1804Anmärkningar angående väderleken för dec. 1799 och jan.1800Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1805Grunderna på vilka de i Berlin varande industriskolorna är inrättadeAnonym
1800, mars-april

GRUNDER UPPÅ HWILKA DE I BERLIN WARNADE INDUSTRIE-SKOLARNE ÄRO INRÄTTADE.

Ändamålet med denna anstalt är att uppfostra fattiga barn mellan 7 och 14 år till goda och nyttiga medborgare.

Föräldrar eller förmyndare har att iakttaga de föreskrifter, som direktionen anvisar.

1. Att kläda barnen.

2. Att hålla dem rena från ohyra.

3. Se till att de tvättas två gånger om dagen.

4. Att barnet varje dag infinner sig till undervisning såvida det inte är sjukt.

5. Att efterse, att arbetsämnen av lin, bomull eller väv inte fördärvas eller försnillas.

Skulle man ha anmärkningar mot skolan, skall de meddelas föreståndaren mellan 4 ögon. Man får inte tala med lärarna utan tillstånd.

Föräldrar får inte låta barnen sluta innan uppfostran är fullbordad. Skolan kan däremot återsända barn.

Till varje skola skall minst två rum hyras. Ett för föreståndaren och ett för arbetet. Lokalerna skall ligga i en sund trakt. I varje rum skall finnas öppningsbara fönster.

I varje skola antas 60-70 barn av båda könen. Fördelningen bör vara lika mellan pojkar och flickor.

Varje skola är uppdelad i två klasser. Medan den ena sysselsätts i arbete undervisas den andra.

Uppsyningsmännen skall beflita sig om ett gott föredöme. De skall förståndigt och kärleksfullt umgås med alla barn utan folkets stickord. Har ett barn varit odygdigt skall föreståndaren bestämma straffet.

När barnen kommer till skolan skall föreståndaren se om de är rena och ordentligt klädda. Barnen skall hälsa med en anständig bugning vilken vänligen skall besvaras. Dagen inleds med bön och psalmsång i låg ton.

På alla sön- och helgdagar skall barnen delta i gudstjänsten och noga höra predikan, så att de kan redogöra för innehållet.

Uppsyningsmannen skall se till att lokalerna städas och vädras med hjälp av de äldre barnen.

Läraren skall föra bok över elevens framsteg och varje lördag redovisa hur barnen skött sig under veckan.

Undervisningen går ut på att barnen på kortaste tid och med minsta kostnad skall få kunskaper nyttiga för tjänstehjon, lantmän och hantverkare.

Minnet skall övas med utanläsning av katekes och psalmer.

Uppmärksamheten väckas.

Förståndet bibringas genom begrepp om de hanteringar och plikter som finns i den borgerliga samlevnaden.

Kunskaper om fosterlandet och praktiska begrepp i åkerbruk och trädgårdsskötsel.

Barnen skall kunna läsa skrivet och tryckt.

Riktigt kunna sjunga en psalm.

Skriva tydligt efter ortografien.

Räkna nödtorftigt på papper och i huvudet.

Kunna skriva en räkning, ett kvitto och utanskriften på ett brev.

Alla barn övas i strumpstickning och att laga sina kläder. Sedan får de olika uppgifter efter fallenhet.

Om barnen blir svårt sjuka eller skadade kan kassan bestå med medel till vård.

Barnen skall ympas.

Ostyrighet straffas med förebråelser, indragning av veckobyxfickpengar, eller indragning av fristunder.

Upprepas förseelserna kan barnet bli avhyst från skolan.

Premier utdelas till dem som hjälper till med städning och utmärker sig genom flit. Det kan vara pengar eller kläder.

Föreståndarna bör ha uppsikt över hur barnen behandlas i hemmen.

Följer en redogörelse för kassa och direktionens arbetsuppgifter samt beskrivs examen.

Exempel ur veckoboken och boken över barnens uppförande.

