0174Fördelaktigt sätta att rödfärga trähusLindekrona
1777, okt

FÖRDELAKTIGT SÄTT AT RÖDFÄRGA TRÄHUS

Koka 8 kannor vatten, 2 händer vitriol och 2 händer stött harts. Vispa i rågmjöl, så att det blir en tunn välling. Häll i finstött rödfärg och koka igen. Slå i ett kvarter linolja. Denna färg bevarar mot röta och torkar ett slagregn på en timma.

----------------------------
 
0175Greve Scheffers skrifelse med anledning av den medalj, som blivit slagen över honomScheffer, Carl Fredric
1777, okt

HANS EXCELLENS HERR RIKSRÅDET M M GREFWE CARL FREDRIC SCHEFFERS SKRIFELSE TIL KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPET, I ANLEDNING AF DEN ÖFWER HONOM SLAGNE MEDAILLE, SOM FINNS BESKRIFWEN I JOURNALEN FÖR NÄSTLEDNE MÅNAD

Tacktal till Patrioterna, som tilldelat honom en utmärkelse. Han menar, att han blott har framburit andra människors patriotiska offer. Han vill dock verka i Sällskapets anda även i fotsättningen.

----------------------------
 
0176Drunknades och förkvävdas vederfåendeAnonym
1777, okt

DRUNKNADES OCH FÖRQWÄFDAS WEDERFÅENDE

En man föll överbord och visade inga livstecken, när han blev uppdragen. Apotekaren i staden skyndade till och behandlade honom med de medel som i Frankrike blivit påhittade. Han repade sig efter ett par dagars vila på hospitalet. Apotekaren fick av en medborgare ett guldhjärta med påskrift Till en sann förtjänst, Patriotiskt Offer.

En kvinna hade blivit uppdragen ur strömmen och som livlös lämnats en timme på stranden. Förd till hospitalet behandlades hon med gnidning med kamfer, inblåsning av tobaksrök, kräkmedel och åderlåtning vid halsen. Hennes enda men av händelsen var att hon dagen efter hade huvudvärk.

En man, som skulle hämta upp några redskap ur en 22 fot djup brunn, överraskades av heta ångor från sammanbrunna växter, som blivit kastade i brunnen. När man kylt brunnen med vatten, kunde man hissa upp den livlöse mannen. Han återkom till livet genom de medel till drunknades vederfående, som ofta i utlandet brukas. Patriotiska Sällskapet har ännu inte fått tillfälle att till någon utdela den belöning, som blivit utsatt till drunknades och förkvävdas vederfående.

----------------------------
 
0177Författning mot det skadliga nyttjande av koppar och blykärlAnonym
1777, okt

FÖRFATTNING EMOT DET SKADLIGA NYTTJANDE AF KOPPAR- OCH BLYKÄRL

Konungen i Frankrike har utfärdat en förordning, att vinhandlare inte får använda kärl fodrade med bly. Mjölkhustrurna får inte använda kopparkärl och salt- och tobakshandlarna inte vågskålar av mässing. Det ämne som utfälls ur dessa kärl är synnerligen skadligt för hälsan. Vinkärl av järnplåt, mjölkkärl av porslin och viktskålar av hamrat järnbleck rekommenderas.

----------------------------
 
0178Av Kungl Patriotiska Sällskapet utdelade belöningarPatriotiska Sällskapet
1777, okt

AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET UTDELADE BELÖNINGAR

Gabriel Ståhlberg för upprensning av Niska fors.

Lantjägmästaren Broms, Grimmestorp, Skaraborg, för att på 5 år byggt åtskilliga hus, kalkugn, mjölkvarn, trädgård, vägar och kniphammare.

Rektor Axel Nektern i Köping, för att han anlagt en trädgård och även planterat 900 ekar.

Skattebonden Pehr Mickelsson i Skuttunge i Uppland för att han börjat köra oxar som stutar. Han har tämt dem nattetid, då allmogen på orten hållit det för vanhedrande att använda dessa djur i åkerbruket.

Bonden Olof Jansson i Dalarna för särdeles händighet med klensmide.

Brukspatron Angerstein för försök med cementering av stål.

Pigorna Brita Persdotter i Vernska, Uppland, och Anna Adamsdotter i Gryt, Södermanland, för trogen tjänst i ladugårdarna.

