1824TrädgårdsrönGeijer, Carl Fredric
1800, sept-okt

Man förebygger missväxt i trädgården, genom att på hösten hälla vatten runt roten på fruktträden så att hela rotklumpen blir frusen. På vårvintern skottar man upp snön runt trädet ända till kronan. På så sätt försenar man blomningen till frostnätterna är förbi.

----------------------------
 
1825Anteckningar angående årsväxt och väderlek i HallandSefström, E
1800, sept-okt

UTDRAG AF 2:NE BREF TIL KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS SECRETERARE.

Korn och havre har gått till bra, men rågen är sämre. Priserna är höga och man undrar hur allmänheten skall mäkta med dem.

På manufakturvaror av svensk tillverkning är brist, då ullpriset är högt. Något linne tillverkas av allmogen. Det säljs på marknader och till Danmark, men blir mycket dyrt.

Väderleken har inte varit behaglig. Träd- och jordfrukter har givit svag äring och är mindre smakliga.

I mitten av oktober stark nattfrost och storm. Några smärre fartyg förolyckades i Kattegatt.

----------------------------
 
1826Anmärkningar angående väderleken för aug. och sept. 1800Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1827Beskrivning av en evaporator eller avdunstningspanna för kristallisation eller att torka allehanda sakerAnonym
1800, nov-dec

BESKRIFNING ÖFWER EN EVAPORATOR ELLER AFDUNSTNINGS-PANNE-UGN, FÖR AT INKOKA TILL KRYSTALLISATION, ELLER OCK TIL TORRHET, HWARJEHANDA SAKER OCH ANDRA ÄMNEN

Denna ugn ger snabbare utdunstning med mindre bränsle än andra ugnar och är inte på minsta vis besvärande för omgivningen. Den kan skötas av en man. Ritning och beskrivning.

----------------------------
 
1828Anmärkningar om sillfisket i BohuslänRuthensparre
1800, nov-dec

ANMÄRKNINGAR OM SILL-FISKET I BOHUS LÄN

Så långt man kan följa har sillen alltid gått till utanför våra stränder, även om tillgången varit varierande år från år. Det sista årets misslyckade fiske torde bero på sen ankomst av sillen. Då sillfisket räknas som landets tredje näringsgren är det nödvändigt att detta utreds.

Sillen är en flyttfisk, som kommer från ishavet. Den drivs till våra kuster av valfångsten, klubbslagningen och stormar. Förra året var ingen valfångst på grund av kriget och vintern kom tidigt. Isen låg i vikar och vid stränderna. Folket från Småland och andra delar av landet, som kommit för att delta i förädlingsarbetet fanns på plats långt före sillen och krävde sin lön. Andra år saknas förädlingsfolket, när sillen är på plats. Det vore önskvärt att man förde dagbok år från år, som visade hur väder och vind och strömmarna påverkade tiden för sillen ankomst.

----------------------------
 
1829Om garvarebarkens hastiga förvandling till svartmylla och bördig jordWestring, J P
1800, nov-dec

OM GARFWARE-BARKENS HASTIGA FÖRWANDLANDE TIL SWARTMYLLA ELLER BÖRDIG JORD

Utanför städerna ligger hundrade lass garvarebark till ingen nytta. Blandar man barken med kalk omvandlas den till fin jord på några månader. Kalken upplöser alla döda växter till svartmylla och värmer jorden och drar till sig fuktighet. Det bästa sättet att gödsla en nyplöjd åker är med kalk.

----------------------------
 
1830Ett lätt sätt att förvandla ogräs och alla slags vegetabilier till gödningsämneBrown
1800, nov-dec

ET LÄTT OCH HASTIGT SÄTT AT FÖRWANDLA OGRÄS OCH ALLA SLAGS VEGETABILIER TIL GÖDNINGS-ÄMNE

Jag och mina vänner har flera gånger använt denna metod att snabbt få fram gödningsämne. Man lägger vegetabilier och ogräs till en fots tjocklek och strör över släckt kalk. Då denna blandning legat några timmar förvandlas vegetabilierna under stark hetta, som slutar i eld, om man inte är uppmärksam. Efter 24 timmar har man en slags aska, som är en förträfflig gödning.

----------------------------
 
1831Berömliga gärningarRetzius, Lorentz Christ.
1800, nov-dec

BERÖMLIG GERNING

Söndagen den 3 augusti for 3 båtar från Wålaberg ut på Vänern för att på en ö slå ängen. En av båtarna kapsejsade i den starka stormen och endast drängen Magnus Bengtsson, som befann sig på stranden, kom dem till hjälp. Han lyckades ensam rädda 5 personer, dock inte hans två syskon, som omkom tillsammans med två andra. Den 20-åriga drängen fick mottaga många bevis på uppskattning, men borde han inte få någon belöning av Samfundet för sina insatser?

----------------------------
 
1832KungörelsePatriotiska Sällskapet
1800, nov-dec

KUNGÖRELSE

Prisämne: Författandet av en brukbar, kort och på säker erfarenhet grundad undervisning för de tjänstehjon, som med ladugården och boskapen skötande hava närmaste befattning.

8 försök har inkommit. Inga förslag överensstämmer helt med Sällskapets intentioner men 4 av dem som avvikit minst, nämligen 4,5,7 och 8, ombeds höra av sig till sekreteraren. Villkoret är att Sällskapet lämnas frihet att göra ändringar och sammandrag och använda materialet för sina ändamål.

----------------------------