1799Anmärkningar rörande åkerns trädaAnonym
1800, jan-febr

ANMÄRKNINGAR RÖRANDE ÅKERNS TRÄDNING

Så fort människan började odla, insåg hon nödvändigheten av att jorden var lucker. Till sin hjälp hade hon spaden. När folkbristen satte in och arbetet med spade blev för kostsamt, vidtog plogen. Detta redskap kan dock ställa till olycka, om det används vid fel väderlek.

Vi vill uppnå med körning att upplösa den sammanpackade jorden så att växternas späda rötter kan framtränga i den. Vidare vill vi förstöra ogräs, mask och bottensyra. Författaren förespråkar körning på hösten. Det är mycket lättare att reda jorden till sådd på våren, om åkern är plöjd på hösten. Jorden får dock inte vara så lös och svampaktig att den inte stadgar växterna. Vid sådan jordmån får man inte höstplöja.

Han beskriver utländska sätt att göda åkern. Man har en cylinder som packas med jord, tagen från diken och andra goda jordar. Dessa ställs tätt på åkern och cylindrarna öppnas.

----------------------------
 
1800Några anmärkningar angående fabrikshanteringen (forts)Anonym
1800, jan-febr

NÅGRA ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE FABRIKS-HANDTERINGEN (FORTSÄTTNING)

Författaren besåg en fajansfabrik tillhörig fru Morley. Två sorters lera användes, som fottrampades och svarvades till olika kärl. De brändes i ugn, gjord av samma material, och glaserades i brunt. Detta kram är dyrt.

Strumpvävnad i Nottingham sker av både silke, bomull och redgarn. 5000 vävstolar är igång och arbetskostnaden är 2000 pund varje vecka.

Chalonsfabrik i Halifax. En vävare väver 4 yards om dagen.

Linnetrådsfabrik i Birmingham. Linet kommer från Ryssland, häcklas, spinnes på landet, 2 trådar tvinnas tillsammans, bykes i lut, blekes eller färgas, bultas och görs glänsande genom att man stryker med en käpp. Avsättning på Västindiska öarna och i Nordamerika.

Knappnålsfabrik i Clowcester. Mässingstråden drages i olika finheter, slipas och får huvuden påsatta. Nålarna kokades med blocktenn och sedan en gång i vetekli.

Tapetfabrik i Wilton gör tapeter och mattor. 40 stolar var igång. Varpen är av linne och inslaget av ull. Garnet köps färdigt.

----------------------------
 
1801Berättelse om en vid Eksjö anlagd plantage av medicinalväxterAnonym
1800, jan-febr

BERÄTTELSE OM EN WID EKSJÖ ANLAGD PLANTAGE AF MEDICINAL-WÄXTER, M M

På mindre än ett år har apotekare Rydell anlagt en plantage med 23 kvarter. Han har flera hundra fruktträd och alla slags fruktbärande buskar. Han odlar också medicinalväxter för sitt apotek. I ett särskit hus torkas och förvaras växterna.

----------------------------
 
1802Utdelade hedersbelöningar av Kungl. Patriotiska SällskapetPatriotiska Sällskapet
1800, jan-febr

UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET

För gårdsflyttning ur by, stenladugård, för hästslakt och köttets beredande till föda, för biodling, för lång och trogen tjänst.

De önskade belöningar, som inte stämt med de antagna grunderna, har lämnats därhän. Påminnes om att kostnaden för beviljade belöningar skall inbetalas med det snaraste.

----------------------------
 
1803KungörelserPatriotiska Sällskapet
1800, jan-febr

KUNGÖRELSER

Vilka är de ekonomiska författningar, varav landet och lantkulturen dragit den största nyttan, och vilka är för närvarande de största hindren, som kan anses som menliga?

6 svar har inkommit, dock ofullständiga. Sällskapet har dock medgett nummer 6, 10 gulddukater och 4 och 5 medaljer i silver. För övrigt önskar Sällskapet förlänga tiden för prisfrågan.

8 premier skall tilldelas de gårdsägare i Enköping, som efter den stora eldsvådan, byggt det största och bästa lerhuset på sin tomt. Trakten är helt skoglös. Huset skall ha klarat en vinter innan premien utbetalas.

----------------------------
 
1804Anmärkningar angående väderleken för dec. 1799 och jan.1800Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1805Grunderna på vilka de i Berlin varande industriskolorna är inrättadeAnonym
1800, mars-april

GRUNDER UPPÅ HWILKA DE I BERLIN WARNADE INDUSTRIE-SKOLARNE ÄRO INRÄTTADE.

Ändamålet med denna anstalt är att uppfostra fattiga barn mellan 7 och 14 år till goda och nyttiga medborgare.

