1670Anmärkningar angående lanthushållningen i EnglandSchulzenheim, David v
1797, jan-febr

NÅGRA ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE LANDTHUSHÅLLNINGEN I ENGLAND.

David von Schultzenheim har läst den av konung och parlament i England utgivna och stadfästa Board of Agriculture, som behandlar odling och ekonomi. Exempel från olika delar av England och Skottland ges.

Åkern läggs numera sällan i träda utan man använder cirkulation.

I Leicester har man förnämlig fåravel.

Från Middlesex lämnas goda underrättelser om trädgårdsskötsel.

8500 kor underhålles för Londons räkning.

Särskilda kapitel behandlar gödseln. Åtskilliga ämnen föreslås att användas. Försök med så kallad toppdressing har gjorts med god nytta. Det innebär att man sprider ett tunt lager gödsel över det sådda. Människoexkrementer blandas med kalk, varav gödseln blir torr och lukten avtar. Gödseln skall inte läggas i gropar, utan på plan mark och fukten föras till tunnor genom stenlagda diken. Lämpligt är också att bygga ett tak ovanför, där man kan ha duvslag. Vanligtvis varvas kogödsel med hästgödsel, men även andra ämnen blandas i och kallas compost.

Potatisodling är mycket förekommande i England och används till djurföda. Olika sorter finns och redogörelse för odling och förvaring ges. Gropar klädda med halm anses bäst.

En såmaskin s.k. drillmaskin beskrivs. Köpt till Sverige kostar den med dryg tull och frakt 130 R:d.

Ett sätt avleda vatten från kärr och sankmarker vore att söka källan och leda bort vattnet genom rör en bättre väg. Vid försök hände dock att en hel stad miste sitt vatten.

----------------------------
 
1671Försök till förbättrande av mager hårdvallUggla, C H
1797, jan-febr

FÖRSÖK TIL FÖRBÄTTRANDE AF MAGER HÅRDWALLS ÄNG. FORTSÄTTNING.

Avkastningsrapport från den tidigare beskrivna ängsuppodlingen vid Djula i Södermanland av C.H.Uggla

----------------------------
 
1672Medel att hjälpa en trög smörkärningAnonym
1797, jan-febr

MEDEL AT HJELPA EN TRÖG SMÖRKÄRNING.

Om svårighet med trög smörkärning uppstår, avhjälpes det genom att man skirar litet smör och häller i grädden och sedan fortsätter kärningen.

----------------------------
 
1673Sammandrag av några särdeles händelser och märkvärdigheter för äldre tiderAnonym
1797, jan-febr

SAMMANDRAG AF NÅGRE SÄRDELES HÄNDELSER OCH MÄRKWÄRDIGHETER FÖR ÄLDRE TIDER; IFRÅN A.H.A:SON.

Fortsättning av kyrkoherde Nic. Nic. Kroks berättelser om Ryttern.

1658 uppsattes klockan i Lill-Rytterns kyrkotorn.

1659 födde en tacka 5 lamm.

1659 brann Molntorps kvarn. Strömmen vid Kolbäcksån stod still i 16 timmar.

Sonen Nic. Reuterhusii fortsätter.

1691 kom Carl XI till Västerås och besiktigade domkyrkans skada, sedan tornet avbrändes av en ljungeld 9 maj. Gudtjänsterna hölls på slottet.

1692 kom Carl XI med Änkedrottningen till Västerås. De följde Fursten och Furstinnan till vägs till Örebro.

1693 var mycket sjukligt både bland människor och djur.

1694 slog åskan ned i Gråmunke (Riddarholms) kyrkan och dödade 3 personer under gudstjänsten. Samma dag slog den ned i Jäders kyrka i Södermanland och dödade 1-2 personer. Den 8 december sattes globen upp på domkyrkotornet i Västerås. Det har åtgått 500 dukater fint guld, som skänkts av Carl Xl. När den stod på marken mätte den 2 alnar i höjd.

1695 var det blidväder till jul, men 1696 blev en sällsynt vinter och vår med regn och missväxt.

Den 1 juni brann Glanshammars kyrktorn.

1697 dog mycket folk. I Uppsala låg fattiga döda på gatorna och begravdes utan kistor flera i varje grop på fattigkyrkogården utanför staden.

1698 kom många sjuka och fattiga från Dalarna, Södermanland och Uppland och spred smitta.

1705. Den 4 maj uttogs silverkistan i Tidö valv och sändes förseglad till Stockholm samt ett skrin med juveler. Grevinnan Elisabet Oxenstierna öppnade åter valvet och tog ur en broderad nattlåda.

