2013Om kalkgödslandeHagelberg, August
1806, maj-juni

OM KALKGÖDSLANDE.

Artikelförfattaren har under många år förbättrat sina sura och leriga åkrar med kalk. Han kalkar ena året och gödslar det andra. Efter den nya salpeterförordningen, kan han disponera sina stall och fähusgolv efter eget sinne. Det är fritt fram att använda urinen till gödselförbättring. Denna åtgärd tror han dock inte kan bli allmänt genomförd, då tjänstefolket anser urinsamlingen som något nesligt och inte hörande till deras skyldighet.

Ett exempel på att kalken har förbättrande verkan på jorden ger han med följande. En åker hade drabbats av mask och för att den inte skulle sprida sig lade han en sträng kalk runt åkern. Där växte säden sedan dubbelt så hög och liknade nästan en gärdsgård.

----------------------------
 
2014Dödande egenskap av Thlaspi arvenseAnonym
1806, maj-juni

DÖDANDE EGENSKAP AF THLASPI ARVENSE.

En bonde i Ilmola socken hade rensat sin råg från fröet av penninggräset, vilket finnarna kallar Laukka. Han hade samlat dessa frön och de av mask sönderfrätta sädeskornen för att bränna brännvin.

Hans hustru tog under den allmänna foderbristen samma frön och kokade sörpa till sina kor. Ingen kunde ana den sorgliga påföljden av detta. Efter några timmar dog alla korna.

Vid öppningen av dem befanns lungorna och hjärtat helt svarta och liksom angripne av kallbrand. Denna giftiga egenskap hos penninggräset har varit okänd.

----------------------------
 
2015Väderleken och årsväxten i GästriklandSchönberg, And.
1806, maj-juni

UTDRAG AF ETT BREF, OM WÄDERLEKEN OCH ÅRSWÄXTEN I GESTRIKLAND.

Säden gav mycket halm, men litet frö. Svårt foderbrist gjorde att man tog en del säd till kreaturen. Detta är för de flesta bönder dyrt.

Det finns dock tillräckligt med säd för landets behov i städerna. Vid sådana tillfällen visar sig nyttan av sockenmagasiner.

----------------------------
 
2016Anmärkningar angående väderleken för april och maj 1806Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
2017Beskrivning på ett nytt sätt att bereda alun utan kokningAnonym
1806, juli-aug

BESKRIFNING PÅ ETT NYTT SÄTT ATT BEREDA ALUN UTAN KOKNING.

100 delar lera och 5 delar koksalt upplöst i vatten blandas till en deg. Härav formas kakor som torkas i ugn. Efter förkalkningen förvandlar man leran till pulver och häller på svavelsyra. Kokas så att ångor avgår och fyller på med vatten. Sedan tillsätts pottaska. Nu avsätts alunkristaller som efter rening blir lika bra som den bästa i handeln. Bottensatsen kan urlakas ännu en gång.

Man kan också bereda berlinerblått med tillsats av järnsulfat (grön vitriol).

----------------------------
 
2018Tankar om sättet till trädesåkerjords förmånligaste begagnandeGerss, Jan Er
1806, juli-aug

TANKAR OM SÄTTET TILL TRÄDES-ÅKER-JORDS FÖRMONLIGASTE BEGAGNANDE, JEMTE ERINRINGAR I FLERE DELAR AF LANDTHUSHÅLLNINGEN.

TILL KONGL. MAJ:T I UNDERDÅNINGHET ÖFWERLEMNADE AF JAN ER.GERSS, SEKRETERARE I KONGL. LANDTMÄTERI-KONTORET, OCH RIDDARE AF KONGL. WASA-ORDEN

Erfarenhet från främmande orter likväl som från Sverige har lämnat alla tänkande åkerbruksidkare i fullkomlig övertygelse om onödigheten att lägga jorden i träda. Förmånerna av träda har endast varit att ge vissa kreatur några få månaders bete på trädan. Detta bete kan anskaffas på bättre sätt.

Dock får man nu inte gå till överdrift åt andra hållet och tro att man kan odla säd hela tiden. Hälften bör odlas med vicker och klöver och sedan byta åker varje år. Har man möjlighet att odla rotsaker och potatis skall man naturligtvis göra det med tanke på det tillskott det ger för både människor och djurs föda.

----------------------------
 
2019Anmärkningar angående sillfiske i öppna sjönAnonym
1806, juli-aug

ANMÄRKNINGAR OM SILLFISKET I ÖPPNA SJÖN.

Fiskerierna bör anses som en guldgruva. Holländarna har vunnit de rikaste fördelar och särskilt sillfisket har skaffat dem en otrolig vinst.

Vi har i Sverige hämtat den vinst som finns vid stränderna men icke bemödat oss att fånga sillen i öppna sjön, där den bästa kvaliteten finns. Det behövs båt och nät. Nätet bör bestå av 4 slingor bestående av 720 maskor på längden och 300 på djupet.

Nätet göres av finhäcklad livländsk hampa. Vidare beskrivs hur nätet skall förstärkas.

----------------------------
 
2020HedersbelöningarPatriotiska Sällskapet
1806, juli-aug

HEDERS-BELÖNINGAR UTDELTE AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.

----------------------------
 
2021Anmärkningar angående väderleken för juni och juli 1806Patriotiska Sällskapet
----------------------------