2094Utdelade hedersbelöningarPatriotiska Sällskapet
1809, jan-febr

UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.

För arbeten i odlingsvägen, vittnande om en särdeles ovanlig omtanka och flit.

För visad berömlig lantmannaidoghet i åtskilliga delar.

För öm och nitisk barnuppfostran.

För berömligt uppförande under långvarig tjänst.

För prövad trohet och nit under långvarig tjänst på landet.

----------------------------
 
2095Anmärkningar angående väderleken för december 1808 och januari 1809Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
2096Beräkningar i lanthushållningenAnonym
1809, mars-april

BERÄKNINGAR I LANDTHUSHÅLLNINGEN

Avsikten med lanthushållningen är inte att dra högsta produktion ur jorden, utan att erhålla högsta fördel därav. Detta når man genom noggranna beräkningar. De journaler som förs visar ofta bara vinst och förlust, men inte hur de förhålla sig till varandra och orsakerna till förlusterna och vad man kan göra för att vända dessa till vinst.

I England bestäms omkostnaderna vid särskilda företag och vad vinst de kan medföra. Där jämförs odlingssätt och olika omloppsbruk med varandra. En invändning är att utgifter och inkomster anges i pengar och dess värde varierar mycket från tid till annan och från plats till plats. Istället bör tiden uppgivas för ett visst arbete med människor och dragare och inkomsten av en jordyta efter mål och vikt, hur mycket utsädet förökat sig.

Alla utgifter på en gård läggs samman och fördelas sedan på de olika ägorna. Att beräkna priset på arbete är svårare. Där måste kostnaderna för köket och hemaveln ingå och noggranna räkenskaper föras över tjänstefolkets utgifter. Samma sak med dragare, där alla utgifter skall tas med. Inkomsten av gödseln räknas ifrån. Gödselns värde bestäms av den vinst den lämnar efter användandet.

Vad kostar en ko eller vad ger den för vinst? Detta beror på om den betas eller stallfodras. Följer tabeller och beräkningar som författaren gjort.

----------------------------
 
2097Anmärkningar angående väderleken för februari och mars 1809Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
2098Beräkningar i lanthushållningenAnonym
1809, maj-juni

BERÄKNINGAR I LANDTHUSHÅLLNINGEN (FORTS. FRÅN FÖRRA HÄFTET).

Redovisning för inkomster och utgifter på 5 skiften. Skrivaren är medveten om att man kan ha olika uppfattning om de här uppgifterna men menar att det är viktigt att göra sådana kalkyler.

Föra noggrann dagbok för arbetstid både för folk och dragare i förhållande till uträttat arbete.

Att varje dag och vecka mäta fodret åt varje boskapsslag, dels mängd, dels beskaffenhet.

Åtskilja varje marks gröda och avkastning.

Föra noggrant hushållsregister.

Meddela det allmänna de märkvärdigaste resultat. Detta skulle underlätta för andra, som inte behövde anställa dyrbara experiment. Dessutom är detta grunden för att kunna lära lantbruk rent teoretiskt.

Tillägg till föregående ämne av redaktören.

Han skriver: Man har tyvärr anledning att frukta, att den kallsinnighet för kunskapers meddelande i tryck är stort i Sverige. Denna anmärkning om nationens synbara likgiltighet för litterär odling skulle väl vara ett obehörigt tillmäle mot ett folk känt för snille.

Beror denna likgiltighet och vedervilja för bokstäver på vårt stränga klimat och således lika svårt att utrota som gula febern i Philadelphia? Eller är den blott en följd av folkets fattigdom, att skylla sina otaliga och mera trängande behov på? Är det att jämföra med den kallsinnighet man visat potatisen under 40 år? Inte förrän soldater, som vistas i främmande land kunde tala om att potatisen inte var dödande vågade man prova.

Det vore skäl att en ny filosofisk väckelse kom till vårt land för att upplysa om det skrivna ordet.

----------------------------
 
2099Projekt till cirkulationsbruk mellan åker och ängSundler, J F
1809, maj-juni

PROJECT TILL CIRKULATIONS-BRUK EMELLAN ÅKER OCH ÄNG.