Regeringsrådet Storcks granskning av Patriotiska Sällskapets Handlingar 3:e stycket har kommit av trycket och blir säkert huvudbok för tänkande lanthushållare.

----------------------------
 
0179Anmärkningar angående väderleken för september 1777Patriotiska Sällskapet
Mycket blåst.
----------------------------
 
0180Utkast till bevisande att folkmängden i ett land förökas genom nybyggen i Indien och AfrikaAnonym
1777, nov

UTKAST TIL BEWISANDE AT FOLKMÄNGDEN I ET LAND FÖRÖKES GENOM NYBYGGEN I INDIERNA OCH AFRIKA

Att öka folkmängden genom hemmansklyvning och anläggande av torp går långsamt. Handel och fabriker däremot ökar folkmängden snabbare. Att låta folk flytta till avlägsna orter, som lider av brist på folk och där skaffa handel och näringsgrenar är ingen paradox.

Många tusen människor lämnar nu landet, där de inte kan hitta någon utkomst. Liksom andra länder anlägger kolonier, skulle Sverige göra det också och idka handel och inrätta nyttiga näringar. Man borde också locka utlänningar till Sverige. Våra garnisoner kunde bestå av utlänningar, vilket sker i andra länder. Redovisning av andra länders kolonier.

Härmed förringas inte nyodlingar inom landet, som alltid måste räknas till de förnämsta. Men att anlägga nybyggen i Indien och Afrika för att sysselsätta arbetslöst folk, öka varumängden och befordra rörelsen är också viktigt, vilket ville bevisas. Tyvärr lyckas inte alla utomlands.

----------------------------
 
0181Påminnelse om en okänds i september månads Hushållnings-Journal, införda anmärkningar angående Philodemi tankar om meniga lantmäns undervisande i jordbrukAnonym
1777, nov

PÅMINNELSER WID EN OKÄNDS, UTI SEPTEMBER MÅNADS HUSHÅLLNINGS-JOURNAL, INFÖRDE ANMÄRKNINGAR WID PHILODEMI TANKAR OM MENIGE LANDTMÄNS UNDERWISANDE I JORDBRUK

När man ur stridskrifter bortdrager stickande meningar, misstag, passion eller vissa ords tvetydigheter blir inte mycket kvar att tvista om. Författaren angriper Philodemus tankar i många stycken och menar att han skjuter över målet. Han framhåller Patriotiska Sällskapet som förebild, då det gäller undervisning. Särskilt gäller det att sprida goda redskap till orter, som inte känner dem och där upprätta produktion av dem.

En god plog är det viktigaste redskapet, som bör förvärvas. Hovjunkare Gripenstedt på Lejondahl i Bro socken, Uppland och Beltarbogubben i Hedemora har tillverkat utmärkta plogar.

----------------------------
 
0182Brev till Kungl. Patriotiska Sällskapet om möjligheten att odla vin och mandel i vårt klimatNorén, Axel
1777, nov

BREF TIL KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPET OM MÖJLIGHETEN AF WINRANKORS OCH MANDELTRÄDS TREFNAD I WÅRT LUFTSTRECK

Patriotiska Sällskapet upplyser genom sina skrifter den svenske lantmannen om många goda ting och uppmuntrar till försök. Jag har undersökt, om man inte vid Kinnekulle skulle kunna anlägga vingårdar. Redan Linné insåg att detta område var unikt. Vid min undersökning upptäckte jag att på de platser, där värmekrävande växter fanns, består jordmånen av kalksten och alunskiffer. Jag menar att även mandelträd skulle kunna frambringa mogna frukter om de planterades på detta underlag. Själva kullen skyddar för nordanvinden och reflekterar solstrålarna, så att klimatet blir som 200 mil längre söderut.

Jag har på min gård Noresund i Värmland, nära norska gränsen 7 mandelträd och 8 valnötsträd, som mycket väl tål den strängaste kyla, om man täcker med litet granris. Folk på trakten menar att biskötsel inte går i detta kalla klimat. Jag skaffade dock bikupor och under två år har de trivts väl och förökat sig.

Ber nu Patriotiska Sällskapet intressera någon, som äger egendom vid Kinnekulle att försöka med vinodling och att plantera mandelträd.

----------------------------