1708 dog biskop Carlsson på Gillberga gård. Han begravdes i Västerås.

Samma år avrättades en kona, som mördat flera barn och en tidelagare, en 67 års gubbe på Svinmarken.

1709 frös isen mellan Göteborg och Marstrand och även Bälten.Det olyckliga slaget vid Poltava 28 juni förorsakade stora utskrivningar. De hemmavarande befalldes att ha gevär hemma.

I november anföll danskarna i Skåne och i december blev Riga belägrat. 1710 i februari hade danskarna intagit hela Skåne. Rådgjordes om kyrkomedlens användande till kronans behov och annan godvillig hjälp. Segern vid Hälsingborg uppmuntrade folket.

Pesten tog 12000 människors liv i Stockholm. Smittan sprider sig över landet.

1710 I Ryttern dog 30 personer och 3 torp blev öde. Dyrtid och missväxt.

1711 sågs en eldkula stor som månen på himlen.

Den 30 maj kom Änkedrottningen och prinsen och prinsessorna till Strömsholm för att undgå pesten. Ingen fick resa genom Enköping och Nykvarn från Stockholm, då pesten grasserade där. Alla skulle förete sundhetspass.

Den 18:de avrättades den som brände Fiholm.

1712 i december var allmogen samlad vid Strömsholm för att få besked om den nya krigsskatten.

----------------------------
 
1674Utdelade hedersbelöningarPatriotiska Sällskapet
1797, jan-febr

UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR.

Belöningar för odling, trädplantering, stenmursbyggnad och långvarig dräng- och pigtjänst.

----------------------------
 
1675Underrättelse angående de uppmuntringar som Patr. Sällsk. utdelarPatriotiska Sällskapet
1797, jan-febr

UNDERRÄTTELSE ANGÅENDE DE UPMUNTRINGAR, SOM KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET HÄDANEFTER UTDELAR:

Till dem, som flyttat hela sin gårdsbyggnad för att vinna bekvämlighet vid storskifte utdelas en förgylld silverbägare.

Den som byggt hela mangårdsbyggnaden eller ladugården av sten får en silverbägare.

Den som använt 100 R:d till en brobyggnad av sten får en silverbägare.

Den som frambragt största myckenhet av rot- och foderväxter i förhållande till ägornas storlek får en silverbägare.

Den som inom 3 års tid satt ut största antalet bikupor får en silversked.

Den som försålt störst mängd torkad frukt får en silverbägare.

Den stadsbo som odlat största mängd hampa eller någon nyttig färgväxt, får en silverbägare.

Den som samlat 50 lispund tagel eller 100 lispund borst får samma belöning.

Den som upptäckt bekvämligare kör- eller åkerredskap får skådepenning.

Alla andra hedersbelöningar kommer att upphöra. Dock kan man insända gåvor till uppmuntran. Även belöningar för lång och trogen tjänst kommer att upphöra. Men om lanthushållaren själv står för kostnaden kan Sällskapet låta föranstalta om utdelningen.

----------------------------
 
1676Anmärkningar angående väderleken för december 1796 och januari 1797Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1677Anmärkningar angående spergelsädet vid Kungsör 1796Bjurling, Th. G
1797, mars-april

ANMÄRKNINGAR OM SPERGEL-SÄDET WID KUNGSÖR I WESTMANLAND FÖR SISTLIDNE ÅR 1796; EFTER KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS ÅSTUNDAN I INRIKES TIDNING DEN 18 SISTLIDNE NOVEMBER

Då jag läst i Inrikes Tidning om spergelfrö, skaffade jag tillsammans med mina grannar detta från Westphalen. Såddes på olika jordmån. Växte bäst på fet sandmylla, men gav inte det resultat, som förespåtts i de utländska tidningarna. Höet var grovt och luktade illa. Djuren tyckte inte om det och det var svårtorkat. Det dåliga resultatet kunde bero på regnig och kall väderlek. Här odlas tobak och potatis, men skulle behövas något, som utan alltför mycket arbete understödde dessa odlingar.

----------------------------
 
1678Försök till en fullständigare kunskap om iglar och deras nyttaAnonym
1797, mars-april

FÖRSÖK TIL EN FULLSTÄNDIGARE KUNSKAP OM IGLAR OCH DERAS NYTTA

Utvidgade iglar.

Tärningsigeln, kantigeln, plattigeln, klarigeln, strandigeln, flatigeln, tjockigeln, hälgigeln finns i hälgeflundran.

Trinda iglar.

Spännigeln, skrovigeln.

----------------------------