1781En metod att göra klöverhöAnonym
1799, sept-okt

NY METHOD AT GÖRA KLÖFWER-HÖ.

Att på en gång göra klöver till hö.

Klövern avslogs ena dagen och låg till klockan 4 nästa dag. Den sattes i såt av 3-4 lass. För att hindra genomvädrandet och befordra jäsningen trampades såten av en tung karl.

Sedan breddes klövern ut i tjock sträng och jäsningen kändes med en stark honungsdoft. Den torkade snabbt och korna åt gärna. Mjölken ökade och smöret blev gult som sommarsmör. Med detta torkningssätt undviker man att höet bränner samman i ladan.

Arbetsinsatsen är mindre, men man är beroende av vackert väder. En torklada skulle underlätta metoden.

----------------------------
 
1782Anvisning att göra ren honung, att användas som socker till mat och dryckAnonym
1799, sept-okt

ANWISNING AT FÅ REN HONING, AT DEN KAN BRUKAS LIKSOM SOCKER TIL MAT OCH DRYCK.

Honung och vatten kokas med träkol och silas i en linnepåse. Upprepas tre gånger. Används istället för socker till te och punch.

Svartbrun sirup kan renas på samma sätt.

----------------------------
 
1783En god varaktig anstrykning av lagda tegel som hindrar väta att tränga in under flera årAnonym
1799, sept-okt

EN GOD, WARAKTIG OCH ICKE KOSTBAR ANSTRYKNING PÅ DE LAGDE SOM OLAGDE TAKTEGEL, HWARIGENOM WÄTAS INTRÄNGANDE I OCH EMELLAN DEM UNDER FLERE ÅR FÖREKOMMES.

En fernissa kokas av linolja och silvervitt med lite mönja. Där inblandas tegelmjöl. Tegelstycken krossas och siktas i hårsikt och rives med vatten. Blandningen penslas på och denna billiga fernissa skyddar teglet mot väta.

----------------------------
 
1784Försök att befria sädesåkrar från snödrivorHammarsköld, M
1799, sept-okt

FÖRSÖK AT BEFRIA SÄDES-ÅKRAR FRÅN SNÖDRIFWOR.

1774 försökte jag befria sädesåkrarna från den myckna snön. Drivor med aska, sand och kolstybb gav inget resultat. Jag lät ett par oxspann köra och solen och blåsten verkade hastigt på de öppna oxspåren. Rågen skadades inte.

----------------------------
 
1785En god och varaktig blandning till anstrykning av träväggarAnonym
1799, sept-okt

EN GOD OCH WARAKTIG BLANDNING TIL ANSTRYKNING AF TRÄWÄGGAR.

Tjära, ockra och andra blandningar är inte tillräckligt skyddande mot regn och sol.

En blandning av osläkt kalk, träolja och fin sand siktas och blandas med linolja. Strykes två gånger.

----------------------------
 
1786Anmärkningar angående väderleken för augusti och september 1799Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1787Tankar om sockenmagasinerAnonym
1799, nov-dec

TANKAR OM SOCKNE-MAGAZINER.

Det är nu 40 år sedan de första sockenmagasinen inrättades. Avsikten är att sockenborna med sammanskott under år av god skörd samlar spannmål, som sedan kan lånas då tillgången är sämre. Räntan är vanligast en åttondels tunna på en hel tunna, som blivit uttagen ur magasinet.

På det sättet har magasinsförrådet ökat och utgör ett ej ringa belopp i var socken som ingått i författningen.

Det förtjänar att undersökas om detta är den bästa metoden.

Om den som lånar under våren till utsäde drabbas av missväxt måste ett nytt lån tagas.

Den idoga kan inte sälja säd så länge det finns något att låna i magasinet. Han måste då föra säden till staden på hösten, när tjänstefolkets löner skall betalas. Flera erbjuder då säd och priset sjunker. Detta uppmuntrar ingen att förbättra sitt jordbruk. Sockenmagasinen kunna mycket bidraga om man inrättar rörelsen som inköp och försäljning istället för lån.

----------------------------
 
1788Förslag till rovdjurs förminskandeLundberg, Fred.
1799, nov-dec

FÖRSLAG TIL ROFDJURS FÖRMINSKANDE.

En myckenhet dagsverken åtgår till skall på rovdjur, men resultatet är ofta dåligt. Kanske 1-2 vargar blir fångade, när 100 personer går skall.

Ett säkrare sätt är att uppleta djurens kulor och döda ungarna. Detta kan ske genom att man röker ut dem eller förstör kulan. Även honan kommer man åt om man hänger upp en unge i ett träd. Honan kommer då på ungens skrik.

Man kan också hitta de nya kulorna genom att vara i skogen och höra vargarnas parningsrop.

Detta förfaringssätt skulle betalas genom att varje gårdsägare lade till en summa och man anställde kronojägare för uppgiften.

----------------------------
 
1789Anmärkningar till föregående förslagAnonym
1799, nov-dec

ANMÄRKNINGAR WID FÖREGÅENDE FÖRSLAG TIL ROFDJURS FÖRMINSKANDE.

Artikelförfattaren anser att det är stor skillnad på sommar och vinterskall. Vinterskallen ger ofta bra resultat. Han menar att Lundbergs idé att ta djuren i kulan är omöjlig, då kulorna är stora och har många utgångar. Däremot håller han med om att belöning för ett taget djur kan göra allmogen intresserad av jakten.

Baron Rålamb på Fånö i Enköpingstrakten miste i juli månad 1798 omkring 90 djur. Vid skallet med 600-700 personer lyckades man inte få en enda varg, utan de simmade till Södermanland.

Även om man anställde kronoskogvaktare skulle en stor del allmoge behövas vid jakterna enligt Lundbergs modell.

Belöning bör utbetalas till den, som håller varggård, rävgropar, rävsaxar och skytteri för glugg.

----------------------------