0172Tio års avkastning av ett geometriskt tunnlandBergnehr, Lars
1777, okt

TIO ÅRS AFKASTNING AF ET GEOMETRISKT TUNNLAND WÄL BRUKAD OCH BEHÖRIGEN GÖDD JORD, DÅ DET BESÅS MED HWETE, ELLER DÅ DET NYTTJAS TIL ARTIFICIEL ÄNG

Tabell över avkastningen. Luzern är synnerligen lönsamt. Frösamling skulle ske i Sverige med visst understöd.

----------------------------
 
0173Till Kungl. Patriotiska Sällskapet. Försök med eggståls förbättringAngerstein, Joh, Fred:son
1777, okt

TIL KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPET. FÖRSÖK WID ÄGG-STÅLS FÖRBÄTTRING

Det vidsträckta förtroendet att göra gott järn med eld, vill jag här ifrågasätta. Jag har gjort försök att lägga järn i vatten under många år och fått det präktigaste stål. För att göra metoden snabbare har jag prövat surt dricka och sillake. Jag lade knivar och stålbitar i björkmilan. Till min förnöjelse hade några stycken smält och bildat det bästa och starkaste stål.

Med hjälp av en händig bonde i Ingevallsbennings by, Olof Jansson, har jag gjort försök med eggsmide. Av ett gammalt rostigt spjäll fick han stål genom att påföra en gröt av lera och för att få mer gnistor vid smidet strödde han på kalk. Av stålet gjordes knivar vars egg var så vass, att man skar av hår. Jag ifrågasätter om utlänningen kan åstadkomma tätare och finare härdning.

Hedemora sockenmän är mycket skickliga smeder och kan liksom kinesen göra efter det de ser. Medsänder fyra stålmetkrokar, som drängen Nils Hansson tillverkat. Han gör även goda fioler. Jag menar att inget bondesmide i landet, går upp mot det i Hedemora. Smederna är värda att Konungen känner till dem.

----------------------------
 
0174Fördelaktigt sätta att rödfärga trähusLindekrona
1777, okt

FÖRDELAKTIGT SÄTT AT RÖDFÄRGA TRÄHUS

Koka 8 kannor vatten, 2 händer vitriol och 2 händer stött harts. Vispa i rågmjöl, så att det blir en tunn välling. Häll i finstött rödfärg och koka igen. Slå i ett kvarter linolja. Denna färg bevarar mot röta och torkar ett slagregn på en timma.

----------------------------
 
0175Greve Scheffers skrifelse med anledning av den medalj, som blivit slagen över honomScheffer, Carl Fredric
1777, okt

HANS EXCELLENS HERR RIKSRÅDET M M GREFWE CARL FREDRIC SCHEFFERS SKRIFELSE TIL KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPET, I ANLEDNING AF DEN ÖFWER HONOM SLAGNE MEDAILLE, SOM FINNS BESKRIFWEN I JOURNALEN FÖR NÄSTLEDNE MÅNAD

Tacktal till Patrioterna, som tilldelat honom en utmärkelse. Han menar, att han blott har framburit andra människors patriotiska offer. Han vill dock verka i Sällskapets anda även i fotsättningen.

----------------------------
 
0176Drunknades och förkvävdas vederfåendeAnonym
1777, okt

DRUNKNADES OCH FÖRQWÄFDAS WEDERFÅENDE

En man föll överbord och visade inga livstecken, när han blev uppdragen. Apotekaren i staden skyndade till och behandlade honom med de medel som i Frankrike blivit påhittade. Han repade sig efter ett par dagars vila på hospitalet. Apotekaren fick av en medborgare ett guldhjärta med påskrift Till en sann förtjänst, Patriotiskt Offer.

En kvinna hade blivit uppdragen ur strömmen och som livlös lämnats en timme på stranden. Förd till hospitalet behandlades hon med gnidning med kamfer, inblåsning av tobaksrök, kräkmedel och åderlåtning vid halsen. Hennes enda men av händelsen var att hon dagen efter hade huvudvärk.

