2181Anmärkningar angående väderleken för dec. 1811 och jan. 1812Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
2182Beskrivning av tegeltillverkning utan ugn i fria luften. Ritningar på tegelstaplar och ugnarHolmberg, J W
1812, mars-april

FULLSTÄNDIG BESKRIFNING OM MUR-TEGELS TILLWERKING SAMT BRÄNNING UNDER BAR HIMMEL, UTAN MURADE UGNAR, MED STOR BESPARING AV WED, TID OCH ARBETE; JEMTE NÖDIGA RITNINGAR PÅ LER-BRÅKOR, TEGEL-STAPLAR OCH UGNAR.

Varma boningsrum är nödvändigt för oss svenskar, som bo i ett kallt klimat.

Vårt felaktiga och vårdslösa byggnadssätt bidrager till skogarnas utdöende, dels genom att husen uppföres av trä, dels genom den myckenhet bränsle som åtgår i dessa hus. På många orter råder brist på timmer och till följd därav är det dyrt. Därför känner jag mig föranlåten att ge anvisning på ett annat byggnadsmaterial, som är varaktigare och mindre kostbart.

Företrädet av stenhus torde vara uppenbart för alla. Ändå bygger man av trä på landet. Detta beror på att teglet måste köpas från ett tegelbruk till stor kostnad. Här vill jag visa att var och en kan bränna sitt eget tegel om man bara har tillgång på sand och lera.

Beskrivningen har jag gjort så tydlig att annan undervisning inte behövs, men det vore önskvärt att ståndspersoner på landet gjorde en början för att uppmuntra och vägleda allmogen. Dessa vill sällan prova något nytt utan synbara bevis.

På höglänta ställen finns ofta en hård sandblandad lera, som behöver kastas upp i högar och ligga över vintern. Sedan är den lämplig till tegel. En hushållare bör alltid ha högar av sådan lera till pass.

Teglet får inte torka i sol och blåst utan skall antingen torkas inomhus eller överskottad med gammal halm. Det skadas inte av regn.

Den största svårigheten för den som är ovan vid stenbyggnader är att få grunden stark. Detta avhjälps med gråsten. Våra förfäder byggde ju hela kyrkor av kullersten.

Ritning på en lerbråka som dras med oxe eller häst. Dessutom en ritning på en form av eketrä. Vidare behövs 3 skottkärror, en sandharpa och ett strykbord.

Saknas tjänliga hus att införa teglet i om tillverkningen sker på något avstånd från gården, inrättas enkla tegelskjul.

Beskrivning hur man bränner utomhus vid en tillverkning av 1000 - 20000 tegel.

Beskrivning av leror. De olika sorterna mer eller mindre tjänliga.

----------------------------
 
2183Anmärkningar angående väderleken för februari och mars 1812Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
2184Beskrivning om murtegels bränning under bar himmelAnonym
1812, maj-juni

BESKRIFNING OM MURTEGELS BRÄNNING UNDER BAR HIMMEL M M (Fortsättning från förra häftet)

Bränningssättet.

Då teglet är vädertorrt tillreds elden av kluven ved och ris. Det är viktigt att alla piporna tänds på en gång. Är teglet inte torrt går det ur flisor och likaså om elden är för stark. Man lägger på bränsle hela tiden så att elden blir jämn. Börjar pipteglet smälta sänks värmen.

Det tegel som bränns på fria marken, är lika bra som det som bränns i ugn. Enda skillnaden är att de yttre stenarna inte bränns på utansidan. De kan dock användas vid murning, om man vänder den obrända sidan inåt. För den som har gamla dåliga ugnar eller vill bygga nya ges ritning och beskrivning på hur sådant kan ske. Dessa beständiga ugnar är inte så kostsamma. Besväret är att de måste rappas om på utsidan efter varje bränning.

Troligtvis kommer tegelbrännarna att förkasta denna metod, då de är vana att få betalt efter den tid bränningen sker och säkert inte vill lära sig något nytt.----------------------------
 
2185Bihang innehållande förslag på kostnaden för stenhusbyggnad i jämförelse med trähusbyggnad, jämte beskrivning på murbruk och kalkbränningAnonym
1812, maj-juni

BIHANG, INNEHÅLLANDE FÖRSLAG ÖFWER KOSTNADEN AF STENHUSBYGGNAD OCH TRÄHUSBYGGNAD, I JEMFÖRELSE MED HWARANDRA, JEMTE BESKRIFNING PÅ MURBRUK OCH KALKBRÄNNING

Förslag över kostnaden av stenhusbyggnad och trähusbyggnad i jämförelse med varandra. Stenhusbyggnaden behöver inte repareras om taken underhålls. Detta gör att de inte blir så kostsamma.