Efter sjösänkning, strömrensning och dikning redovisar han tillståndet och skötseln på 9 gärden.

----------------------------
 
2100Regler för transport av spanska fårAnonym
1809, maj-juni

REGLOR FÖR TRANSPORTEN AF SPANSKA FÅR.

20 gumsar och lika många tackor av det Leoneserska fårslaget har kommit till Stockholm med båt från Spanien och Portugal.

Under resan sköttes den enligt följande: De började dagsmarschen sent på förmiddagen för att undvika daggen. Efter en spansk mil fick de beta och dricka samt vila till 3 på eftermiddagen. De hann 3 spanska mil på dagen. De vilade under tak på natten. Vid utskeppningsorten fick de vila 3-4 dygn.

Baggarna och tackorna skiljdes åt ombord. Fick de skabb under resan kurerades de med krut upplöst i olja.

För att få matlust tvättas tänderna och tandköttet med ättika.

----------------------------
 
2101Anmärkningar angående väderleken för april och maj 1809Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
2102Om växtarters förändringar, deras förädling och urartande i ekonomiskt hänseendeAnonym
1809, juli-aug

OM WÄXTARTERS FÖRÄNDRINGAR, DERAS FÖRÄDLING OCH DERAS URARTANDE, I EKONOMISKT AFSEENDE.

Varje växt med ett visst utseende, som den fortplantar till sina avkomlingar, säges utgöra en art. Flera än 50000 särskilda arter är kända. För att kunna urskilja det ena från det andra har det blivit nödvändigt att uppfinna en metod eller system bestående av klasser, ordningar och släkten. På denna kunskap grundar sig botanikens studium.

Växternas indelning i släkter och arter grundar sig på deras likheter eller olikheter i deras byggnad. Skiljaktighet i rot, blad, stjälk, frukt eller blomma blir merendels kännetecknet på olika arter inom ett och samma släkte. Klimat och odling kan påverka växtens utseende. Man talar om naturliga, ädlade och blandade eller hybrida arter.

Naturliga arter benämns de växter, som föröka sig helt utan människor inblandning.

Ädlade arter innefatta förädlade genom människans åtgärd eller genom tillfällig yppighet i naturen, som människan kunnat utnyttja.

Det borde således finnas två klasser av ädlade arter. Dels de, som blivit förädlade av naturen och de som blivit det av människan.

Blandade arter är de, som befruktas av en annan växt. Detta tillskapas dagligen, vilket man kan se i Flöristernas Kataloger, som vänder sig till dem som har blomsterodling som passion. Jag vill säga till Flöristen - besök de orter där edra sköna blommor växa vilda - och ni skall se en oansenlig blomma, som givit härkomst till de dyrbara blommor ni nu sköter.

Genom såning, omsåning och plantering, omplantering har detta under kunna ske. Ha tålamod, så och plantera. Den minsta vildblomma kan bli en prunkande trädgårdsväxt. Än större tålamod måste trädskötaren ha. Klimatet och växtplatsen är viktiga. Man kan inte flytta ett plommonträd från Syrien, som är dess fädernesland till kalla Norden på en gång.

Man börjar att flytta till södra Europa och så småningom till Sverige. Det vita mullbärsträdet från Kina tål redan tämligen väl det svenska klimatet. Även jordmånen måste så småningom avpassas till växtens första växtplats.

Det är lättare att flytta växter från vårt klimat till södern än tvärtom. Det gäller att genom frösåning och ympning så sakta nå resultat och när man är nöjd kunna multiplicera till största antal växter. Erfarenheten har lärt att det är genom befröing, som växten mångdubblas. Detta måste ske flera gånger om dagen.

Ympning tjänar att förbättra sorterna men icke att skapa nya.

Planterar man ädlade växtslag i sämre klimat och sämre jordmån blir de sämre.

Naturliga arter kunna inte övergå i andra naturliga arter. Alltså kan inte vete förvandlas till havre. Den allmänna lag, som skiljer djurens arter från varandra, är lika strängt gällande i växtriket. Naturens ordning och bibehållande grundar sig på denna lag, som är av största nödvändighet för dess bestånd.

----------------------------