1903Svar på fråga: Hur skall man använda den trädesjord som ligger oanvänd?Ljunggren, Mattias
1802, nov-dec

SWAR PÅ DEN AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET FRAMSTÄLDTA FRÅGA: PÅ HWAD SÄTT MÅ DEN YMNIGA TRÄDES-JORD, SOM I SWERIGE ÅRLIGEN LIGGER OFRUKTBAR, TIL STÖRRE ELLER MINDRE DEL FÖRMONLIGAST ANWÄNDES TIL NÅGON AFKASTNING AF JORDFRUKTER OCH FODERWÄXTER, OCH HWILKA AF DESSA ÄRO DERTIL, EFTER SÄRSKILTA JORDMONER, DE TJENLIGASTE? AF MATTHIAS LJUNGGREN, COMMISSIONS-LANDTMÄTARE.

Tillräcklig gödsel och tillräckligt antal dragare är vad som är huvudregeln för ett gott jordbruk. Besittningsrätt är också viktigt, då täta flyttningar inte gagnar förbättrat jordbruk.

Det är knappast troligt att jorden förbättras genom att ligga i träda en sommar och under tiden omröras flera gånger.

För att undvika att ängen blir täckt med mossa, skall man, när tjälen just släppt i det övre jordlagret men fortfarande är kvar runt rötterna, med kraftiga järnkratsor räfsa hårt, så att mossan släpper.

Det är bättre med 1 tunnland god jord än 2 tunnland dåligt skött.

Lämpliga växter att förbättra trädet är vicker, linser, klöver, potatis, ärter, åkerbönor, kålrötter och rovor. Man kan gärna blanda i litet havre och blandsäd.

Man bör komma ihåg att jorden har den egenskapen gemensam med oss att den önskar ombyte.

Inrättande av en ekonomidirektion för undervisning av lantmän vore ett sätt att förbättra för åkerbruket.

----------------------------
 
1904Sätt att med konst göra de för mässingsbruken nödiga större gjutstenarNorberg, J E
1802, nov-dec

SÄTT, AT MED KONST GÖRA DE FÖR MESSINGS-BRUKEN NÖDIGA STÖRRE GJUTSTENAR, UPGIFWIT AF J.E.NORBERG, BERGS-RÅD.

Då gjutstenar köpes utomlands och inte alltid är hållbara kan denna sten, som jag sett i Ryssland rekommenderas.

1 tums tackjärnshäll med många hål och en hög kant omkring. Ett nät lägges över och fästes vid kanten med formlera blandad med hästgödsel. Överhällen är försedd med öglor och handtag så att de bekvämligast kan hanteras. Gjutningen kan verkställas i öppen sand.

Gjutningen förrättas på vanligt sätt.

----------------------------
 
1905Om sättet att bygga bössflintorAnonym
1802, nov-dec

OM SÄTTET ATT BYGGA BÖSSFLINTOR

Bössflintor tillverkas i Frankrike, men borde vara enkelt att göra även i Sverige, då flinta finns i Skåne. Här följer en ritning och beskrivning av de redskap och arbetssätt som behövs. Att göra en flinta fordrar en minuts arbete. En duktig arbetare kan frambringa 1000 goda skärvor om dagen och på en dag tillhugga 500 bössflintor.

----------------------------
 
1906Kungörelse om ett premium för idoga jordbrukare i Skaraborgs länPatriotiska Sällskapet
1802, nov-dec

KUNGÖRELSE OM ETT PREMIUM FÖR IDOGE JORDBRUKARE I SKARABORGS LÄN.

En anonym givare har skänkt 333 riksdaler vars ränta skall gå till premier för jordägare i Skaraborgs län.

----------------------------
 
1907Anmärkningar angående väderleken för oktober och november 1802Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1908Beskrivning på en stol eller bänk att nyttja vid tackjärns borrning för handNorberg, J E
1803, jan-febr

BESKRIFNING ÖFWER EN STOL ELLER BÄNK, AT NYTTJA WID TACKJERNS BORRING FÖR HAND. INLEMNAD AF J.E.NORBERG.

Ritning och beskrivning.

----------------------------
 
1926Utdelade hedersbelöningarPatriotiska Sällskapet
1803, juli-aug

UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR

För utflyttad gård till nytta för ägodelning, uppodlingar, stenbyggnad, trädplantering, lång och trogen tjänst. Hustru Ulrica Nord som i 32 år vårdat sjuka vid Flottans sjukhus i Göteborg, har fått dubbel halskedja av silver.

----------------------------
 
1927Anmärkningar angående väderleken för juni och juli 1803Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1928Om tjänligaste städsel och flyttningstid för tjänstefolk på landetRudbeck, A
1803, sept-okt

OM TJENLIGASTE STÄDLO- OCH FLYTTNINGS-TIDEN Å LANDET.

Varje tänkare över detta ämne har nästan instämt att juni vore den rätta tiden för ombyte av tjänstehjon. Då undviker man att vid de skördefester som hållas, tjänstehjonen jämför sina husbönder och lockas och förleds att byta plats. Dessutom är det hjon, som skall stanna på gården mån om att skörda det bästa och mesta höet åt sina djur. Byter man hjon vid mickelmäss som nu, är intresset inte stort att vårda sig om sina djur.

Man invänder mot flyttningstid i juni att bonden då inte vet hur stor skörd han får och inte vågar kalkylera med antalet anställda. Dessutom är årstiden sådan att många tror sig klara sig utan fast lega. Det är annorlunda när höstrusket sätter in. Bonden har heller inte kontanter att avlöna de avflyttande.Härpå svarar jag: Behovet av arbetskraft är lika även under dåliga år. För att skaffa kontanter på hösten säljer bonden ofta billigt istället för att vänta till våren då priserna stiger. Att det skulle vara lättare, att under sommaren ta sig bort med båt, vill jag säga, att för den ostadige är det alltid lätt att ge sig av.

I Finland borde dock flyttningstiden vara i november. Där är folkmängden för liten och tjänstefolket lockas till Stockholm. Från det närande riksgagneliga jordbruket till det riksskadeliga sedernas fördärv till lättja och dryckenskap. En stor del av dem hamna på Stockholms spinnhus och övriga häkten.

----------------------------