1687Om torksvampAnonym
1797, maj-juni

OM TORRK-SWAMPEN

Tidigare trodde man den hörde till växtriket, men den är boning åt små vattendjur och heter på latin Spongia officinalis.

På ön Ximia invid Rhodos i Medelhavet fiskas denna svamp i stor myckenhet. Innevånarna lever av den och en flicka får inte gifta sig förrän hon samlat tillräckligt mycket och kan visa prov på att hon kan ta upp den från ett förutsatt djup.

I Sverige lever två maskar (Spongia lacustris och fluvatilis), som när de tas upp torkar och blir helt bräckliga.

----------------------------
 
1688Utsatta frågor till bekommande av belöningarPatriotiska Sällskapet
1797, maj-juni

UTSATTE FRÅGOR TIL BESWARANDE MOT BELÖNINGAR

Vilka är de bästa medel och sätt, grundade på säkra rön och flera års erfarenhet, att fördriva, förekomma och utrota maskar på kål?

Priset är 33 riksdaler och svaren skall vara inlämnade före november 1800.

Vilka äro de av Sveriges ekonomiska författningar, varav landet och landskulturen dragit mesta nytta, och vilka är för närvarande de ännu gällande hinder, som i mer eller mindre mån kunna anses för densamma menlige?

Priset är 50 dukater i guld och inlämningstiden är december 1798.

----------------------------
 
1689Utdelade belöningar av Kungl. Patriotiska SällskapetPatriotiska Sällskapet
1797, maj-juni

UTDELTE BELÖNINGAR AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET

Nya regler för belöningar, särskilt för utflyttning av gårdar från byalag, skall vara skedd till storskiftets befrämjande. De som veta sig inte insänt kostnaden för belöningarna ombedes göra detta.

De vanliga belöningarna utdelades.

----------------------------
 
1690Anmärkningar angående väderleken för april och maj 1797Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1691Kort underrättelse om Kemi socken 1788Anonym
1797, juli-aug

KORRT UNDERRÄTTELSE OM KEMI SOCKEN I ULEÅBORGS LÄN, KEMI HÄRAD OCH FÖGDERI ÅR 1788

Kemi kommer förmodligen av det lapska namnet Kymä, vilket betyder starkt rinnande vatten. Det finns lämningar av lapparnas helgedomar och boningsplatser. Beskrivning av Kemi sockengränser och grannskap. Den består av höga landryggar och dälder, men har få berg. Där växer skog.

Kemi älv är bred och har flera tillflöden. Den är farbar även vid torrår. Endast vid ett vattenfall behöver man dra båten vid vissa vattenstånd.

Klimatet är lång vinter, men endast några slaskiga veckor vid höst och vår är störande i arbetet. Resor kan utföras på natten, då månskenet är lika gott som dagsljuset. Sommaren är kort men tillräcklig, för de växter som trivas här. Dimman och syran från skogen är dock ett hinder för växtligheten. Här borde överheten komma med åtgärder, som dikning, myrgrävning och upparbetning.

Andra betydande hjälpmedel vore om någon förmögen vågade satsa på bergshantering. Här finns förmodligen malm. Skog och transporter är tillräckliga.

Några betydande brytningar i allmogens plägseder är inte att vänta. Dock nödvändiga vid laxfisket, där ovanorna är inrotade. Marknadsplatser borde anläggas vid varje moderkyrka, för att hindra det långa resandet.

Beskrivningar av avlägsna folkslags hem och seder finns, men den finska bonden är inte beskriven någonstans. Därför påför man honom värre tankar än vad han är värd. Han är vänsäll och hövlig och mot främmande alltid hjälpsam, om inte något förolämpande hänt, då han blir tilltagsen och häftig. Vid gillen och resor är han nätt och anständig och gör sig inte skyldig till träta, slagsmål och tjuvnad. Han är händig och väl klädd i kläder, som han själv tillverkar. Han är sparsam med maten.

Beskrivning av i vilken ordning arbetet utförs. Boningshuset består av boningsrum med kakelugn, förstuga och kokhus. Röken leds genom en träpipa och glasfönster finns på minst två väggar.

----------------------------
 
1692Något om åkerbruket och lanthushållningen i grevskapet NorfolkAnonym
1797, juli-aug

NÅGOT OM ÅKERBRUKET OCH LANDTHUSHÅLLNINGEN I GREFSKAPET NORFOLK O S W

Tidigt på hösten förbättras jorden med märgel och senare gödes den med dynga. På våren sås korn och klöver. När kornet är bärgat blir resten bete. Vetehalmen används till taktäckning, annan halm till strö.

Plogarna är inte större än att två hästar orkar dra. Oxar som skall säljas i London hålls inne under vintern och föds med rovor. Arrendatorerna betalar 5% i ränta.

Farms, bondehemman eller arrenden, beskrivs både vad ekonomin och arbetssättet beträffar. Vetet ger femte kornet. Många farmare har upp till 600 får. Kreatur köps på marknader någon månad före mickelmäss. De säljs sedan i London på våren.

En oljekvarn drivs av hästar och mal lin och kålfrö till olja. Linfröet köps från Frankrike, Tyskland och Holland, medan kålfröet finns i England.

Päronmust framställs och humle säljs.

----------------------------
 
1693Berättelse med anledning av Sällskapets protokoll 29 november 1794Ennes, Fred.
1797, juli-aug

BERÄTTELSE TIL KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET, AFGIFWEN I ANLEDNING AF SÄLLSKAPETS PROTOKOLL FÖR DEN 29 NOVEMBER 1794

Förklaring till ett brev som upplästs vid Sällskapet om rågodling i Gävle.

----------------------------
 
1694Om såning av spergelfrö och klöver samt deras växtAnonym
1797, juli-aug

OM SÅNING AF SPERGELFRÖ OCH KLÖFWER, SAMT DERAS WÄXT, M M

Jag sådde spergelfrö på en mager mark. Det kom upp i överflöd och låg som trassel på marken. Jag förstörde det innan det släppte frö och inget kom upp. Här är det ogräs. Det kan tydligen komma upp efter att ha legat i jorden länge. Fåren äter det gärna, men smaken på köttet blir inte det bästa. Detta frö bör vara det sista en lantman odlar. Förra året sådde jag klöver, som inte kom upp och jag gav försöket förlorat. I år kommer det i överflöd. Året har varit gott både vad gäller säd och hö. Fruktträden lider av mask, men bärsorter lovar god tillgång. Rönnbär finns i mängd.

----------------------------
 
1695Utdrag ur häradsrättens protokoll vid tinget i Kemi träsk den 23 mars 1797Stenman, N
1797, juli-aug

UTDRAG AF HÄRADS-RÄTTENS PROTOCOLL, HÅLLIT WID LAGA TINGET MED ALLMOGEN AF KEMI TRÄSK OCH KUOLAIERFWI TINGSLAG Å PRÄSTEGÅRDEN I KEMI TRÄSK BY DEN 23 MARTII 1797

Vid detta tillfälle tillkännagavs att adjunkten Johan Wegelius tilldelats en skådepenning i silver för att han vid Landsort byggt ett stort skepp och fört det till Kemi älv, som trots svåra forsar inte skadat fartyget. Församlingen fägnade sig över hans företag att bygga fartyg, som skulle kunna tillföra orten säker vinst.

----------------------------