1639Om årsväxt och väderlek i HallandSefström, E
1796, jan-febr

OM ÅRSWÄXT OCH WÄDERLEK M.M. I HALLAND.

Spannmålstillgången kan sägas var välsignad och vacker. Priset sjönk i början men steg åter till 6 R:dl tunnan. Smöret dyrt. Höväxten har varit ringa och höet är dyrt. Trädgårdsväxterna har tagit skada av den långvariga torkan och svåra blåsväder och dimma. Dessutom har växterna varit angripna av mask. Fruktträden har givit ringa skörd.

Stormar har gjort sjöfarten skada. Citroner och pomeranser samt ett slags apelsiner har flutit i land ifrån förolyckade fartyg. Dessa frukter såldes i sjötullkammaren. De var dock angripne av saltvattnet och skämda i smaken. Citronerna med sina hårda skal klarade sig bäst.

----------------------------
 
1640Utdrag ur brev om årsväxt och väderlek i FinlandAnonym
1796, jan-febr

UTDRAG AF ET BREF, ANGÅENDE WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT I FINLAND.

Höskörden ovanligt god. Säden blev skadad av frost och ger mindre än förra året.

----------------------------
 
1641Om kammullsspånadsinrättning i Floda sockenLundquist, Pehr
1796, jan-febr

OM KAMMULLSSPÅNADSINRÄTTNING UTI FLODA SOCKEN.

Efter 3 års missväxt har kvinnor och andra mindre arbetsföra personer bland allmogen saknat nödig utkomst till livets bärgning.

Materialskrivaren Olof Flodin, har därför skaffat arbete med kammullsspånad för att rädda dem från tiggarstaven. Det är ju de uslas sista och vanligaste tillflykt. Enligt spinneriräkenskaperna har utbetalts 300 R:dl i arbetslön.

Flodin har vid lasarettet i Stockholm på egen bekostnad förvärvat bättre insikt i hur han skall gå sjuka och nödlidande tillhanda. Hans medfödda böjelse att med utvärtes skadors botande och med invärtes enkla medels användande skaffat honom allmänhetens fulla lovord, vilket härmed till välförtjänt bevis meddelas.

Att de fattiga har haft stor förmån av herr Flodins patriotiska nit med spånad och medikamenters utgivande intygas av Floda, Sköldinge och Mällösa församlingar.----------------------------
 
1642Utdelade hedersbelöningarPatriotiska Sällskapet
1796, jan-febr

UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.

Ett stort antal personer har fått belöningar: skådepenningar, hattband av silver och skedar för uppodling, trädplantering, biskötsel och lång och trogen tjänst.

----------------------------
 
1643Anmärkningar angående väderleken för december 1795 och januari 1796Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1644Om en förbättrad och flyttbar tröskmaskinSilfverstråle, G
1796, mars-april

OM EN FÖRBÄTTRAD OCH FLYTTBAR TRÖSK-MACHINE.

Modeller på engelska och skotska tröskmaskiner finns. De drivs antingen av vatten eller av kreatur, som går runt. Nackdelen med dem är att de inte är flyttbara.

Kapten Brunjan anmodades av sina vänner att göra en förbättring. Tre svåra motstånd uppstod: tyngden, hastigheten och en ohugsam styrka.

Med hjälp av ett svänghjul, som trampades av tre man kunde kapaciteten ökas. Var fjärdedels timme ombyttes arbetsmomenten, då en del var tyngre än andra.

Artikelförfattaren Silfverstråhle anser att flera förbättringar skulle kunna göras.

----------------------------
 
1645Beskrivning av en tröskmaskin som trampas av trenne karlarBrunijan, M R v
1796, mars-april

BESKRIFNING PÅ EN TRÖSK-MACHIN SOM TRAMPAS AF TRENNE KARLAR.

Beskrivning av förutnämnda maskin av Brunijan. Ritning saknas.

----------------------------
 
1646Uppgift att inrätta krydd- och trädgård utan gödselAnonym
1796, mars-april

UPGIFT, AT INRÄTTA KRYDD- OCH TRÄGÅRD, UTAN GÖDSEL.

Tillfälliga händelser, som ofta uppstår på landet leder till oförmodade rön och upptäckter.

1772 mottogs en lantegendom, som inte bebotts av ägaren, utan varit upplåten till inventarieboskaps och dragonhästars uppfödande. Då ägaren befann sig på 18 mils avstånd och inte själv kunde hävda egendomen uppläts åkern som förr till bönderna. Dock inrättades en del dagsverkstorp och röjningar för att uppta en ny stamgård.

En gammal bod nyttjades under sommaren till boningsrum och ett nytt stall byggdes. Där hölls rustningshästen och några får, för att samla gödseln. Det blev inte mycket gödsel, helt otillräckligt för åkern och den tillämnade kryddträdgården.

Till gården hörde sankmarker och kärr. Efter utdikning visade det sig att kärrjorden var 3 alnar djup. Vid försök med avbränningsmetoden visade jorden sig vara av god kvalitet. Kärrmyllan användes vid anläggande av körsbärsträdgården, med dåligt resultat. Det tog åtta år innan någon skörd kunde tas. Bättre trivdes nypon och vinbär och stickelbär. Trots brist på gödsel frodas nu bärbuskarna och körsbären.

Att det tog så lång tid för kärrjorden att bli fruktsam måste ha berott på den omständigheten att den sanka ängen med sina halvruttna växtrötter och blad supit i sig fast luft.

Herr Pristleys rön att kärrvatten, som blivit impregnerat med Aer fixus eller fast luft sedermera gjort kärrjorden otjänlig att föda växter.

Det som gjorde jorden brukbar var, att den lades upp i högar och kringskottades så att förruttnelsen satte igång.

----------------------------
 
1647Brev till Ridd. Ferrner angående en påbörjad uppdelningUggla C H
1796, mars-april

UTDRAG AF ET BREF TIL HERR CANCELLIE-RÅDET OCH RIDDAREN FERRNER, ANGÅENDE EN PÅBEGYNT UPODLING M.M.

C.H.Uggla skriver till Riddaren Ferner och redogör för odlingen på Storängen i Djula i Södermanland. Han hade sått med grovkorn från Hälsingland. Höskörden var inte särskilt ymnig och på grund av franska kriget och stapelstädernas nit att inte släppa ut produktionen blir spannmålspriset högt. Redan i början av november var det slädföre.

----------------------------