----------------------------
 
1806Herr Seidelins sätt att bygga stamphusWenström, J M
1800, mars-april

UPGIFT I ANLEDNING AF HR.SEIDELINS UNDERRÄTTELSE OM SÄTTET AT BYGGA STAMP-HUS.

Retzius har nyligen översatt en broschyr om sättet att bygga stamphus. Jag vill jämföra och tillägga de erfarenheter jag har i detta ämne.

Följer en beskrivning av materialet och arbetssättet.

----------------------------
 
1807Brev angående plantering av zeamajsBurenskiöld, Fried. E
1800, mars-april

UTDRAG AF ET BREF TIL KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS SECRETERARE, ANGÅENDE PLANTERING AF ZEA-MAYS.

Majsen sås i god kåljord och svartmylla. En trädgårdssäng läggs och där görs små gropar, som fylls med gödsel och jord. I varje grop läggs ett eller två frön. Då stjälk och blad vissnar och axen mognar dras hela plantan upp och sätts i skydd för regn att eftermogna. Axen binds ihop till klasar, som kan bevaras i flera år. Detta sätt ger 1000:de kornet av utsädet.

När jag gjort fler försök till att nyttja majs till mat skall jag redovisa försöken.

----------------------------
 
1808KungörelsePatriotiska Sällskapet
1800, mars-april

KUNGÖRELSE

Tiden för de lerhusbyggnader, som skall premieras i Enköping förlängs till oktober 1801. I övrigt gäller vad som fastställts.

----------------------------
 
1809Anmärkningar angående väderleken för februari och mars 1800Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1810Förteckning på några kring Åleåborg samlade naturalierJulin, Joh.
1800, maj-juni

FÖRTECKNING PÅ NÅGRA UTI ÖSTERBOTTEN, SÄRDELES OMKRING ULEÅBORG SAMLADE NATURALIER MED ANMÄRKNINGAR F JOH. JULIN.

Örter. Djur och fåglar. Fiskar. Insekter. Mineraler.

Om min torra förteckning vinner Kungl. Patriotiska Sällskapets bifall till ett rum i dessa handlingar, skall det smickra den lille samlaren.

En man med insikt och förmögenhet, som reste i Österbotten, skulle kunna uträtta mycket. Tyvärr hälsas forskaren ofta föraktligt. Den som inte har göra, ska ta sig göra. Måtte inte mina barn sakna, vad jag påkostat i resor och samlingar i deras fädernesland.

----------------------------
 
1811Uppgift om vid potatisplantering tjänliga redskapHammarskiöld, M
1800, maj-juni

UPGIFT AF NÅGRA WID POTATOS-PLANTERING BEFUNDNE TJENLIGE REDSKAP, MEDDELADE KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET, GENOM BREF TIL DES SECRETERARE, AF HERR HOF-JÄGMÄSTAREN OCH RIDDAREN M HAMMARSKIÖLD

Då potatisen är en utmärkt växt särskilt vid annan missväxt, skall den odlingen utvidgas. För detta behövs redskap.

Kuggkärran vid sättningen. Slopjärnet fyller igen hålen som kuggkärran gjort. Potatisårdret eller det så kallade bröstårdret drar fårorna. Al och kärrjord är lämpligaste jordmånen för potatis. Dessa redskap kan användas vid annan sättning av bönor, ärter och vete. Till ett halvt tunnland har följande dagsverken åtgått: 2 till kuggkärran, 5 till sättningen, 2 till slopen, 2 att bära fram potatisen, 3 för kupning med bröstårdret, 3 till andra kupningen, 93 till upptagningen, mest barn. Här bärgades 234 1/2 tunnor potatis.

----------------------------
 
1812Rön om trangrums fördämningars nytta eller skadaRuthensparre, J L
1800, maj-juni

RÖN OM TRANGRUMS FÖRDÄMNINGARS NYTTA ELLER SKADA.

Redogörelse för diskussionen om var trankokerierna bör anläggas med tanke på trangrumset. Nyttan med trangrumset är om man kan använda det till gödsel. Skadan är om det kommer ut i fiskevatten.----------------------------