Föräldrar eller förmyndare har att iakttaga de föreskrifter, som direktionen anvisar.

1. Att kläda barnen.

2. Att hålla dem rena från ohyra.

3. Se till att de tvättas två gånger om dagen.

4. Att barnet varje dag infinner sig till undervisning såvida det inte är sjukt.

5. Att efterse, att arbetsämnen av lin, bomull eller väv inte fördärvas eller försnillas.

Skulle man ha anmärkningar mot skolan, skall de meddelas föreståndaren mellan 4 ögon. Man får inte tala med lärarna utan tillstånd.

Föräldrar får inte låta barnen sluta innan uppfostran är fullbordad. Skolan kan däremot återsända barn.

Till varje skola skall minst två rum hyras. Ett för föreståndaren och ett för arbetet. Lokalerna skall ligga i en sund trakt. I varje rum skall finnas öppningsbara fönster.

I varje skola antas 60-70 barn av båda könen. Fördelningen bör vara lika mellan pojkar och flickor.

Varje skola är uppdelad i två klasser. Medan den ena sysselsätts i arbete undervisas den andra.

Uppsyningsmännen skall beflita sig om ett gott föredöme. De skall förståndigt och kärleksfullt umgås med alla barn utan folkets stickord. Har ett barn varit odygdigt skall föreståndaren bestämma straffet.

När barnen kommer till skolan skall föreståndaren se om de är rena och ordentligt klädda. Barnen skall hälsa med en anständig bugning vilken vänligen skall besvaras. Dagen inleds med bön och psalmsång i låg ton.

På alla sön- och helgdagar skall barnen delta i gudstjänsten och noga höra predikan, så att de kan redogöra för innehållet.

Uppsyningsmannen skall se till att lokalerna städas och vädras med hjälp av de äldre barnen.

Läraren skall föra bok över elevens framsteg och varje lördag redovisa hur barnen skött sig under veckan.

Undervisningen går ut på att barnen på kortaste tid och med minsta kostnad skall få kunskaper nyttiga för tjänstehjon, lantmän och hantverkare.

Minnet skall övas med utanläsning av katekes och psalmer.

Uppmärksamheten väckas.

Förståndet bibringas genom begrepp om de hanteringar och plikter som finns i den borgerliga samlevnaden.

Kunskaper om fosterlandet och praktiska begrepp i åkerbruk och trädgårdsskötsel.

Barnen skall kunna läsa skrivet och tryckt.

Riktigt kunna sjunga en psalm.

Skriva tydligt efter ortografien.

Räkna nödtorftigt på papper och i huvudet.

Kunna skriva en räkning, ett kvitto och utanskriften på ett brev.

Alla barn övas i strumpstickning och att laga sina kläder. Sedan får de olika uppgifter efter fallenhet.

Om barnen blir svårt sjuka eller skadade kan kassan bestå med medel till vård.

Barnen skall ympas.

Ostyrighet straffas med förebråelser, indragning av veckobyxfickpengar, eller indragning av fristunder.

Upprepas förseelserna kan barnet bli avhyst från skolan.

Premier utdelas till dem som hjälper till med städning och utmärker sig genom flit. Det kan vara pengar eller kläder.

Föreståndarna bör ha uppsikt över hur barnen behandlas i hemmen.

Följer en redogörelse för kassa och direktionens arbetsuppgifter samt beskrivs examen.

Exempel ur veckoboken och boken över barnens uppförande.

----------------------------
 
1806Herr Seidelins sätt att bygga stamphusWenström, J M
1800, mars-april

UPGIFT I ANLEDNING AF HR.SEIDELINS UNDERRÄTTELSE OM SÄTTET AT BYGGA STAMP-HUS.

Retzius har nyligen översatt en broschyr om sättet att bygga stamphus. Jag vill jämföra och tillägga de erfarenheter jag har i detta ämne.

Följer en beskrivning av materialet och arbetssättet.

----------------------------
 
1807Brev angående plantering av zeamajsBurenskiöld, Fried. E
1800, mars-april

UTDRAG AF ET BREF TIL KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS SECRETERARE, ANGÅENDE PLANTERING AF ZEA-MAYS.

Majsen sås i god kåljord och svartmylla. En trädgårdssäng läggs och där görs små gropar, som fylls med gödsel och jord. I varje grop läggs ett eller två frön. Då stjälk och blad vissnar och axen mognar dras hela plantan upp och sätts i skydd för regn att eftermogna. Axen binds ihop till klasar, som kan bevaras i flera år. Detta sätt ger 1000:de kornet av utsädet.

När jag gjort fler försök till att nyttja majs till mat skall jag redovisa försöken.

----------------------------