1643Anmärkningar angående väderleken för december 1795 och januari 1796Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1644Om en förbättrad och flyttbar tröskmaskinSilfverstråle, G
1796, mars-april

OM EN FÖRBÄTTRAD OCH FLYTTBAR TRÖSK-MACHINE.

Modeller på engelska och skotska tröskmaskiner finns. De drivs antingen av vatten eller av kreatur, som går runt. Nackdelen med dem är att de inte är flyttbara.

Kapten Brunjan anmodades av sina vänner att göra en förbättring. Tre svåra motstånd uppstod: tyngden, hastigheten och en ohugsam styrka.

Med hjälp av ett svänghjul, som trampades av tre man kunde kapaciteten ökas. Var fjärdedels timme ombyttes arbetsmomenten, då en del var tyngre än andra.

Artikelförfattaren Silfverstråhle anser att flera förbättringar skulle kunna göras.

----------------------------
 
1645Beskrivning av en tröskmaskin som trampas av trenne karlarBrunijan, M R v
1796, mars-april

BESKRIFNING PÅ EN TRÖSK-MACHIN SOM TRAMPAS AF TRENNE KARLAR.

Beskrivning av förutnämnda maskin av Brunijan. Ritning saknas.

----------------------------
 
1646Uppgift att inrätta krydd- och trädgård utan gödselAnonym
1796, mars-april

UPGIFT, AT INRÄTTA KRYDD- OCH TRÄGÅRD, UTAN GÖDSEL.

Tillfälliga händelser, som ofta uppstår på landet leder till oförmodade rön och upptäckter.

1772 mottogs en lantegendom, som inte bebotts av ägaren, utan varit upplåten till inventarieboskaps och dragonhästars uppfödande. Då ägaren befann sig på 18 mils avstånd och inte själv kunde hävda egendomen uppläts åkern som förr till bönderna. Dock inrättades en del dagsverkstorp och röjningar för att uppta en ny stamgård.

En gammal bod nyttjades under sommaren till boningsrum och ett nytt stall byggdes. Där hölls rustningshästen och några får, för att samla gödseln. Det blev inte mycket gödsel, helt otillräckligt för åkern och den tillämnade kryddträdgården.

Till gården hörde sankmarker och kärr. Efter utdikning visade det sig att kärrjorden var 3 alnar djup. Vid försök med avbränningsmetoden visade jorden sig vara av god kvalitet. Kärrmyllan användes vid anläggande av körsbärsträdgården, med dåligt resultat. Det tog åtta år innan någon skörd kunde tas. Bättre trivdes nypon och vinbär och stickelbär. Trots brist på gödsel frodas nu bärbuskarna och körsbären.

Att det tog så lång tid för kärrjorden att bli fruktsam måste ha berott på den omständigheten att den sanka ängen med sina halvruttna växtrötter och blad supit i sig fast luft.

Herr Pristleys rön att kärrvatten, som blivit impregnerat med Aer fixus eller fast luft sedermera gjort kärrjorden otjänlig att föda växter.

Det som gjorde jorden brukbar var, att den lades upp i högar och kringskottades så att förruttnelsen satte igång.

----------------------------
 
1647Brev till Ridd. Ferrner angående en påbörjad uppdelningUggla C H
1796, mars-april

UTDRAG AF ET BREF TIL HERR CANCELLIE-RÅDET OCH RIDDAREN FERRNER, ANGÅENDE EN PÅBEGYNT UPODLING M.M.

C.H.Uggla skriver till Riddaren Ferner och redogör för odlingen på Storängen i Djula i Södermanland. Han hade sått med grovkorn från Hälsingland. Höskörden var inte särskilt ymnig och på grund av franska kriget och stapelstädernas nit att inte släppa ut produktionen blir spannmålspriset högt. Redan i början av november var det slädföre.

----------------------------
 
1648Om stenporslinAnonym
1796, mars-april

OM STEN-PORCELLAINE.

Upptäckten av stenporslin kom till, när en krukmakare såg att på en sjuk och illa sårad häst, flintpulver applicerades på såren. Han visste inte att flinta kunde pulveriseras, så han gjorde försök och med tillblandning av piplera påfann han inventionen att göra stenporslin. I England kallas det Stone-ware.

Redogörelse hur man blandar och arbetar i stenporslinsfabriken i Laneend. Här brukas stenkol, som något skämmer färgen, men genom många timmars hetta återkommer vitheten igen. Genom den inbrända stärkelsen fås en fin blå färg.

Porslinsfabriken (China Work) i Worcester innehavs av ett intressentskap. Leran tas från Cornwall och arrendet är på 20 år.

----------------------------
 
1649Sillfiske och sillsaltning kring YarmouthAnonym
1796, mars-april

SILLFISKERIET OCH SILLSALTNINGEN, M.M. KRING YARMOUTH.

Hela oktober fiskas och alla invånarna i Yarmouth involveras i de 200 fiskebåtarna. De har salt med sig, så att de vid behov kan stanna flera dygn på sjön. Näten lägges ut att fritt följa vinden och strömmen. Fisken förs i land och saltas. Ligger sen i 4-5 dygn i det smälta saltet. Samlas i korgar, som sänkes i kar med vatten, så att saltet sköljs av.

Kvinnorna trär nu upp fisken på spett och sedan vidtar rökningen, som sker i tre omgångar, 7-8 dygn varje gång. Vid rökningen faller en del fisk ned. Om det beror på att huvudet gått av kallas de plucks. Går de sönder på annat sätt kallas de crops. Fullhering är den sill, som har mjölken i behåll. Shothering är sill utan mjölke.

Fisken packas och säljs. Båtarna byggs i Yarmouth av ek och är 40 fot långa.

Näten är bestrukna av färg gjort av ekbark.

Saltet kommer huvudsakligen från Lancashire, men är uppblandat med franskt och portugisiskt. Sedan denna annotation gjordes har import av salt till England förbjudits.----------------------------
 
1650Utdelade belöningarPatriotiska Sällskapet
1796, mars-april

UTDELTE BELÖNINGAR.

Belöning på 50 R:d för skötspiggens användande till tran och olja gavs till garvaren Djurberg.

Bönderna Jacob Johansson och Johan Johansson samt Per Andersson och Michaelsson i Neglinge by, Stockholms län, vann andra pris.

Till prisfrågan: Vilka är de rätta grunderna för cirkulationsåkerbruket?

Frågan gav 5 svar. Inget av dem svarade upp till Sällskapets önskan men då allmänheten kan ha nytta av svaren utdelades till Nr 1 30 R:d. Författaren var herr Fischer, Luneburg. Skådepenning till Nr 4.

----------------------------
 
1651Anmärkningar angående väderleken för februari och mars 1796Patriotiska Sällskapet
----------------------------