1712Utdrag ur Lord Gardenstons resaAnonym
1798, jan-febr

UTDRAG AF LORD GARDENSTONS RESA; UTUR EDINBURGS MAGASIN VI TOMEN.

Böndernas bostadshus är snygga och goda. De är byggda av lera. De är bättre än de som finns i Skottland och Tyskland.

----------------------------
 
1713Väderleken i Möckleby 1797Anonym
1798, jan-febr

WÄDERLEKEN OBSERVERAD I N. MÖKLEBY FÖRLIDNE ÅR 1707.

Väderleksiakttagelser i Möckleby år 1797.

----------------------------
 
1714Utdrag ur ett brev angående årsväxten i DalarnaAnonym
1798, jan-febr

UTDRAG AF ET BREF ANGÅENDE ÅRSWÄXTEN I DALARNA.

Årsväxten svag och säden blir nog dyr.

----------------------------
 
1715Brev om årsväxten i FinlandAnonym
1798, jan-febr

ÅBO DEN 24 DECEMBER 1797.

Växten var riklig fram till 17 juni, då ett slagregn lade all säden efter marken. Den reste sig aldrig. Under halmen hade åkermössen gästabud och förökade sig till stor mängd.

Mul- och klövsjuka angrep kor och oxar i Österbotten, men då den upptäcktes i tid och blev behandlad med omslag av Aqva Saturnina gick inflammationerna tillbaka. Klöven föll av och djuret kunde inte gå på ett par månader.

----------------------------
 
1716Utdelade hedersbelöningarPatriotiska Sällskapet
1798, jan-febr

UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.

Belöningar bekostade av Sällskapet: För utflyttning till främjande av storskiftesdelning.

Stenhusbyggnader.

Belöningar bekostade av den som föreslagit: Uppodling, fruktträds plantering, för insikt och betjäning med hästsjukdomars botande.

Samt för långvarig tjänst.----------------------------
 
1717Anmärkningar angående väderleken för december 1797 och januari 1798Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1718Sätt att genom murbruk förbättra äldre och nyare trähusRydberg, Lilljeström
1798, mars-april

ET FÖRSÖKT SÄTT AT GENOM MURBRUK, MED BESTÅND I LÄNGDEN FÖRBÄTTRA SÅ ÄLDRE SOM NYARE TRÄHUS-BYGGNADER

Husen måste ha stått några år, så att de satt sig. Beskrivning av arbetssättet.

Besparing av tusende timmer. Årlig besparing genom att husen blir täta och dragfria. Murningen hindrar regn och väta att tränga in och hindrar röta. Husen liknar stenhusbyggnader, särskilt om de målas med någon vitriolfärg. Skulle någon spricka i murningen uppkomma, är den lätt att laga. Elden får sämre fäste i dessa väggar, som är behandlade med murbruk.

Tillägg av Liljeström, sedan han läst Rydbergs redogörelse.

----------------------------
 
1719Berättelse om två dikesplogarSjöman, A J
1798, mars-april

BERÄTTELSE OM TWÄNNE DIKES-PLOGAR

Ritning och beskrivning av plogen och dess användning.

----------------------------
 
1720Anmärkningar angående boskapsskötselnAnonym
1798, mars-april

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE BOSKAPSSKÖTSELN

Inga svar på frågan om boskapsskötselns bringande till grundnäring har utrett frågans ändamål. Detta har förvånat mig, då hela jordens lycksalighet beror därpå. Omständligt resonemang runt missförstånden vid besvarande av frågan.

Det finns 143 slags frön men de flesta går ut, då de kultiveras av boskapens dynga. Kanske kan myrar, berg, vikar, åar, strömmar och havsvikar förvandlas till brödgivande planer. Förslag på olika växter, som skulle kunna kultiveras t.ex. tallens mandellika kärnor.

Dynga är den säkraste gödningen. I kornas magar finns som bekant den livsluft, som tar hand om näringen och gör blodet rött. Denna livsluft befordras sedan till växterna. Dynga efter olika djur, måste ha olika verkan på olika växter. Därför är inte utländska boskapsslag lämpliga. Den nordiska boskapen skall utgöra huvuddelen. En hushållare borde ha älgar, hjortar och rådjur för gödselns skull.

----------------------------