En man, som skulle hämta upp några redskap ur en 22 fot djup brunn, överraskades av heta ångor från sammanbrunna växter, som blivit kastade i brunnen. När man kylt brunnen med vatten, kunde man hissa upp den livlöse mannen. Han återkom till livet genom de medel till drunknades vederfående, som ofta i utlandet brukas. Patriotiska Sällskapet har ännu inte fått tillfälle att till någon utdela den belöning, som blivit utsatt till drunknades och förkvävdas vederfående.

----------------------------
 
0177Författning mot det skadliga nyttjande av koppar och blykärlAnonym
1777, okt

FÖRFATTNING EMOT DET SKADLIGA NYTTJANDE AF KOPPAR- OCH BLYKÄRL

Konungen i Frankrike har utfärdat en förordning, att vinhandlare inte får använda kärl fodrade med bly. Mjölkhustrurna får inte använda kopparkärl och salt- och tobakshandlarna inte vågskålar av mässing. Det ämne som utfälls ur dessa kärl är synnerligen skadligt för hälsan. Vinkärl av järnplåt, mjölkkärl av porslin och viktskålar av hamrat järnbleck rekommenderas.

----------------------------
 
0178Av Kungl Patriotiska Sällskapet utdelade belöningarPatriotiska Sällskapet
1777, okt

AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET UTDELADE BELÖNINGAR

Gabriel Ståhlberg för upprensning av Niska fors.

Lantjägmästaren Broms, Grimmestorp, Skaraborg, för att på 5 år byggt åtskilliga hus, kalkugn, mjölkvarn, trädgård, vägar och kniphammare.

Rektor Axel Nektern i Köping, för att han anlagt en trädgård och även planterat 900 ekar.

Skattebonden Pehr Mickelsson i Skuttunge i Uppland för att han börjat köra oxar som stutar. Han har tämt dem nattetid, då allmogen på orten hållit det för vanhedrande att använda dessa djur i åkerbruket.

Bonden Olof Jansson i Dalarna för särdeles händighet med klensmide.

Brukspatron Angerstein för försök med cementering av stål.

Pigorna Brita Persdotter i Vernska, Uppland, och Anna Adamsdotter i Gryt, Södermanland, för trogen tjänst i ladugårdarna.

Regeringsrådet Storcks granskning av Patriotiska Sällskapets Handlingar 3:e stycket har kommit av trycket och blir säkert huvudbok för tänkande lanthushållare.

----------------------------
 
0179Anmärkningar angående väderleken för september 1777Patriotiska Sällskapet
Mycket blåst.
----------------------------
 
0180Utkast till bevisande att folkmängden i ett land förökas genom nybyggen i Indien och AfrikaAnonym
1777, nov

UTKAST TIL BEWISANDE AT FOLKMÄNGDEN I ET LAND FÖRÖKES GENOM NYBYGGEN I INDIERNA OCH AFRIKA

Att öka folkmängden genom hemmansklyvning och anläggande av torp går långsamt. Handel och fabriker däremot ökar folkmängden snabbare. Att låta folk flytta till avlägsna orter, som lider av brist på folk och där skaffa handel och näringsgrenar är ingen paradox.

Många tusen människor lämnar nu landet, där de inte kan hitta någon utkomst. Liksom andra länder anlägger kolonier, skulle Sverige göra det också och idka handel och inrätta nyttiga näringar. Man borde också locka utlänningar till Sverige. Våra garnisoner kunde bestå av utlänningar, vilket sker i andra länder. Redovisning av andra länders kolonier.

Härmed förringas inte nyodlingar inom landet, som alltid måste räknas till de förnämsta. Men att anlägga nybyggen i Indien och Afrika för att sysselsätta arbetslöst folk, öka varumängden och befordra rörelsen är också viktigt, vilket ville bevisas. Tyvärr lyckas inte alla utomlands.

----------------------------