Murbruk. En grop grävs och där läggs leran och vattnet och blandas med handspakar, som skall vara trekantiga i ändan. Lervattnet skall vara som välling. Sedan blandas lervattnet med sanden till lagom konsistens.

Taktegeltillverkning. Här bör man anlita en tegelslagare, som är van vid att tillverka tegel. Korsvirkeshusen i Skåne är svåra att hålla dragfria och fordra mycket underhåll. Lerhusbyggnad är förmånlig i trakter där man saknar skog. Särskilt lämpligt är att ha lergolv, vilka är beständiga. De är något kalla på vintern, men det kan man avhjälpa med mattor av alla slag. Bakugnar och spisar kan med fördel byggas av lera.

Beskrivning av en kalkbränningsugn.

----------------------------
 
2186Anmärkningar angående väderleken för april och maj 1812Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
2187Om boskapsskötseln i avseende på dess olika föremål; av Sir John SinclairSinclair, John
1812, juli-aug

OM BOSKAPSSKÖTSELN, I AFFSEENDE PÅ DESS OLIKA FÖREMÅL; AF SIR JOHN SINCLAIR, BARONET

Boskapsskötseln kan indelas efter dess olika inriktning. 1) avelns förbättring, 2) ymnig och god mjölk, 3) uppfödning av slaktdjur, 4) uppfödning av kalvar, 5) att få goda dragare.

Man bör skilja djuren åt efter ålder. Gamla djur är avundsjuka på yngre och kör bort dem från det bästa betet. Korna skall föras till tjuren och detta kan ske vid två års ålder. Kalven skall dia kon, vilket gör henne till en bra mjölkko.

För att få god mjölk skall man skaffa sig ett gott koslag och en bra mjölkpiga. Undersöka om mjölken med framgång kan förvandlas till ost och smör. Det räcker att mjölka två gånger om dagen. Ladugårdspigan måste hantera djuren ömt och umgås med dem med mildhet. En ko mjölkar bäst mellan 6-12 års ålder. Många börjar göda kon tidigt, då det är svårare att göda ett äldre djur. Här måste man räkna på vinsten av mjölk och slaktdjur. Beskrivning hur man bäst föder slaktdjur. Många anser att det lönar sig bättre att göda kalvarna och sälja på torget, än att föda dem till mjölkkor. Kalven sätts i eget bås och föds till en början sparsamt, annars kan han få avsmak för föda. Han åderlåts en gång i veckan för att rena blodet och undvika sjukdomar. Ett stycke krita hängs upp i kätten, inte för att köttet skall bliva vitt, men för att det behagar kalven att slicka på det. Det hjälper att bryta syran i magen. Man bör inte försoffa kalvarna med att ge dem brännvin eller opium, vilket förekommer på vissa ställen.

Oxen får inte gödas för tidigt, då duger han inte till dragare. Nu kan han öka i vikt vid 12 års ålder om man ger honom oljekakor. Han bör tämjas vid 3 års ålder. Gälla kvigor lär ska vara lika starka som en häst.

----------------------------
 
2188Sätt att fånga lax med rev och krokAnonym
1812, juli-aug

SÄTT ATT FÅNGA LAX MED REF OCH KROK

Denna metod beskrevs redan 1801 i en skrift tryckt vid Sundqvistska Tryckeriet och bör inte få falla i glömska. 50 famnar garnrev görs i ordning. Därpå fästes mässingskrokar med tafs av mässing och agnas med färsk strömming. Reven läggs ut och man fäster träspjälor, så att den flyter. Båda ändarna av reven sänkes till botten med en sten. När laxen fastnat på kroken tas den upp med hjälp av ett ljuster eller slås ihjäl med en påk.

----------------------------
 
2189Beskrivning på en god trädsalvaAnonym
1812, juli-aug

BESKRIFNING PÅ EN GOD TRÄDSALFWA

Så mycket salva, som ryms i en hattkulle görs i ordning på en gång. Det räcker länge. Kodynga, gul lera, kohår blandas till en deg. Den breds ut på en sten och dränks med terpentin, som arbetas in med en trästöt. Degen sveps in i en svinblåsa och nedgrävs i jorden, där den håller sig mjuk. Strykes på ympstället.

----------------------------