2131Sätt att anstryka timmervägg och brädtak till förvarande mot röta och droppRuthensparre, J L
1810, juli-aug

SÄTT ATT ANSTRYKA TIMMER-WÄGG OCH BRÄD-TAK TILL FÖRWARANDE MOT RÖTA OCH DROPP

Denna metod har givit ett mycket gott resultat. Rödfärg, kalk, mönja, alun, rågmjöl kokas med friskt källvatten fullmättat med vitriol. Anstrykningen bör ske varm och helst två gånger. Sedan den torkat och rödfärgen börjat smeta överstryks allt med grov Smålandstjära uppblandad med sältran och skraptalg. Tjärgrytan skall stå ute på ett fält, då den lätt kan slå eld. Man bör ha sand tillhands att släcka med.

----------------------------
 
2132Underrättelse om Danska Sällskapet för inländsk konstflitAnonym
1810, juli-aug

UNDERÄTTELSE OM DANSKA SÄLLSKAPET FÖR INLÄNDSK KONSTFLIT

Sällskapet instiftades 1808 och uppropet löd: Inbjudan till alla Danmarks och Norges män att förenade understödja de inländska manufakturer och skada fienden genom att högtidligen förplikta sig att hädanefter inte köpa engelska varor. Denna inbjudan mötte stort bifall och konungen av Danmark gav sitt höga välbehag. Många skrev under den tryckta förbindelsen helt, medan andra ville ha vissa förbehåll: Jag köper danska varor om de är lika billiga och goda som de engelska etc. Det fanns dock kritiker.

Sällskapet har 25 ledamöter i 5 kommittéer, matematisk-mekanisk, fysik-kemi, lagkommitté, handelskommitté, manufakturkommitté. Dessutom ges ut en tidskrift och premier. Vidare skall årliga utställningar ordnas.

----------------------------
 
2133Holländarnas sätt att salta sillAnonym
1810, juli-aug

HOLLÄNDARNES SÄTT ATT SALTA SILL

Första saltningen sker efter rensning och inläggning i täta kärl under 14 dagar.

Omsaltningen hindrar den blodiga laken att ruttna. Nu kokas och skummas den avrunna saltlaken och blandas med krossade mjölkar, 30 per tunna.

----------------------------
 
2134Utdelade hedersbelöningar av Kungl. Patriotiska SällskapetPatriotiska Sällskapet
1810, juli-aug

UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET

För utmärkt idoghet i jordbruket, genom betydlig uppodling av oländig mark till åker och äng, stenbrytning, fruktträdsplantering och gärdning med dubbel stengård till ett ansenligt belopp.

För idogt bemödande att med råd och föredöme arbeta på utrotande av den fördom mot hästslakt och hästkötts nyttjande till mat, som hos allmogen på vissa orter är härskande. För lång och trogen tjänst.

----------------------------
 
2135Anmärkningar angående väderleken för juni och juli 1810Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
2136Om fördomar hos allmogen och deras skadliga verkan på lantbruketAnonym
1810, sept-okt

OM FÖRDOMAR HOS ALLMOGEN OCH DERAS SKADLIGA WERKAN PÅ LANDTBRUKET

Allmogen tror liksom det gamla Rom på teckentydare, himlafenomen, stjärntydare. Man tror på själavandringen, sibyllor, spåkvinnor sysselsatta med häxeri och läkekonst. Många arbetstillfällen har gått tillspillo medan man väntat på den yttersta dagen. Man läser kunskap om kommande ting i djurens inälvor. Man offrar inte längre människor, men väl saker för kommande välfärd. Jägare respekterar fortfarande skogsrået. Utbördingar, tomtegubbar, sirener och strömkarlar sjunger och spelar ännu. Näcken stryper ännu folk, så att de drunknar. Dvärgen härskar i smedjan om natten. Spöken, busar och troll finns i mörkret. Kloka gubbar och gummor gör ännu tjänst. Djuren blir sjuka av trollskott.

Avgudadyrkan florerar, man ser Tor då han far genom skyn t.ex. Månen spelar stor roll i tideräkningen. En plötslig månförmörkelse gör att krigshärar kastar sig i fiendens händer. Man måste undvika vissa saker i ny eller nedan, särskilt när det gäller plantering. Bröd bakat i ny blir drygt, i nedan odrygt.

Vad lider inte åkerbruket av alla dessa inkrökta begrepp? Man skall så på vissa bestämda dagar, vare sig jorden är redo eller väderleken tjänlig. Att alltid så med den säd åkern är van vid är en annan helt felaktig fördom. Man fäller tårar vid missväxt, som man själv är orsak till.

Den 27 juli, sjusovaredagen ställer till mycket besvär. Regnar det den dagen, skall det regna i 7 veckor och man inrättar skörden därefter. En mera förlåtlig fördom är, att flera vill hålla fast vid den gamla stilen när det gäller tideräkningen.

I 50 år var fördomen mot potatis rådande i Sverige. Det tar sekler att ändra på allmogens tänkesätt. Potatisen infördes av soldaterna, som i det Preussiska kriget sett tysken livnära sig på denna knöl. Soldaterna fick befallning att ta den med hem och odla vid torpen. Bonden skrattade, men insåg att det var något att efterfölja. Patriotiska Sällskapet har gjort stora insatser för att sprida denna gröda.

----------------------------
 
2137Sätt att förvara potatis, uppgivet av Langford MillingtonAnonym
1810, sept-okt

SÄTT ATT FÖRWARA POTÄTER, UPPGIFWIT AF LANGFORD MILLINGTON

Han skalade och rev potatis och knöt in i ett kläde. Kakan var som en tunn ost och lades mellan bräder att torka. Den utpressade saften innehöll stärkelse eller mjöl, lämpligt till bakelser. Kakan var efter 3 år utan skada och smaklig. Även frusna potatisar kunde användas på detta sätt.

På det andra sättet förfor han lika, men gjorde en tunn kaka av potatisraspet. Det är inte nödvändigt att skala potatisen, men det förbättrar resultatet. Det visade sig enklare att mala potatisen än att riva och stöta den. På detta sätt tar potatisen inte upp någon stor lagringsyta.

----------------------------
 
2138Sätt att alstra jästAnonym
1810, sept-nov

SÄTT ATT ALSTRA JÄST

Malt kokas och slås att svalna i ett mindre kärl. Flyttas till ett större efter 30 timmar, då det börjat jäsa. Slås i ett tredje kar och kan nu användas att brygga med. Blir bättre om man tillsätter humle. Brödet som bakas på spadet blir inte beskt.

----------------------------
 
2139Medel att förvara jäst en längre tidAnonym
1810, sept-okt

MEDEL ATT FÖRWARA JÄST, EN LÄNGRE TID

När brygden är klar knyts den in i en servett och läggs i ett kärl med aska. Efter ett dygn har askan dragit ur vätskan och kvar är en deg. Den formas till små bollar och läggs att torka. Sedan kan de förvaras i torrt rum och vid användandet upplösas i vatten eller svagdricka.

----------------------------