrik och då den uppköres sås havre, korn och åter havre.

Arrendena är ärftliga men kan inte säljas utan ägarens tillstånd. En liten ränta uttages.

I Westmoreland råder ett liknande hushållssätt.

I Durham på den fuktiga lerjorden sås omväxlande rovor och korn.

I Lancashire står lanthushållningen otroligt lågt. I stället är landskapet känt för sina utmärkta manufakturer. Lantmannen har ingen kunskap om cirkulationsjordbruk utan sår det som faller honom in. Gödsel påföres aldrig. Det enda som odlas med flit är potatis, dock på ett besynnerligt vis, som kallas Lazy-bed-metoden, översatt latsängsmetoden. Potatisen odlas bara till människoföda och för avsalu. Lönerna inom jordbruket har påverkats av manufakturerna och är mycket höga.

I Yorkshire finns tre olika hushållningssätt beroende på olika jordmån i de olika delarna. Här uppfödas ridhästar av hög kvalitet.

I Lincolnshire har blott få ställen ett gott åkerbruk.

Nottingham har mycket olika indelning på sitt jordbruk. Detta beror på gamla vanor.

Stafford och Derbyshire har väl avpassad jämvikt mellan åkerbruk och boskapsskötsel. Denna ort har gjort goda framsteg sedan arrendetiden förlängdes. Vidare har man goda redskap.

De mitt i landet liggande grevskapen ägnar sig helt åt boskapsskötsel och bereder ost och mjölk och smör. Åkerbruket betraktas som binäring och understöd till ladugården.

I Norfolk är jordbruket förträffligt med många goda hushållare. Vidare finns de mindre vackra men högproducerande mjölkkorna av den kulliga suffolkerrasen.

Likaså i Suffolk och Cambridge har man på sina håll förträfflig odling. Essex och Middlesex har ganska slätt jordbruk.

I Huntington, Hartford, Buckingham och Berkshire idkas jordbruk med omtanke. Där är den märkvärdiga Windsor-Park beläget.

I Kent brukas de små egendomarna av ägaren. De större egendomarna styckas till mindre enheter. På flera ställen får man för litet gödsel vilket kan kompenseras genom att man tar till vara sjöväxter vid ebb. Gödsel finns också att få från London. Plogarna som används är mycket tunga och drages av flera hästar.

Kritkullarna i östra Kent nyttjas till bete åt fåren.

----------------------------
 
2223Anmärkningar angående väderleken i augusti och september 1813Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
2224Översikt av åkerbrukssättet i England (forts från 922)Thaer, Albrecht
1813, nov-dec

KORT ÖFERSIGT AF ÅKERBRUKSÄTTET I ENGLANDS SERSKILTA PROVINSER ELLER SÅ KALLADE GREFSKAP, ISYNNERHET I AFFSEENDE PÅ DE DERSTÄDES BRUKLIGA OLIKA OMLOPPSSÄDEN; AF PREUSSISKE STATS-RÅDET ALBRECHT THAER.

På ön Shepey omväxlar man med bönor och vete. Denna orts vete anses vara det bästa i landet. Även kålodling har börjat sprida sig. Annars odlar man efter väderlek och tycke. I närheten av Themsen sås ofta ärter, vilka spritade förs in till London. Råg och vintervicker avbetas om våren av digivande tackor med sina lamm. Här hålls ingen boskap utom får, då man får gödsel från London.

Kent förser nästan ensamt Londons torg med vete. Även humle och handelsväxter odlas.

På de stora godsen i Surrey och Suffer följes en snillrik hushållsmetod. Drillkultur, potatisodling för boskapsfoder och början till stallfodring träffas här på många ställen.

I de övriga södra och västra delarna av England och i Wallis idkas åkerbruket ganska illa. Avkastningen är helt eländig. Brist på gödsel är bl.a. orsaken. Den kalkgödning som ersätter gödseln är inte verksam tillräckligt. Åkrarna läggs igen till äng och betesmark för får.

----------------------------
 
2225Försök med potatissorterBillberg, G J
1813, nov-dec

BERÄTTELSE OM ANSTÄLDT FÖRSÖK MED DE AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET ÅR 1813 INFÖRSKRIFNE POTAT-SORTER.

Då frosten förlidet år kom tidigt förstördes potatisskörden. Patriotiska Sällskapet skaffade då sättpotatis från England och lät en del provodla. Jag anmälde mitt intresse. Tyvärr kom de hit mycket sent men den 8 juni var de satta.

Under sjötransporten hade de skjutit långa ålar så jag trodde de skulle vara förstörda. Men den gynnsamma väderleken och varsam plantering gjorde att de kom upp. För att kunna jämföra resultatet planterades ett lika stort mått på samma jordrymd av varje sort. Hela sommaren hölls ogräset borta.

White kidney gav 218 st och var givande. Den var jämnt liten.

Red nose kidney gav 150 st och vägde inte så mycket.

Early forcing gav 118 st och var ringa givande och tycks inte förtjäna att odlas.

Early shaws gav 160 st och var den bästa.

Red apple gav 160 och Champions gav 108 st. De synes inte vara att förkasta.

Redogörelse för de Sätt-Potäter som Kungl. Patriotiska Sällskapet mig förärade år 1813 och vilka utplanterades den 8 juni vid bostället Wijk.Elsa Beata Wredes redovisning av potatisodlingen.

Champions gav 723 st fullkomliga sättningsnötter. De var friska, goda men olika till skapnaden.

Av Early Shaws sattes 8 st och gav 240 st av vanlig smak och rika på ögon.

Early forcing tidig sort. Planterades 4 st och gav 45 sättbara frukter med vanlig smak.

Av Red nosed eller rödnäsige njurpotatisen sattes 6 st och gav 110 tillbaka. De var vita och förträffliga i smaken. Olyckligtvis vore de fallne för sjukdomen curl.

Av Red apple eller röd äppelpotatis sattes 4 st och gav 125 blekröda potäter friska och läckra till smaken med en besynnerlig mjölaktighet.

Av White kidneys eller vita njurpotatisen sattes 1 st och gav 6 st fulla av curl och skabb.

På Wijk planterades 1 frö som jag fått från Amerika 1801. Dess planta gav besynnerliga blad och blommor. På hösten upptogs plantan i närvaro av ett stort sällskap och befanns att detta frö givit 87 vackra blekröda potatisar med tydliga ögon. Även fanns där 37 matnyttiga äppellika rötter. De kallades hädanefter Oscariner.

Tillägg om de i föregående artikel nämnde Potat-Sorter.

Det har bara inkommit dessa två rapporter med resultat från de nio personer som åtog sig att provodla de från England införskrivna sättpotatisarna. Potatis är en växt som kräver den största uppmärksamhet och kunskap om slag, odling och användande. 1795 gav Engelska Åkerbruks-Colleigiet ut en berättelse med samlade underrättelser om potatisväxten.

Av ovannämnda sex sorter som kom till Sverige för provodling våren 1813, var Champion eller kämpar en gul stor och rund sort. Anses inte mycket givande men omtyckt för sin tidiga växt och att inte vara underkastad sjukdomen curl.

Red nose kidney rödnäsige njurpotatis även kalla Pink nose är smala vita med röd ända. De får ofta curl.

Minst givande är Red apple som blir stor och rund med tjockt skal.

White kidney vita njurpotatisen är fallen för att få curl.

Tidig Cumberland eller kungspotatisen är en förträfflig sort som efter hand utestänger alla andra sorter.

----------------------------