1969Anmärkningar om årsväxten i RoslagenÖhrströmer, Fredric
1804, nov-dec

Årsväxten ovanligt god. Resonemang om orsaken beroende på när och var man sått.

----------------------------
 
1970KungörelsePatriotiska Sällskapet
1804, nov-dec

KUNGÖRELSE

15 svar på frågan om utödande av vargar, har inkommit. Inget svar har varit grundligt, men tre har tilldelats medalj i silver. De övriga ombeds hämta sina artiklar hos sekreterare Rutström, Regeringsgatan 39.

----------------------------
 
1971Anmärkningar angående väderleken för okt. och nov. 1804Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1972Svar på anmärkningar av Grevesmöhlen om Törnes bok i lanthushållningenGrevesmöhlen
1805, jan-febr

SWAR UPPÅ DE ANMÄRKNINGAR HERR ÖFWER-DIREKTÖREN GREVESMÖHLEN BEHAGAT ANFÖRA I NYA JOURNALEN UTI HUSHÅLLNINGEN FÖR NOVEMBER OCH DECEMBER ÅR 1803, ÖFWER MIN BOK I LANDTHUSHÅLLNINGEN.

N.von Törne försvarar sin Bok i landets hushållning mot den kritik som Grevensmöhlen riktat. Han har anmärkt mot följande:

Att ängen bör vara 3 gånger så stor som åkern.

Anföres att betingsarbeten ej kunna bestämmas till något visst för eget folk.

Skadan av tvåvåningshus kan aldrig bevisas.

Att golv icke böra spåntas, tål mycken motsägelse, ospåntade golv ligger aldrig jämt.

Om utfodringen påstås att jag uppfört för lite halm, att kreaturen böra få halm så mycket de önska.

Åkerns avkastning kan icke antagas såsom säker.

Ängens avkastning får icke eller i allmänhet beräknas efter den uppgivne grunden.

Frösåningen har ofelbart hunnit längre än blott till försök i smått.

Igenläggning utan frösåning är merendels skadlig.

Att en häst icke ger mer än 4 lass gödsel, oaktat honom bestås 200 lisp. hö, är ett problem som svårligen kan upplösas.

Penninguträkningar hålla icke stånd utan variera. I allmänna kalkyler över jordbruk får aldrig penninguträkning inblandas.

Den vid jordbruket arbetande folkhopen, stöder sig på gamla gissningar utan grund, men icke på verkliga förhållandet, enligt förut åberopade utdrag ur tabellverket.

Räkningen på jorduppbrytande och röjning är i allmänhet för knapp.

Men att nybrott, oaktat det arbete som det fordrar, ändå rekommenderas framför gamla åkerjordens förbättrande, är en i denna nyttiga bok alldeles oväntad avvikelse från allt riktigt system, i synnerhet så länge man klagar över brist på arbetare.

Bilaga skriven av Carl Gustaf Löwenhjelm, som under 18 år arbetat på säteriet Lång i Värmland, där von Törne bodde. Han betygar att Törne har rätt i sina påståenden om beting för arbetarna.

----------------------------
 
1973Anmärkning vid Latocnaye's resa genom Irland av Sam. ÖdmanSefström, E
1805, jan-febr

ANMÄRKNING WID LATOCNAYE'S RESA GENOM IRLAND, I SAMMANDRAG AF DOCT. SAM. ÖDMAN, TRYCKT I STOCKHOLM 1803.

Den rot som kallas svinrot är inte som Ödman menar Seorzonera humilis. Den av Latocnaye nämnde svinroten är Bunium Bulbocastanum, jordnöt. Den växer i England och Norge och är så smaklig att den borde odlas.

----------------------------
 
1974Beprövat sätt att erhålla god ättika till lindrigt prisStenberg, Joh. Fr.
1805, jan-febr

BEPRÖFWAT SÄTT AT ERHÅLLA GOD ÄTTIKA TIL LINDRIGT PRIS.

Källvatten eller strömvatten kokas och svalnar. Blandas med honung, brännvin och vinsten som hängs i en tygpåse mitt i blandningen. Förvaras i ett ankare som ställs vid en kakelugn, som eldas varje dag. Ankaret vändes morgon och kväll. Slås på buteljer som aktas endast för frost.

Protokoll från Kungl. Collegii medici att detta sättet att tillreda ättika är så gott och allmänheten måtte få del därav.

----------------------------
 
1975HedersbelöningarPatriotiska Sällskapet
1805, jan-febr

HEDERS-BELÖNINGAR M.M. UTDELTE AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.

För uppodling, flyttning till följd av storskifte, slöjd och uppfinningar.

Tidigare nämnda ladugårdspigan Maria Johansdotter på lilla Wede i Follingsbo socken, Gotland, för synnerlig flit och håg vid boskapens utfodring med granris under inträffad foderbrist, med den framgång, att kreaturen bibehållits vid trevnad och hull.

----------------------------
 
1976Anmärkningar angående väderleken för dec. 1804 och jan. 1805Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1977Om gotländska kalkbränningenBillberg, G J
1805, mars-april

OM GOTTLÄNDSKA KALKBRÄNNINGEN, BESKRIFNING INSÄND TIL KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.

Jag har under vistande på olika orter i Sverige, där kalkbränning pågått, sett att denna inte varit lika effektiv som den på Gotland. Då det är en medborgares första plikt att gagna fäderneslandet med upplysningar som vidgar välståndet, vill jag här beskriva kalkbränningen som den sker på Gotland.

Beskrivning och ritning av ugnen.

Beskrivning hur kalkstenen insättes i ugnen och själva bränningen.

Intyg om ugnens förträfflighet lämnas av Carl N. Fåhreus och Joh. Eneqvist.

Utdrag av ett yttrande över föregående beskrivning av P. Bernh. Berndes. Han anser att Billgren inte talat om kalkens lästring och kommer med en beskrivning av detta.

----------------------------